Indeks članaka

VIII. STRANA UDRUŽENJA

Pojam stranog udruženja

Član 59.
Strano udruženje, u smislu ovog zakona, jeste udruženje sa sedištem u drugoj državi, osnovano po propisima te države radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, a čije delovanje nije usmereno na sticanje dobiti, kao i međunarodno udruženje ili druga strana, odnosno međunarodna nevladina organizacija koja ima članove koji su se na dobrovoljnoj osnovi povezali radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja koji nije usmeren na sticanje dobiti.
Odredbe ovog zakona koje se odnose na upis u Registar i rad udruženja primenjuju se i na upis i rad predstavništva, kancelarije i drugog organizacionog oblika stranog ili međunarodnog nevladinog nedobitnog udruženja koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: predstavništvo stranog udruženja), ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Vođenje Registra stranih udruženja

Član 60.
Predstavništvo stranog udruženja može da deluje na teritoriji Republike Srbije nakon upisa u Registar stranih udruženja koji vodi Agencija, kao povereni posao.
Registar iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom obliku i kao jedinstvena centralna elektronska baza podataka.
Sadržinu, način upisa i vođenja Registra iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Ministar.

Registrator stranih udruženja

Član 61.
Agencija vodi Registar stranih udruženja preko Registratora stranih udruženja.
Na uslove i postupak imenovanja Registratora stranih udruženja, kao i na njegova ovlašćenja i obaveze, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Sadržina Registra stranih udruženja

Član 62.
U Registar stranih udruženja upisuje se: naziv i skraćeni naziv stranog udruženja; država u kojoj je strano udruženje osnovano i sedište tog udruženja u toj državi; naziv organizacionog oblika stranog udruženja; adresa sedišta predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji i njegovih ogranaka; vreme za koje je predstavništvo stranog udruženja osnovano; ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje stranog udruženja u Republici Srbiji, prebivalište i jedinstveni matični broj građana ako se radi o državljaninu Republike Srbije, odnosno boravište u Republici Srbiji i broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave ako se radi o stranom državljaninu; ciljevi stranog udruženja; zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada predstavništva stranog udruženja i zabrana rada predstavništva stranog udruženja; broj i datum donošenja rešenja o upisu, promeni podataka i brisanju iz Registra stranih udruženja.

Prijava za upis i upis predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja

Član 63.
Upis u Registar stranih udruženja vrši se na osnovu prijave za upis predstavništva stranog udruženja.
Sadržinu i izgled prijave iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Ministar.
Uz prijavu za upis podnosi se: overena fotokopija akta i overen prevod akta o registraciji udruženja u matičnoj državi ili overena fotokopija potvrde (izjave) overene od strane suda ili javnog beležnika da udruženje ima prema pravu matične države status pravnog lica i bez upisa u registar i overen prevod potvrde (izjave); overena fotokopija odluke i overen prevod odluke nadležnog organa stranog udruženja o otvaranju predstavništva u Republici Srbiji; overen dokument i overen prevod dokumenta matične države iz koga se utvrđuje ko su osnivači udruženja koje osniva predstavništvo u Republici Srbiji; overena odluka i overen prevod odluke o licu ovlašćenom za zastupanje i predstavljanje predstavništva stranog udruženja, overena fotokopija isprave o identitetu tog lica i prijava prebivališta, odnosno boravišta u Republici Srbiji; fotokopija i overen prevod statuta ili odgovarajućeg akta koji sadrži podatke o sedištu i unutrašnjoj organizaciji predstavništva stranog udruženja na teritoriji Republike Srbije.
Registrator stranih udruženja donosi rešenje o upisu predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja.
Rešenje o upisu predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, o trošku stranog udruženja.

Javnost Registra stranih udruženja

Član 64.
Podaci upisani u Registar stranih udruženja su javni, u skladu sa zakonom.

Primena propisa na zaposlene u predstavništvu stranog udruženja

Član 65.
Na strance zaposlene u predstavništvima stranog udruženja primenjuju se propisi kojima se uređuje kretanje i boravak stranaca.
Na državljane Republike Srbije zaposlene u predstavništvima stranog udruženja primenjuju se propisi Republike Srbije.

Sredstva za rad predstavništva stranog udruženja

Član 66.
Predstavništvo stranog udruženja može iz inostranstva unositi finansijska sredstva za rad predstavništva i za ostvarivanje svog programa u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.
Predstavništvo stranog udruženja može, posle izmirenja svih dospelih poreskih i drugih obaveza u Republici Srbiji, izneti neutrošena finansijska sredstva iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.
Predstavništvo stranog udruženja može privremeno da uveze predmete i opremu koji su potrebni za njegov rad i da ih iznese iz Republike Srbije u skladu sa carinskim propisima i propisima o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Zabrana rada predstavništva stranog udruženja

Član 67.
Predstavništvo stranog udruženja ima pravo da deluje slobodno na teritoriji Republike Srbije, ako njegovi ciljevi i delovanje nisu u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, ovim zakonom, međunarodnim ugovorima koje je zaključila Republika Srbija i drugim propisima.
Postupak za zabranu rada predstavništva stranog udruženja pokreće se na predlog Vlade, Republičkog javnog tužioca, ministarstva nadležnog za poslove uprave, ministarstva nadležnog za oblast u kojoj se ostvaruju ciljevi udruženja ili Registratora stranih udruženja.
Odluku o zabrani rada predstavništva stranog udruženja čiji su ciljevi ili delovanje suprotni odredbi stava 1. ovog člana donosi Ustavni sud.

Brisanje predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja

Član 68.
Predstavništvo stranog udruženja prestaje i briše se iz Registra stranih udruženja:
1)    ako je strano udruženje prestalo sa radom;
2)    ako je strano udruženje odlučilo da predstavništvo prestane sa radom;
3)    ako je predstavništvu stranog udruženja zabranjen rad odlukom Ustavnog suda.
Registrator stranih udruženja donosi rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja.
Rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, o trošku stranog udruženja.

Baza korisnika