Indeks članaka

 Pregled / preuzimanje Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti u formatu: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

 

Na osnovu člana 189. stav 4. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/11),

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi

Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 42/2013 od 14.5.2013. godine, a stupio je na snagu 22.5.2013.

Sadržina Pravilnika

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za izdavanje licence, obrazac licence i način izdavanja i obnavljanja licence, odnosno suspenzije i oduzimanja licence stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti.
Svi pojmovi u ovom pravilniku upotrebljeni u gramatičkom muškom rodu odnose se na osobe i muškog i ženskog pola.

Primena Pravilnika

Član 2.
Odredbe ovog pravilnika odnose se na stručne radnike određene zakonom kojim je uređena socijalna zaštita i pravilnikom kojim su uređeni stručni poslovi u socijalnoj zaštiti, angažovane u ustanovama socijalne zaštite i kod drugih pružalaca usluga socijalne zaštite.

Licenciranje za obavljanje određenih stručnih poslova

Član 3.
Licenca se izdaje za obavljanje:
1) osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite;
2) specijalizovanih stručnih poslova socijalne zaštite;
3) supervizijskih poslova;
4) pravnih poslova u socijalnoj zaštiti.
Stručni radnik ne može bez licence samostalno obavljati poslove iz stava 1. ovog člana.

Uslovi za izdavanje licence

Član 4.
Licenca se izdaje stručnom radniku koji ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i ovim pravilnikom.

Uslovi za izdavanje licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite

Član 5.
Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite izdaje se stručnom radniku ako:
1) ima završene osnovne strukovne, osnovne akademske studije i studije drugog stepena iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije;
2) je završio odgovarajući akreditovani program obuke za sticanje specifičnih znanja i veština za konkretni posao (voditelj slučaja, vaspitač, savetnik za hraniteljstvo, savetnik za osamostaljivanje), odnosno za rad sa konkretnom korisničkom grupom (žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, starije osobe i dr.);
3) ima radno iskustvo na stručnim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana u socijalnoj zaštiti, ili obavljen pripravnički staž i položen ispit za licencu, ili ako je radno iskustvo stekao van sistema socijalne zaštite - ima završenu obuku za novozaposlene i volonterski angažovane stručne radnike i stručne saradnike, u skladu sa zakonom i položen ispit za licencu.
Stručni radnik koji ima završene studije drugog stepena u okviru programa koji imaju sadržaje koji doprinose sticanju specifičnih znanja i veština za konkretan posao, odnosno rad sa određenom korisničkom grupom, nije u obavezi da završi akreditovani program obuke iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Uslovi za izdavanje licence za obavljanje specijalizovanih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti

Član 6.
Licenca za obavljanje specijalizovanih stručnih poslova socijalne zaštite izdaje se stručnom radniku ako:
1) ima završene osnovne akademske i studije drugog stepena socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije i specijalne pedagogije ili pravnih nauka;
2) je uspešno završio akreditovani odgovarajući program specijalizovane obuke na kome je stekao posebna znanja i veštine za obavljanje konkretnog specijalizovanog posla, odnosno za pružanje određene usluge;
3) ima radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana u socijalnoj zaštiti, ili obavljen pripravnički staž i položen ispit za licencu, ili ako je radno iskustvo stekao van sistema socijalne zaštite - ima završenu obuku za novozaposlene i volonterski angažovane stručne radnike i stručne saradnike, u skladu sa zakonom i položen ispit za licencu.

Uslovi za izdavanje licence za obavljanje supervizijskih poslova

Član 7.
Licenca za obavljanje supervizijskih poslova izdaje se:
1) radi obavljanja supervizije na osnovnim stručnim poslovima socijalne zaštite;
2) za superviziju stručnih radnika koji rade na specijalizovanim poslovima socijalne zaštite.
Licenca za obavljanje supervizijskih poslova, u smislu stava 1. ovog člana izdaje se stručnom radniku koji:
1) ima licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite ili licencu za pružanje određene usluge u okviru specijalizovanih stručnih poslova socijalne zaštite;
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite, odnosno na pružanju određene usluge u okviru specijalizovanih stručnih poslova socijalne zaštite;
3) je završio akreditovani program obuke za superviziju u socijalnoj zaštiti.

Uslovi za izdavanje licence za obavljanje pravnih poslova

Član 8.
Licenca za obavljanje pravnih poslova u centru za socijalni rad izdaje se stručnom radniku, ako:
1) ima završene osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i studije drugog stepena u oblasti pravnih nauka;
2) ima radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana u socijalnoj zaštiti, ili obavljen pripravnički staž i položen ispit za licencu, ili, ako je radno iskustvo stekao van sistema socijalne zaštite - ima završenu obuku za novozaposlene i volonterski angažovane stručne radnike i stručne saradnike, u skladu sa zakonom i položen ispit za licencu;
3) je uspešno završio odgovarajući akreditovani program obuke.
Stručni radnik koji ima položen državni stručni ispit ili sa njim izjednačen ispit ne polaže ispit za licencu iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Obrazac licence

Član 9.
Obrazac licence sadrži sledeće podatke:
1) vrstu licence;
2) ime i prezime stručnog radnika;
3) mesto i godina rođenja;
4) akademsko zvanje stručnog radnika;
5) rok važenja licence;
6) broj licence;
7) datum i mesto izdavanja licence;
8) potpis ovlašćenog lica Komore socijalne zaštite (u daljem tekstu: Komora);
9) pečat Komore.
Obrazac licence odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obnavljanje licence

Član 10.
Stručni radnik je dužan da se usavršava u skladu zakonom, drugim propisom kojim je uređeno stručno usavršavanje u socijalnoj zaštiti i ovim pravilnikom.
Stručno usavršavanje u smislu stava 1. ovog člana, obuhvata:
1) kontinuirano praćenje razvoja teorije i prakse socijalne zaštite;
2) sticanje znanja i veština koji unapređuju proces zaštite i podrške korisnika.
Stručnom radniku licenca se obnavlja ako ispunjava uslove iz ovog pravilnika.
Stručni radnik ispunjava uslove za obnavljanje licence sticanjem zahtevanog broja bodova, u skladu sa ovim pravilnikom.
Uslovi u smislu stava 3. ovog člana odnose se na broj bodova određenih u Bodovnoj listi, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Stručni radnik u prikupljanju bodova učestvuje aktivno i pasivno, u skladu sa Bodovnom listom.
Stručni radnik je u obavezi da do kraja tekuće kalendarske godine podnese Komori odgovarajuće dokaze o broju stečenih bodova u proteklom periodu.
Stručnom radniku će se priznati bodovi iznad broja predviđenog ovim pravilnikom za obnavljanje licence, ako su ostvareni tokom perioda do obnavljanja licence, a najviše 20 bodova, prilikom narednog obnavljanja licence.

Aktivno i pasivno ostvarivanje bodova

Član 11.
Aktivno ostvarivanje bodova podrazumeva da stručni radnik samostalno ili timski učestvuje u procesu kontinuirane edukacije, na način kojim doprinosi razvoju teorijskih i praktičnih znanja u socijalnoj zaštiti.
Aktivno ostvarivanje bodova obuhvata:
1) sticanje naučnih, specijalističkih i stručnih zvanja;
2) predavanje na domaćim i međunarodnim kongresima, stručnim i naučnim skupovima;
3) autorstvo na programima obuke (edukacijama) sa i bez provere znanja;
4) realizaciju obuke u svojstvu sertifikovanog trenera;
5) uspešno položenu proveru znanja na edukacijama i obukama;
6) učešće u stručnim i naučnim projektima;
7) organizovanje, vođenje ili aktivno učešće na tribinama i okruglim stolovima;
8) objavljivanje radova u indeksiranim i neindeksiranim časopisima i monografijama;
9) uredništvo i članstvo u uredništvu indeksiranih i neindeksiranih časopisa i monografija.
Pasivno ostvarivanje bodova podrazumeva da je stručni radnik u svojstvu slušaoca učestvovao na domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim kongresima, tribinama, okruglim stolovima i edukacijama na kojima se ne zahteva provera znanja.

Učešće na međunarodnim i nacionalnim konferencijama, naučnim i stručnim skupovima

Član 12.
Stručni radnik može sticati bodove učešćem na konferencijama, naučnim i stručnim skupovima u svojstvu aktivnog ili pasivnog učesnika.
Pod naučnim i stručnim skupovima podrazumevaju se oni skupovi koji su organizovani od relevantne međunarodne ili domaće naučno obrazovne ili stručne organizacije.
Pravno lice koje namerava da organizuje stručni skup, to mora da prijavi Komori, najkasnije tri meseca pre održavanja stručnog skupa.
Prijava se vrši isključivo na propisanom obrascu, u štampanom ili elektronskom obliku.
Pasivno ili aktivno učešće na konferencijama, naučnim i stručnim skupovima, stručni radnik potvrđuje podnošenjem sledećih podataka Komori prilikom procene uslova za obnovu licence:
1) original ili fotokopiju programa rada, kako bi se stekli podaci o organizatoru, odnosno obliku učešća;
2) odgovarajuću potvrdu izdatu od strane organizatora da je stručni radnik aktivno, odnosno pasivno učestvovao na skupu.

Edukacija sa proverom znanja

Član 13.
Pod edukacijom sa proverom znanja podrazumeva se uspešno završen akreditovani program obuke, o čijem je uspešnom završavanju izdat odgovarajući sertifikat, u skladu sa pravilnikom kojim je uređena akreditacija programa obuke.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence autor programa prilaže fotokopiju odluke o akreditovanom programu.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence, licencirani trener podnosi odgovarajuću potvrdu izdatu od autora programa.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence, učesnik podnosi odgovarajuću potvrdu izdatu od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Edukacija bez provere znanja

Član 14.
Edukaciju bez provere znanja organizuju stručni radnici radi prenošenja znanja, veština i iskustava svojim kolegama.
Predmet edukacije bez provere znanja mogu biti: studije slučaja, primeri dobre prakse, informisanje o sadržaju međunarodnih ili stručnih skupova, učešće u radnim grupama i dr.
Stručni radnik koji namerava da organizuje edukaciju bez provere znanja, njenu realizaciju prijavljuje Komori najkasnije dva meseca pre održavanja.
Prijava iz stava 3. ovog člana vrši se isključivo na propisanom obrascu, u štampanom ili elektronskom obliku.
Odluka Komore o prihvatanju realizacije edukacije bez provere znanja, dostavlja se organizatoru u pismenom obliku. U Odluci Komore naveden je period u kome se može realizovati edukacija bez provere znanja, koji ne može biti duži od dve godine, pri čemu se edukacija sa različitim grupama učesnika može realizovati najviše tri puta u toku jedne godine.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence autor edukativnog programa prilaže fotokopiju odluke Komore.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence, učesnik podnosi odgovarajuću potvrdu izdatu od strane autora programa.
Obrazac prijave iz člana 12. ovog pravilnika i obrazac prijave iz ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Učešće na tribinama i okruglim stolovima

Član 15.
Tribine i okrugli stolovi su jednodnevni skupovi sa najviše 50 (tribine), odnosno 20 (okrugli sto) učesnika koji se organizuju u cilju razmene iskustava i znanja iz tema relevantnih za oblast socijalne zaštite.
Tribine i okrugle stolove mogu organizovati pravna i fizička lica.
Pravno ili fizičko lice koje namerava da organizuje tribinu, odnosno okrugli sto, to prijavljuje Komori najkasnije dva meseca pre održavanja.
Prijava se vrši isključivo na propisanom obrascu, u štampanom ili elektronskom obliku. Obrazac prijave odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Odluka Komore o prihvatanju realizacije tribine, odnosno okruglog stola, dostavlja se organizatoru u pisanom obliku.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence fizičko lice - organizator tribine ili okruglog stola prilaže fotokopiju odluke Komore.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence voditelj tribine ili okruglog stola, prilaže fotokopiju programa rada, odnosno odgovarajuću potvrdu od organizatora.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence aktivni učesnik tribine ili okruglog stola, odnosno stručni radnik koji je imao izlaganje na određenu temu, prilaže fotokopiju programa rada, odnosno odgovarajuću potvrdu od organizatora.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence slušalac tribine ili okruglog stola, prilaže odgovarajuću potvrdu organizatora o učešću.

Naučni i stručni projekti

Član 16.
Pod naučnim i stručnim projektima podrazumevaju se oni koji se finansiraju ili realizuju od strane relevantne domaće ili međunarodne državne institucije, fondacije, nevladine organizacije ili drugog pravnog ili fizičkog lica.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence rukovodilac projekta prilaže odgovarajuću potvrdu izdatu od strane realizatora projekta, odnosno finansijera, kojom potvrđuje svoje angažovanje na projektu.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence učesnik na projektu prilaže odgovarajuću potvrdu izdatu od strane realizatora projekta, odnosno finansijera.

Objavljivanje radova u časopisima i monografijama

Član 17.
Rad u časopisu sa impakt faktorom/SCI lista (Science Citation Index) spada u grupu međunarodnih i domaćih časopisa u skladu sa pravilima ISI (Međunarodna lista indeksiranih časopisa) publikacija.
Indeksirani časopis je onaj koji je verifikovan od strane ministarstva nadležnog za poslove prosvete i nauke.
Neindeksirani časopis je onaj koji izdaje stručno udruženje ili institucija i nije verifikovan od strane ministarstva nadležnog za poslove prosvete i nauke.
Poglavljem u monografiji međunarodnog značaja, smatra se rad koji ne može biti kraći od jednog autorskog tabaka, sa učešćem autora iz najmanje pet država, recenziran od strane dva autora sa naučnim zvanjima iz relevantne oblasti, izdate od strane relevantne naučne ili stručne institucije.
Poglavljem u kolektivnoj monografiji nacionalnog značaja, smatra se rad koji ne može biti kraći od jednog autorskog tabaka, recenziran od strane dva autora sa naučnim zvanjima iz oblasti i izdate od strane relevantne naučne ili stručne institucije.
Autorstvo na knjizi, podrazumeva obradu teme od značaja za oblast socijalne zaštite, recenziranu od dva stručnjaka sa naučnim zvanjima, i izdatu od strane relevantne naučne ili stručne institucije.
Broj ostvarenih bodova za rad prihvata se ako nema više od tri koautora. Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence autor prilaže fotokopiju prvih strana i objavljenog rada.

Uredništvo

Član 18.
Stručni radnik može ostvariti predviđeni broj bodova ako obavlja posao urednika u indeksiranom časopisu.
Stručni radnik može ostvariti predviđeni broj bodova ako obavlja posao urednika tematskog broja u indeksiranom časopisu.
Stručni radnik može ostvariti predviđeni broj bodova ako je urednik monografije međunarodnog, odnosno nacionalnog značaja.
Stručni radnik može ostvariti predviđeni broj bodova ako je član uredništva u indeksiranom časopisu.
Stručni radnik može ostvariti predviđeni broj bodova ako obavlja posao urednika u neindeksiranom časopisu.
Stručni radnik može ostvariti predviđeni broj bodova ako je član uredništva u neindeksiranom časopisu.
Prilikom podnošenja dokumentacije za obnovu licence autor prilaže odgovarajuće dokaze kojima potvrđuje uredništvo, odnosno članstvo u uređivačkom odboru.

Uslovi za obnavljanje licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite

Član 19.
Stručni radnik ispunjava uslove za obnovu licence ako je u periodu od šest godina od izdavanja licence, ostvario 120 bodova, s tim što u prve tri godine treba da ostvari 30% bodova od ukupno utvrđenog broja.
Stručni radnik je u obavezi da najmanje 30% bodova stekne tako što aktivno učestvuje u njihovom prikupljanju, u skladu sa Bodovnom listom.

Uslovi za obnavljanje licence za obavljanje specijalizovanih poslova socijalne zaštite

Član 20.
Za obnavljanje licence za obavljanje specijalizovanih poslova socijalne zaštite, stručni radnik je u obavezi da:
1) ostvari 120 bodova iz oblasti koja je relevantna za specijalizovane stručne poslove socijalne zaštite, u periodu od šest godina od izdavanja licence, s tim što u prve tri godine treba da ostvari 30% bodova od ukupno utvrđenog broja;
2) najmanje 40% bodova stekne aktivnim učestvovanjem u oblasti koja je relevantna za specijalizovane stručne poslove socijalne zaštite.

Uslovi za obnavljanje licence za obavljanje supervizijskih poslova

Član 21.
Za obnavljanje licence za obavljanje supervizijskih poslova socijalne zaštite, stručni radnik je u obavezi da:
1) obnovi licencu za osnovne stručne poslove u skladu sa članom 11. ovog pravilnika;
2) aktivnim učestvovanjem stekne dodatnih 40 bodova iz supervizijske teorije i prakse u periodu za koji mu je izdata licenca za supervizijske poslove.
Za obnovu licence za obavljanje supervizije specijalizovanih poslova socijalne zaštite, stručni radnik je u obavezi da:
1) obnovi licencu za specijalizovane poslove, u skladu sa članom 12 ovog pravilnika;
2) u periodu za koji mu je izdata licenca za supervizijske poslove aktivnim učestvovanjem stekne dodatnih 40 bodova iz supervizijske teorije i prakse iz oblasti za koju mu je izdata licenca za specijalizovane poslove.

Uslovi za obnavljanje licence za obavljanje pravnih poslova

Član 22.
Za obnavljanje licence, pravnik je dužan da stekne 120 bodova u periodu za koji mu je izdata licenca, s tim što u prve tri godine treba da ostvari 30% bodova od ukupno utvrđenog broja.
Od ukupno utvrđenog broja bodova, najmanje 30% bodova pravnik stiče aktivno u oblasti pravnih poslova u socijalnoj zaštiti.

Troškovi obnavljanja licence

Član 23.
Troškove povodom sticanja bodova radi dobijanja, odnosno obnavljanja licence snose stručni radnik i poslodavac, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Uslovi za suspenziju licence

Član 24.
Suspenzija licence izvršiće se ako:
1) inspektor socijalne zaštite stručnom radniku privremeno zabrani obavljanje delatnosti socijalne zaštite ili određenih poslova iz delatnosti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom;
2) nadležni organ Komore stručnom radniku izrekne meru privremene zabrane samostalnog rada, u skladu sa zakonom;
3) nadležni organ stručnom radniku utvrdi gubitak zdravstvene sposobnosti, odnosno radne sposobnosti za bezbedno i uspešno obavljanje poslova u socijalnoj zaštiti, dok se ne utvrdi ponovno postojanje zdravstvene, odnosno radne sposobnosti;
4) organ nadležan za nadzor nad stručnim radom, utvrdi da stručni radnik poslove ne obavlja u skladu sa propisima i standardima, najmanje na tri, a najduže na šest meseci;
5) Etički odbor socijalne zaštite utvrdi povredu profesionalne etike, odnosno povredu dužnosti ili ugleda člana Komore i izrekne mu meru privremene zabrane samostalnog rada u obavljanju određenih poslova iz delatnosti socijalne zaštite u trajanju ne kraćem od 30 dana i ne dužem od šest meseci.
U slučaju iz stava 1, tač. 2), 4) i 5) ovog člana stručni radnik može obavljati poslove za koje je neophodna licenca iz oblasti socijalne zaštite samo uz nadzor ovlašćenog stručnog radnika (mentora).

Način izdavanja i obnavljanja licence

Član 25.
Stručni radnik podnosi Komori zahtev i dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje, odnosno obnavljanje određene licence, predviđene ovim pravilnikom.
Stručni radnik podnosi Komori zahtev za obnavljanje licence, najkasnije mesec dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.
Predlog za suspenziju i oduzimanje licence stručnom radniku Komori može podneti: ministar nadležan za socijalnu zaštitu, inspektor socijalne zaštite, poslodavac stručnog radnika, strukovno udruženje, korisnik ili njegov zakonski zastupnik.

Stupanje na snagu

Član 26.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-91/2013
U Beogradu, 9. maja 2013. godine

Ministar,
dr Jovan Krkobabić, s.r.

Baza korisnika