Predsednik: Tatjana Stojšić Petković
Izvršna direktorka: Ivanka Jovanović

Upravni odbor NOOIS je izvršni organ Skupštine i bira se iz sastava Skupštine. U Upravni odbor se bira po jedan član punopravne organizacije i Zajednice organizacija osoba sa invaliditetom Vojvodine. Više od polovine članova Upravnog odbora moraju biti osobe sa invaliditetom i/ili njihovi pravni zastupnici. Predsednik, potpredsednici  i izvršni direktor su po funkciji članovi Upravnog odbora.

Skupština NOOIS je najviši organ Nacionalne organizacije koju čine svi članovi NOOIS. Skupštinu NOOIS čine po tri delegata punopravnih organizacija-članica Nacionalne organizacije, kao i po jedan predstavnik pridruženih članova, koje biraju organizacije-članice u skladu sa svojim statutima, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

Nadzorni odbor NOOIS je u svom delovanju i radu nezavisni samostalni organ Nacionalne organizacije, koji vrši kontrolu ispravnosti i zakonitosti rada Nacionalne organizacije i njenih organa i pojedinaca, koji po svojoj funkciji ili ovlašćenju mogu samostalno da donose odluke. Članovi Nadzornog odbora ne mogu  istovremeno biti članovi Skupštine u istom mandatu.

Predsednik Nacionalne organizacije obavezno mora biti osoba sa invaliditetom ili pravni zastupnik.
Nacionalna organizacija ima dva potpredsednika, a najmanje jedan potpredsednik mora biti osoba sa invaliditetom.
Potpredsednici obavljaju funkciju predsednika u slučaju njegove sprečenosti.

Izvršni direktor NOOIS zajedno sa predsednikom Nacionalne organizacije zastupa organizaciju u javnosti i pred državnim organima, rukovodi radom stručne službe Nacionalne organizacije i ima prava direktora u smislu Zakona o radu. Delokrug rada izvršnog direktora, kao i uslove i postupak za njegovo imenovanje  bliže utvrđuje Upravni odbor.

Trenutno je izvršna direktorka Ivanka Jovanović

Baza korisnika