Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) osnovana je 22. juna 2007. Na taj način je Zajednica invalidskih organizacija Srbije, kao neformalna mreža republičkih organizacija osoba sa invaliditetom koja je postojala dugi niz godina pre toga, prerasla u NOOIS, kao formalnu mrežu sa pravnim statusom, sličnu mnogima u Evropi.

NOOIS je „krovna“ organizacija koja predstavlja preko 870.000 osoba sa invaliditetom i njihovih pravnih zastupnika uključenih u saveze organizacija osoba sa pojedinačnim vrstama invaliditeta, organizacije zakonskih zastupnika osoba sa invaliditetom i interesne organizacije koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta (cross-disability organizacije).

Osnovana je sa ciljem da predstavlja ujedinjeni pokret osoba sa invaliditetom Srbije, govori u ime većine osoba sa invaliditetom i njihovih pravnih zastupnika i predstavlja najvažniju političku snagu u zastupanju njihovih zajedničkih interesa i potreba. S tim u vezi, uloga Nacionalne organizacije nije da zameni pojedinačne organizacije osoba sa invaliditetom (Saveze i druge organizacije), već da se usredsredi na zajedničke akcije, inicijative i pitanja od opšteg interesa.

Misija NOOIS-a

je  povećanje uključenosti osoba sa nvaliditetom u društvo, puno poštovanje ljudskih prava i nediskriminacija po osnovu invalidnosti, kroz partnersko delovanje jedinstvenog invalidskog pokreta i države na donošenju i primeni zakona i drugih dokumenata iz oblasti invalidnosti, a u skladu sa medjunarodnim standardima i dokumentima.

Ciljevi NOOIS-a:   

 1. Jedinstveno zastupanje interesa osoba sa invaliditetom u Srbiji
 2. Zaštita i promovisanje osnovnih ljudskih prava
 3. Unapređenje položaja OSI kroz primenu
  nacionalnih strategija, zakona i politika u oblasti invalidnosti i reformu
  nacionalnog zakonodavstva
 4. Borba protiv predrasuda i diskriminacije po osnovu  invalidnosti i
  puno učešće, ravnopavnost i socijalna uključenost
 5. Jačanje saradnje među organizacijama-članicama Nacionalne
  organizacije i podrška razvoju njihovih pojedinačnih kapaciteta
 6. Prihvatanje međunarodnih i evropskih standarda, principa i
  dokumenata u oblasti invalidnosti i njihova primena u Srbiji
 7. Razvijanje saradnje i učešće  u međunarodnom invalidskom pokretu

VREDNOSTI NOOIS-a:

 • primena evropskih i standarda UN u oblasti invalidnosti,
 • nediskriminacija,
 • jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom,
 • promocija pristupačnosti u oblasti fizičkog okruženja, transpotra, informacija i komunikacija;
 • nezavisnosti i reprezentativnosti,  
 • međusobna saradnja,
 • odgovornost,
 • demokratska struktura i veze sa organizacijama/članicama

Članstvo u medjunarodnim organizacijama:

NOOIS je aktivna i u medjunarodnom invalidskom pokretu. Od osnivanja, NOOIS je pridružena članica najveće i najznačajnije evropske krovne organizacije – EDF-a (Europen Disability Forum), a takodje je i članica Disability People International (DPI).

Osnovne aktivnosti NOOIS

1. Zakonodavne aktivnosti i zastupanje (advocacy)

– NOOIS učestvuje u pripremi izmena i dopuna propisa, predlaže amandmane nadležnim Skupštinskim odborima, aktivno učestvuje u donošenju novih zakona i podzakonskih akata, strateških dokumenta, u radnim grupama za izradu raznih propisa (kao npr. Zakona o socijalnoj zaštiti i pratećih podzakonskih akata, Zakona o upotrebi srpskog znakovnog jezika, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Strategiji unapredjenja položaja osobe sa invaliditetom itd.)

2. Praćenje primene propisa

i saradnja sa državnim institucijama i nezavisnim telima – NOOIS kontinuirano prati primenu donetih propisa, reaguje i podseća nadležne u slučajevima ne primenjivanja odredbi zakona, traži tumačenja odredjenih propisa, učestvuje u radu Saveta za pitanja OSI pri Vladi RS, kao i u radu Saveta za OSI pri kancelariji zaštitnika građana

3. Reagovanja na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije

– NOOIS reaguje na diskriminatorska ponašanja ili izjave pojedinaca, obraća se javnosti tim povodom, šalje pritužbe u slučajevima diskriminacije kancelariji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i kancelariji zaštinika gradjana.    

4. Izdavačka i edukativna aktivnost

- objavljene publikacije (izdavači i suizdavači):

  1. Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom
  2. Strategija razvoja i promocije društveno-odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period 2010-2015.
  3. Petogodišnjica usvajanja Zakona o sprečavanju diskriminacije OSI (zbornik radova)
  4. Pisanje predloga projekata prema smernicama za konkurse EU
  5. Zbornik radova sa letnje škole – Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom

5. Medijske aktivnosti NOOIS

i aktivnosti usmerene na informisnaje o položaju i pravima osoba sa invaliditetom i na podizanje svesti o invalidnosti – NOOIS je kontinuirano zastupljen u medijima, kako elektronskim tako i štampanim, u skladu sa dešavanjim objavljujemo izjave i saopštenja, naši predstavnici redovno učestvuju na raznim stručnim skupovima, objavljujemo informacije na zvaničnm sajtu NOOIS.

6. Medjunarodne aktivnosti

– NOOIS učestvuju na sastancima EDF-a, kao i u raznim medjunarodnim istraživanjima, intenzivno sarađuje i razmenjuje informacije sa DPI, ad hoc sarađuje i učestvuje na medjunarodnim konferencijama i sastancima u organizaciji UN-a, Saveta Evrope, Evropske komisije itd. Takodje, NOOIS intenzivno razvija i podržava regionalnu saradnju – sa krovnim organizacijama u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, a takodje i učestvuje na raznim regionalnim skupovima.  

Organizacije/članice Nacionalne organizacije su:

1. Savez gluvih i nagluvih Srbije
   (130.000 članova, 44 organizacije-članice)
2. Savez slepih Srbije
   (12.000 članova, 43 organizacije-članice)
3. Savez distrofičara Srbije
   (1.700 članova, 20 organizacija-članica)
4. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
   (1.300 članova, 25 organizacija-članica)
5. Savez  MNRO Srbije     
    (92.000 članova i članova porodica, 85 organizacija-članica)
6. Savez invalida rada Srbije
   (450.000 članova, oko 140 organizacija-članica)
7. Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije
    (3.923 članova, 54 organizacije-članice)
8. Društvo multiple skleroze Srbije
    (5.000 članova, 16 organizacija-članica)
9. Savez udruženja Srbije za za pomoć osobama sa autizmom
    (4.000 članova i članova porodica, 11 organizacija-članica) 
10. Savz za pomoć osobama sa Daun sindromom
     (1.000 članova, 8 organizacija-članica)
11. Centar za samostalni život invalida Srbije
     (9 podržnica)
12. Savez organizacija amputiraca Srbije
      
(2.336 člana članova, 15 organizacija)

Pridruženi članovi NOOIS su:


1. Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije
   (33 registrovane podruznice, ali je samo 16 aktivno)
2. Mreža ...Iz kruga Srbije    
     (4 podržnice)

Identifikacija

Matični broj: 17697285
Pun naziv organizacije: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije
Skraćeni naziv organizacije: NOOIS
PTT broj  i naziv mesta: 11000 Beograd
Ulica i broj: Mutapova 12 (službena adresa)
Tekući račun: 200-2726230101033-89
Poreski identifikacioni broj: 105167562
Šifra delatnosti: 91330

NOOIS nije obveznik PDV-a

Pador

NOOIS  je registrovan u PADOR bazi podataka.
Ova baza, kojom upravlja EuropeAid, sadrži informacije o organizacijama koje apliciraju za grantove Evropske komisije u oblasti spoljne pomoći.

Vidi/preuzmi Statut NOOIS kao: pdf dokument

STATUT
NACIONALNE ORGANIZACIJE
OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE

Predsednik: Tatjana Stojšić Petković
Izvršna direktorka: Ivanka Jovanović

Upravni odbor NOOIS je izvršni organ Skupštine i bira se iz sastava Skupštine. U Upravni odbor se bira po jedan član punopravne organizacije i Zajednice organizacija osoba sa invaliditetom Vojvodine. Više od polovine članova Upravnog odbora moraju biti osobe sa invaliditetom i/ili njihovi pravni zastupnici. Predsednik, potpredsednici  i izvršni direktor su po funkciji članovi Upravnog odbora.

Skupština NOOIS je najviši organ Nacionalne organizacije koju čine svi članovi NOOIS. Skupštinu NOOIS čine po tri delegata punopravnih organizacija-članica Nacionalne organizacije, kao i po jedan predstavnik pridruženih članova, koje biraju organizacije-članice u skladu sa svojim statutima, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.

Nadzorni odbor NOOIS je u svom delovanju i radu nezavisni samostalni organ Nacionalne organizacije, koji vrši kontrolu ispravnosti i zakonitosti rada Nacionalne organizacije i njenih organa i pojedinaca, koji po svojoj funkciji ili ovlašćenju mogu samostalno da donose odluke. Članovi Nadzornog odbora ne mogu  istovremeno biti članovi Skupštine u istom mandatu.

Predsednik Nacionalne organizacije obavezno mora biti osoba sa invaliditetom ili pravni zastupnik.
Nacionalna organizacija ima dva potpredsednika, a najmanje jedan potpredsednik mora biti osoba sa invaliditetom.
Potpredsednici obavljaju funkciju predsednika u slučaju njegove sprečenosti.

Izvršni direktor NOOIS zajedno sa predsednikom Nacionalne organizacije zastupa organizaciju u javnosti i pred državnim organima, rukovodi radom stručne službe Nacionalne organizacije i ima prava direktora u smislu Zakona o radu. Delokrug rada izvršnog direktora, kao i uslove i postupak za njegovo imenovanje  bliže utvrđuje Upravni odbor.

Trenutno je izvršna direktorka Ivanka Jovanović

Ul. Vuka Karadžića 8

11000 Beograd

Tel. 011/262-1168, 011/262-7638

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.savezgluvihsrbije.org.rs

Potkategorije

Zastupništvo (advocacy)

- izmene i dopune propisa
- ativno učešće u donošenju novih zakona i podzakonskih akata,
  strateških dokumenta
- partnerstvo sa Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom pri
  Ministarstvu rada i socijalne politike
- učešće u radu Saveta pri Vladi RS za pitanja invalidnosti
- učešće u radu Saveta za osobe sa invaliditetom pri kancelariji
  republičkog zaštitnika gradjana

Zakonodavna aktivnost NOOIS

- slanje predloga amandmana ili komentara na nacrte zakona i
  drugih pravnih propisa,
- lobiranje nadležnih donosilaca odluka, naročito resornih
  ministarstava i skupštinskih odbora     
- učešće u mešovitim multisektorskim radnim grupama za
  izradu zakona, strategija itd.
- praćenje primene propisa

 • NOOIS je pridružena članica EDF-a (European Disability Forum), najveće i najznačajnije evropske krovne orgnaizacije osoba sa invaliditetom i aktivno učestvuje u radu Upravnog odbora, kao i na zasedanjima Skupštine
 • NOOIS je takodje članica DPI, ogranka za Evropu (Disability People International)

Objavljujemo publikacije (kao izdavači i/ili suizdavači).

Reagovanja na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije

Baza korisnika