НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
СРБИЈЕ (НООИС)
Ул. Мутапова бр. 12
11000 Београд,
Тел: 011/ 2414-328
Е-маил:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Број: 120

Датум: 15.12.2020. год.

 

На основу чл. 12. и 78. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11-др.закони и 44/18-др.закон) и чл. 49. и 50. Статута Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС), Скупштина на седници одражаној 15. децембра 2020. године, доноси

СТАТУТ

НАЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет статута

Члан 1.

Овим статутом Националне организације особа са инвалидтетом Србије (даље у тексту Статут) уређују се опште одредбе, визија, мисија, циљеви, вредности и активности, чланство, организациона структура, избори и одлучивање, стручна служба, финансирање рада, поступак за доношење Статута и његових измена и допуна, престанак, јавност рада и друга питања од значаја за рад Националне организације особа са инвалидитетом Србије (у даљем тексту: НООИС).

Сви појмови који се користе у овом статуту употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

Појам НООИС

Члан 2.

НООИС је добровољна, невладина и непрофитна организација, основана као савез удружења грађана Споразумом организација особа са појединачним врстама инвалидитета, организација законских заступника особа са инвалидитетом и интересних организација које окупљају особе са различитим облицима инвалидитета, које су организоване за територију Републике Србије, а које су као правна лица уписане у регистар надлежног државног органа (у даљем тексту: оснивачи).

Улога

Члан 3.

НООИС је организација од јавног интереса, основана на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите, унапређивања положаја и заступања права особа са инвалидитетом на територији Републике Србије, утврђених овим статутом и Одлуком о оснивању.

Чланство

Члан 4.

Ради остварења својих циљева, НООИС може као посматрач или стални члан да приступа савезима и да се учлањује у друге облике удруживања са сличним циљевима у Републици Србији и на међународном нивоу, у складу са законом и одлуком Скупштине.

НООИС је чланица Европског инвалидског форума– ЕДФ-а.

Назив

Члан 5.

Пуни назив НООИС је: Национална организација особа са инвалидитетом Србије.

Скраћени назив је: НООИС.

Назив на енглеском језику је: National Organization of Persons with Disabilities of Serbia.

Седиште НООИС је у Београду, Улица Мутапова број 12.

Јавност рада

Члан 6.

Рад НООИС је јаван.

Јавност рада се обезбеђује у складу са законом и одредбама овог статута.

Печат и знак

Члан 7.

НООИС има свој печат и знак.

Печат је округлог облика, величине 3,5 цм у пречнику, у унутрашњем кругу са натписом пуног назива ћириличним писмом и са знаком НООИС у средини.

Знак НООИС је застава Србије са четири поља у којима су одозго на доле уцртани симболи: слушни апарат, брајева књига, инвалидска колица и знак особа са интелектуалним инвалидитетом, као и скраћени назив НООИС.

Графички изглед знака НООИС је утврђен посебном одлуком.

Заступање

Члан 8.

НООИС представља и заступа председник.

НООИС може да заступа и потпредседник, извршни директор или друго лице, у складу са овим статутом, односно по овлашћењу председника.

II - ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦИЉЕВИ, ВРЕДНОСТИ И АКТИВНОСТИ НООИС

Визија

Члан 9.

Визија НООИС је друштво једнаких могућности у коме се поштују сва људска права особа са инвалидитетом и омогућава њихово пуно учешће и једнакост, без дискриминације по основу инвалиднoсти.

Мисија

Члан 10.

Мисија НООИС је  повећање укључености особа са нвалидитетом у друштво, пуно поштовање људских права и недискриминација по основу инвалидности, кроз партнерско деловање јединственог инвалидског покрета и државе на доношењу и примени закона и других докумената из области инвалидности, а у складу са међународним стандардима и документима.

Циљеви

Члан 11.

Основни циљеви НООИС су:

1)     заступање интереса особа са инвалидитетом у Србији и јединствено наступање пред доносиоцима одлука и другим актерима у друштву,

2)     заштита и промовисање основних људских права особа са инвалидитетом, унапређење положаја особа са инвалидитетом кроз примену националних стратегија, закона и политика у области инвалидности и реформу националног законодавства у складу са потребама и интересима особа са инвалидитетом и са начелима људских права,

3)     подизање свести о двострукој дискриминацији жена и девојчица са инвалидитетом,

4)     борба против предрасуда и дискриминације по основу инвалидности и пуно учешће, једнакост, равнопавност и социјална укљученост особа са инвалидитетом у Србији,

5)     јачање сарадње међу организацијама-чланицама НООИС-а и подршка развоју њихових појединачних капацитета,

6)     подизање свести особа са инвалидитетом, грађана и најшире јавности производњом, дистрибуцијом и промоцијом медијских садржаја у штампаном, аудио и видео формату усмерених на смањивање предрасуда, сензибилисање о положају и правима особа са инвалидитетом и на информисање најшире јавности,

7)     развијање сарадње и размене искуства са међународним инвалидским покретом и учешће у његовом деловању

8)     прихватање међународних и европских стандарда, принципа и докумената у области инвалидности и њихова примена у Србији.

Вредности

Члан 12.

Циљеве из члана 11. овог статута НООИС реализује промовишући вредности које се односе на:

1)     примену европских и стандарда УН-а у области људских права особа са инвалидитетом;

2)     остваривање начела једнаких могућности особа са инвалидитетом и недискриминације;

3)     примену родне равноправности и препознавање специфичних потреба и положаја жена и девојчица са инвалидитетом;

4)     промоцију универзланог дизајна у свим областима друштвеног живота и приступачности физичког окружења, транспорта, информација и комуникација;

5)     независност и репрезентативност;

6)     међусобну сарадњу организација особа са појединачним врстама инвалидитета, организација законских заступника особа са инвалидитетом и интересних организација које окупљају особе са различитим облицима инвалидитета;

7)     одговорност у погледу остваривања циљева у области заштите, унапређивања положаја и заступања особа са инвалидитетом на територији Републике Србије;

8)     унутрашњу демократску структуру НООИС и повезаност са организацијама-чланицама, партнерско деловање јединственог инвалидског покрета и читавог друштва.

Активности

Члан 13.

Ради остваривања циљева из члана 11. овог статута, НООИС спроводи следеће активности:

1)     успоставља и одржава редовну сарадњу са државним органима, организацијама и институцијама на националном нивоу, а по потреби и на локалном нивоу, са невладиним организацијама у земљи и иностранству, као и са међународним организацијама и телима у другим земљама;

2)     заступа интересе и преговара са доносиоцима одлука и креаторима политика у области унапређења положаја особа са инвалидитетом у свим сферама друштвеног живота у складу са међународним и европским стандардима;

3)     организује предавања, трибине, семинаре и конференције и на други начин иступа у јавности ради сензибилисања јавности, подизања свести, промовисања равноправности и остваривања својих циљева;

4)     штампа промотивне, стручне и друге информативно-едукативне материјале;

5)     спроводи различита истраживања која се односе на положај особа са инвалидитетом;

6)     врши производњу, дистрибуцију и промоцију медијских садржаја у штампаном, аудио и видео формату о положају и правима особа са инвалидитетом;

7)     информише општу и стручну јавност о проблемима, правима и потребама особа са инвалидитетом и ради на повећавању доступности најновијих научно-техничких и технолошких сазнања о свим елементима приступачности ради уклањања баријера у свакодневном животу;

8)     активно и континуирано промовише Конвнцију УН о правима особа са инвалидитетом, Опште препоруке, као и препоруке упућене Влади РС које се односе на примену појединих чланова Конвенције;

9)     јача сарадњу међу организацијама – чланицама НООИС-а и подржава и подстиче оснаживање њихових појединачних капацитета, организовањем стручних скупова, размене искустава и примера добре праксе, правовременим информисањем о актуелним темама и на други начин;

10) пружа помоћ и подршку у остваривању циљева и задатака појединих чланова НООИС, уколико нису у супротности са циљевима НООИС;

11) организује активности које доприносе подизању свести о двострукој дискриминацији жена и девојчица са инвалидитетом, као и промовисање и примену CEDAW конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена;

12) развија сарадњу и размену искустава са међународним и иностраним организацијама и другим телима и учествује у њиховом деловању непосредном комуникацијом и активним учествовањем на скуповима и догађајима;

13) делује на повећању укључености особа са инвалидитетом у друштво, уз пуно поштовање људских права и недискриминације по основу инвалидности, кроз партнерско деловање јединственог инвалидског покрета и државе;

14) реализује образовно-едуактивне садржаје усмерене ка реализацији циљева и вредности утврђених овим статутом,

15) реализује друге активности усмерене ка реализацији циљева и вредности НООИС.

 

III – ЧЛАНСТВО У НООИС

Чланови

Члан 14.

Чланови НООИС су организације особа са појединачним врстама инвалидитета, организација законских заступника особа са инвалидитетом и интересних организација које окупљају особе са различитим облицима инвалидитета, које су организоване за територију Републике Србије.

НООИС има пуноправне, придружене и помажуће чланове.

Принципи учлањивања

Члан 15.

Чланови се удружују у НООИС на принципима добровољности, равноправности и солидарности, прихватајући одредбе овог статута, са правима и обавезама који на основу тога проистичу.

Чланови НООИС као правна лица задржавају самосталност и аутономију у свом организовању и деловању, са ограничењима која су прихватили удруживањем у НООИС, која се регулишу сагласношћу њихових општих аката са овим статутом.

Пуноправни чланови

Члан 16.

Пуноправни чланови НООИС су оснивачи из члана 2. став 1. овог статута и организације особа са инвалидитетом које накнадно приступе, а испуњавају следеће критеријуме:

1)     учлањују или заступају већину или највећи број особа са појединим врстама инвалидности и организације које окупљају особе са различитим облицима инвалидитета ради решавања специфичних питања;

2)     имају најмање 500 редовних чланова, особа са инвалидитетом, осим организација које учлањују и заступају особе са ретким болестима са изузетно ниском учесталошћу појављивања;

3)     имају мрежу од најмање пет локалних, односно регионалних организација;

4)     делују на целој територији Републике Србије или на њеном већем делу и

5)     које постоје и активно делују најмање пет година.

Придружени чланови

Члан 17.

Придружени чланови НООИС су организације особа са инвалидитетом које испуњавају следеће критеријуме:

1)     баве се специфичним питањима од интереса за особе са инвалидитетом;

2)     делују на целој територији Републике Србије или на њеном већем делу;

3)     учлањују најмање 50 особа са инвалидитетом и

4)     постоје и активно делују најмање три године.

Помажући чланови

Члан 18.

Помажући чланови НООИС су правна и физичка лица која својим радом или донацијама доприносе остваривању циљева из члана 11. овог статута.

Пријем

Члан 19.

О пријему у чланство НООИС одлучује Скупштина на основу захтева, у складу са критеријумима утврђеним овим статутом.

Скупштина одлучује и о ревизији чланства, као и о захтевима за промену врсте чланства.

Права чланова

Члан 20.

Чланови НООИС имају права да:

1)     остварују циљеве и задатке утврђене овим статутом и програмом рада;

2)     преко представника учествују у раду органа и радних тела НООИС у складу са овим статутом, а пуноправни чланови и у доношењу општих и појединачних аката НООИС;

3)     именују своје представнике у Скупштину на начин прописан својим статутима и да преко њих учествују у раду НООИС;

4)     дају предлоге за чланове органа НООИС које бира, односно именује Скупштина;

5)     њихови представници буду бирани у органе НООИС;

6)     редовно и на време буду обавештавани о раду, предлозима и одлукама органа НООИС;

7)     добију сва акта која доносе органи НООИС, а која су од интереса за чланове;

8)     користе помоћ и услуге у остваривању заједнички утврђених циљева, као и у остваривању својих појединачних циљева и задатака, уколико нису у супротности са циљевима НООИС;

9)     добијају податке о законским и другим прописима који се односе на НООИС и њене чланове;

10) траже објашњења о појединим одлукама органа НООИС, улажу приговоре, представке и жалбе одговарајућим органима НООИС и добијају одговор на то;

11) затраже сазивање ванредне седнице Скупштине;

12) иступе из чланства, под условима предвиђеним Споразумом о оснивању НООИС и на начин одређен овим статутом;

13) остварују и друга права која произилазе из одредаба овог статута, општих аката и заједнички договорених послова и активности у оквиру НООИС.

 

Обавезе чланова

Члан 21.

Обавезе чланова НООИС су да:

1)     поштују одредбе овог статута, као и ставове, препоруке и закључке органа НООИС, при решавању питања из свог делокруга рада и да се држе заједничких договора;

2)     редовно и на време спроводе предвиђене активности, извршавају обавезе које произилазе из овог статута, других општих аката и одлука органа, поштују циљеве и вредности НООИС, примењују стандарде и принципе једнаких могућности и недискриминације, међусобне сарадње међу организацијама чланицама и доприносе угледу НООИС;

3)     одговарају за учешће у раду и за рад својих представника у раду органа НООИС;

4)     придржавају се одлука НОООИС у спровођењу заједничких активности, а нарочито приликом јавног заговарања или преговора са институцијама остварених у оквиру НООИС;

5)     редовно и на време достављају податке из делокруга свог рада (програме, планове и извештаје) нужне за функционисање НООИС;

6)     остварују и друге обавезе које произилазе из одредаба овог статута, општих аката и заједнички договорених послова и активности у оквиру НООИС.

Иступање из чланства

Члан 22.

Право да иступи из чланства НООИС има члан који своју одлуку о иступању у писаној форми достави Скупштини.

Одлука о иступању из НООИС постаје коначна, када се утврди да су испуњени сви услови за њено спровођење, односно када се реше међусобни материјално-финансијски односи и друга питања од значаја за иступање.

Скупштина на првој својој редовној седници констатује да је престало чланство у НООИС по писаном захтеву.

Искључење из чланства

Члан 23.

Чланови могу бити искључени из НООИС ако у дужем периоду не извршавају обавезе према НООИС утврђене чланом 21. овог статута, односно ако својим деловањем угрожавају заједништво и равноправност у НООИС и штете угледу НООИС у јавности.

Поступак за искључење

Члан 24.

Поступак за искључење члана, на предлог Председника, одлуком покреће Управни одбор, који образује комисију која утврђује постојање разлога из члана 23. овог статута (у даљем тексту: Комисија).

Одлуком о образовању Комисије утврђује се њен састав, задатак и рок за сачињавање извештаја у вези са искључењем члана.

У састав Комисије не могу бити изабрани представници члана против кога је покренут поступак за искључење.

Комисија Управном одбору доставља извештај о утврђеним чињеницама, који садржи и предлог за искључење члана.

Првостепену одлуку о искључењу, на предлог Комисије, доноси Управни одбор.

На првостепену одлуку о искључењу члан има право подношења приговора Скупштини у року од 30 дана од дана добијања одлуке Управног одбора.

Коначну одлуку о искључењу члана доноси Скупштина на својој првој наредној седници.

 

 

IV – ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НООИС

Органи

Члан 25.

Органи НООИС су:

1)     Скупштина,

2)     Управни одбор,

3)     Надзорни одбор и

4)     Председник.

Скупштина

Члан 26.

Скупштина је највиши орган коју чине представници свих чланица НООИС.

Скупштину чине по три представника пуноправних чланова и по један представник придружених чланова, које бирају те организације у складу са својим статутима, водећи рачуна о равномерној територијалној заступљености и родној равноправност.

Право гласа

Члан 27.

Право гласа у Скупштини имају представници пуноправних чланова, а представници помажућих чланова могу да присуствују седницама Скупштине и учествују у њиховом раду, без права гласа.

Надлежности Скупштине

Члан 28.

Надлежности Скупштине су да:

1)     доноси Статут и врши његове измене и допуне, Пословник о раду и друга општа акта НООИС;

2)     утврђује политику НООИС, доноси годишњи програм рада и финансијски план;

3)     утврђује смернице за рад Управног одбора;

4)     усваја извештаје о раду и о финансијско-материјалном пословању;

5)     доноси одлуку о расписивању избора за органе НООИС;

6)     врши избор чланова Управног одбора из својих редова, као и избор чланова Надзорног одбора;

7)     бира председника и два потпредседника НООИС из редова изабраних чланова Управног одбора;

8)     покреће поступак за опозив председника и потпредседника НООИС, као и извршног директора;

9)     према потреби образује стална или повремена радна тела, односно групе за одређене области и именује њихове чланове, односно верификује избор чланова ових тела које је, због хитности, именовао извршни директор;

10) утврђује врсту награда и признања и доноси одлуке о додели награда и признања заслужним члановима, другим правним лицима и појединцима;

11) доноси другостепене, односно коначне одлуке о чланству у НООИС;

12) одлучује о стицању и отуђењу имовине;

13) доноси одлуке о статусним питањима, предвиђене законом и овим статутом;

14) бира представнике НООИС у органима других организација чији је члан;

15) одлучује о међународним активностима, удруживању у савезе организација, друге облике организовања и приступању међународним организацијама;

16) даје тумачење одредаба овог статута и других општих аката НООИС;

17) доноси одлуку о престанку рада НООИС, одлуку о избору ликвидационог управника и о другим питањима у вези са престанком рада НООИС;

18) одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са одредбама овог статута.

 

 

Седнице Скупштине

Члан 29.

Скупштина заседа једном годишње, а по потреби и чешће.

Редовне седнице Скупштине сазива и утврђује предлог дневног реда председник НООИС, по одлуци Управног одбора.

Ванредну седницу председник је дужан да сазове на захтев најмање једне трећине пуноправних чланова, Управног одбора или Надзорног одбора у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Ако председник не сазове редовну или ванредну седницу Скупштине у предвиђеном року, седницу може сазвати и њеним радом руководити онај ко је захтевао њено одржавање и тада се на седници одлучује о одговорности председника због несазивања седнице, под условом да су донете одговарајуће одлуке и припремљен материјал неопходан за рад Скупштине.

У случају оправданих околности, може се одржати и електронска седница скупштине, када се изјашњавање о појединим питањима врши електронским писаним путем или путем видео линка, двосмерним преносом седнице у стварном времену, када се сматра да су чланови лично присутни.

Изјашњавање чланова на седницама Скупштине је по правилу јавно, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, уколико су испуњени услови предвиђени чланом 49. овог статута.

Изузетно од става 6. овог члана, у случају измена и допуна овог статута гласање се врши 2/3 већином, а изјашњавање тајним гласањем 2/3 већином се примењује при пријему или искључењу из чланства НООИС, избору и опозиву председника и потпредседника, као и у случају да се 2/3 чланова Скупштине изјасни за тајно гласање.

У случају спречености појединог члана Скупштине, односно Управног одбора, да присуствује седницама органа, односно када чланица НООИС оцени да је то нужно, може на ту седницу уместо сталног, упутити свог другог представника уз писмену пуномоћ.

У случајевима из претходног става, заменик сталног представника има сва права и обавезе представника чланице којег замењује.

Управни одбор

Члан 30.

Управни одбор је извршни орган Скупштине који се бира из састава Скупштине.

Председник и потпредседници које је изабрала Скупштина, уједно су и председник односно потпредседници Управног одбора.

У Управни одбор се бира по један представник пуноправне чланице и Заједнице организација особа са инвалидитетом Војводине.

При избору чланова Управног одбора обезбеђује се равноправна заступљеност жена и већинска заступљеност особа са инвалидитетом и/или њихових правних заступника.

Надлежност Управног одбора

Члан 31.

Управни одбор обавља следеће послове:

1)     припрема седнице Скупштине, а између седница руководи радом НООИС;

2)     утврђује предлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина, као и предлоге њихових измена и допуна;

3)     спроводи политику, закључке и друге акте које је донела Скупштина;

4)     управља имовином и средствима НООИС у складу са законом и одлукама Скупштине;

5)     доноси одлуке о реализацији финансијског плана и програма рада НООИС;

6)     подноси Скупштини годишње и периодичне извештаје о раду НООИС и свом раду;

7)     одлучује у првом степену о пријему у чланство и искључењу из чланства у НООИС;

8)     одлучује о формирању и задацима стручне службе;

9)     именује извршног директора и утврђује услове и поступак за његово именовање;

10) доноси одлуке о службеним путовањима у иностранство;

11) покреће поступак за опозив председника и потпредседника НООИС, као и извршног директора;

12) у случају хитности, бира чланове сталних и привремених тела Скупштине, односно група за одређене области, што потврђује Скупштина на својој првој наредној седници и потврђује именовања стална или повремена радна тела односно групе које је извршио извршни директор;

13) образује своја стална и повремена радна тела, односно групе, именује и верификује њихове чланове;

14) прати и координира рад представника НООИС у савезима, заједницама и организацијама чији је члан и о томе обавештава Скупштину и чланове;

15) извршава и друге послове на основу закона, одредаба овог статута или одлука Скупштине.

Седнице Управног одбора

Члан 32.

Управни одбор се састаје најмање четири пута годишње, а по потреби и чешће.

У случају оправданих околности, седница Управног одбора се може одржати електронским писаним путем или путем видео линка, када се сматра да су чланови лично присутни.

Седнице Управног одбора сазива председник НООИС, по својој иницијативи или на захтев већине чланова Управног одбора у року од 20 дана по захтеву већине чланова.

Надзорни одбор

Члан 33.

Надзорни одбор је у свом деловању и раду независни самостални орган, који врши контролу исправности и законитости рада НООИС и њених органа и појединаца, који по својој функцији или овлашћењу могу самостално да доносе одлуке.

Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити чланови Скупштине у истом мандату.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један стручњак за финансије, један стручњак за правна питања, а најмање један особа са инвалидитетом.

Исто лице се не може бирати за члана Надзорног одбора више од два пута узастопно.

Председника Надзорног одбора бирају његови чланови.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 34.

Надзорни одбор обавља следеће послове:

1)     врши надзор над финансијско-материјалним пословањем НООИС;

2)     прати законитост рада и општих и појединачних аката НООИС којима се регулише финансијско пословање;

3)     прати и анализира да ли се финансијска и материјална средства НООИС целисходно користе и троше;

4)     разматра представке чланова и органа НООИС и о њима заузима ставове, о чему обавештава Управни одбор и Скупштину.

Седнице Надзорног одбора

Члан 35.

Надзорни одбор се састаје једном годишње, а по потреби и чешће.

Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њиховим радом председник Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора сазива седнице по сопственој иницијативи или на захтев већине чланова Надзорног одбора, као и на захтев Скупштине и Управног одбора.

Извештај о раду Надзорног одбора

Члан 36.

Надзорни одбор најмање једном годишње Управном одбору и Скупштини подноси извештај о свом раду и о извршеном надзору над финансијско-материјалним пословањем НООИС.

Без разматрања извештаја о контроли материјално-финансијског пословања не може се доносити одлука о усвајању извештаја о пословању и годишњег рачуна НООИС за ту годину.

Председник

Члан 37.

Од представника пуноправних чланова Скупштине НООИС бира се Председник који је особа са инвалидитетом или правни заступник особе са инвалидитетом

За свој рад председник је одговоран Скупштини и Управном одбору.

Надлежности председника

Члан 38.

Председник обавља следеће послове:

1)     представља и заступа НООИС;

2)     реализује материјално-финансијско пословање НООИС према плану финансирања у текућој години, одлукама органа;

3)     сазива и председава седницама Скупштине и Управног одбора;

4)     стара се о благовременој припреми материјала за седнице Скупштине и Управног одбора и стварању услова за њихово одржавање;

5)     потписује опште и појединачне акте Скупштине и Управног одбора;

6)     стара се о законитости и правилности рада Скупштине и Управног одбора;

7)     стара се о поштовању и благовременом извршавању општих аката НООИС и одлука Скупштине и Управног одбора;

8)     координира рад органа НООИС;

9)     обавља и друге послове које му повери Скупштина и Управни одбор.

 

Потпредседник

Члан 39.

НООИС има два потпредседника из реда пуноправних чланова, од којих један мора бити особа са инвалидитетом.

Потпредседник обавља функцију председника у случају његове спречености, а може да обавља и друге послове по овлашћењу председника.

Извршни директор

Члан 40.

Извршни директор руководи радом стручне службе НООИС и има права и дужности директора у смислу Закона о раду.

Извршни директор за свој рад и рад стручне службе одговара Скупштини и Управном одбору.

Надлежности извршног директора

Члан 41.

Извршни директор обавља следеће послове:

1)     заступа НООИС по овлашћењу председника;

2)     спроводи активности предвиђене планом рада НООИС;

3)     припрема седнице Скупштине и Управног одбора у сарадњи са председником, а у сарадњи са председником Надзорног одбора припрема седнице тог органа;

4)     припрема опште и појединачне акте и друге материјале за седнице органа НООИС са стручном службом и ангажованим сарадницима;

5)     стара се о обезбеђивању услова за рад органа и радних тела НООИС;

6)     спроводи одлуке органа НООИС и планиране активности самостално или у сарадњи са стручном службом и ангажованим сарадницима;

7)     стара се о деловању НООИС у складу са законом;

8)     спроводи финансијске одлуке Скупштине и Управног одбора, односно финансијски план НООИС;

9)     у случају хитности образује стална или повремена радна тела односно групе и именује њихове чланове, што верификује Управни одбор;

10) координира рад сталних или повремених радних тела, односно група које је образовао;

11) обавља друге послове које му повери Скупштина, Управни одбор или председник.

Радна тела, одбори, групе, комисије и слично

Члан 42.

За спровођење појединих активности, покретање и спровођење акција и извршење појединих послова Скупштина, Управни одбор, председник и извршни директор могу образовати радна тела, одборе, комисије или групе, који по свом трајању могу бити стална или повремена.

Одлуком о образовању тела из става 1. овог члана утврђује се њихов састав, област рада, мандат и рок извршења.

За свој рад тела одговарају из става 1. овог члана органу који их је образовао.

V– ИЗБОРИ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Мандат органа

Члан 43.

Мандат чланова органа и радних тела НООИС и изабраних лица траје четири година, са могућношћу још једног поновног избора.

Mандат изабраним лицима може престати и пре истека предвиђеног рока у случајевима предвиђеним чланом 46. овог статута, односно у случају ванредних избора.

Избори за органе

Члан 44.

Редовни избори у органе НООИС се обављају сваке четврте године.

Редовне изборе за органе НООИС расписује Скупштина најкасније три месеца пре истека мандата органа који је у току.

Ванредни избори се могу организовати на основу посебне одлуке Скупштине или писаног захтева 1/3 пуноправних чланова.

Предлагање чланова

Члан 45.

Чланови бирају своје представнике у Скупштини, а пуноправни чланови предлажу кандидате за функције у складу са својим општим актима.

Престанак мандата

Члан 46.

Мандат чланова органа НООИС, може престати и пре истека времена на које су изабрани у случају:

1)     подношења оставке;

2)     опозива;

3)     смрти;

4)     иступања, односно искључења из чланства организације чији је представник члан органа;

5)     престанка рада НООИС.

Опозив

Члан 47.

Опозив члана органа НООИС може се захтевати у случају:

1)     неоправданог одсуства и не учествовања у раду седница органа НООИС чији су чланови;

2)     када се утврди повреда одредаба овог статута, односно других општих аката НООИС;

3)     утврђене личне одговорности при поступању са имовином НООИС или у вези са другим незаконитим радњама;

4)     утврђене нанете материјалне или нематеријалне штете НООИС.

 

Замена

Члан 48.

У случају престанка мандата пре истека времена на које су изабрани, односно њиховог опозива, органи НООИС изабраће или именовати нова лица, на начин и по поступку предвиђеном за избор, односно именовање.

Кворум за одлучивање

Члан 49.

Органи НООИС пуноважно одлучују када је седницама присутно минимално по један представник више од половине пуноправних чланова.

Доношење одлука

Члан 50.

Органи НООИС одлуке доносе већином гласова присутних представника, уколико су испуњени услови предвиђени чланом 49. овог статута.

Одлуке се доносе јавним гласањем.

Изузетно од става 1. овог члана одлуке се доносе 2/3 већином присутних чланова у случају доношења општих аката и у другим случајевима предвиђеним овим статутом.

Изузетно од става 2. овог члана одлуке се доносе тајним гласањем на захтев 2/3 присутних представника чланова органа.

У случају електронских седница органа одлуке се доносе применом правила предвиђених чланом 49. овог статута и ставовима 1 - 4. овог члана.          

VI – СТРУЧНА СЛУЖБА

Стручни послови

Члан 51.

Стручне, материјално-финансијске, административне, техничке, помоћне и друге послове за органе и радна тела НООИС обавља стручна служба.

Изузетно од става 1. овог члана поједини стручни, финансијски и други послови, могу се према потреби, на основу одлуке Управног одбора или извршног директора, поверавати појединцима, агенцијама и организацијама које се професионално баве овим пословима.

Стручна служба

Члан 52.

Одлуку о образовању, организовању, начину рада и финансирању стручне службе доноси Управни одбор, а потврђује Скупштина на следећој редовној седници у складу са потребама, расположивим финансијским средствима, прописима и одредбама овог статута.

Радом стручне службе руководи извршни директор.

Надзор над радом стручне службе врши Управни одбор.

Права и обавезе

Члан 53.

Права и обавезе лица која обављају стручне послове регулишу се посебним актом у складу са законом.     

VII - ФИНАНСИРАЊЕ РАДА НООИС

Извори средстава

Члан 54.

За остваривање циљева и активности утврђених овим статутом и програмом рада, НООИС обезбеђује средства из следећих извора:

1)     из пројеката који се спроводе на основу конкурисања код надлежних органа;

2)     од других пројеката које финансира Европска комисија или други донатори, а за шта је неопходно обезбедити одређени проценат учешћа из домаћих извора;

3)     од донација, легата и поклона;

4)     из других извора у складу са законом.

Финансијски план

Члан 55.

Средства НООИС утврђују се и распоређују годишњим финансијским планом, за период од 1. јануара до 31. децембра текуће године.

Утврђивање и распоред средстава

Члан 56.

Средства у финансијском плану утврђују се по врстама прихода, а распоређују по наменама, у складу са циљевима, задацима и програмом рада НООИС.

Одлучивање

Члан 57.

Финансијско-материјално пословање обавља се на основу одлука органа и овлашћених лица, у складу са законом и општим актима НООИС.

 

 

VIII - ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И ЊЕГОВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА

Иницијатива за доношење Статута

Члан 58.

Иницијативу за доношење Статута могу дати чланови и органи НООИС.

Нацрт статута

Члан 59.

Нацрт Статута утврђује Управни одбор.

Утврђени нацрт статута се обавезно упућује члановима НООИС на јавну расправу, која не може трајати краће од 15 дана.

Предлог статута

Члан 60.

Управни одбор утврђује предлог статута након обављене јавне расправе о нацрту Статута и упућује га Скупштини на изјашњавање у року који не може бити дужи од 30 дана од окончања јавне расправе.

Управни одбор доставља предлог Статута члановима Скупштине најкасније 15 дана пре одржавања седнице на којој се расправља о предлогу Статута.

Измене и допуне Статута

Члан 61.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

 

IX - ЈАВНОСТ РАДА И ПРЕСТАНАК НООИС

Јавност рада

Члан 62.

Јавност рада НООИС се обезбеђује објављивањем општих аката, програма рада, извештаја о раду, извештаја о финансијском пословању, као и других одлука и информација у посебним публикацијама, на интернету, у средствима јавног информисања, непосредним достављањем члановима или објављивањем на огласној табли НООИС.

Престанак НООИС

Члан 63.

НООИС престаје у случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка НООИС Скупштина одређује организацију која преузима имовину НООИС.

Уколико Скупштина не одреди организацију из става 2. овог члана, имовина НООИС се предаје Црвеном крсту Србије.

 

X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Доношење општих аката

Члан 64.

Органи НООИС су дужни да у року од шест месеци од доношења овог статута донесу, односно ускладе општа акта предвиђена овим статутом.

Примена закона

Члан 65.

На питања која нису регулисана овим статутом непосредно се примењују одредбе Закона о удружењима.

Овлашћује се Управни одбор НООИС да отклони евентуалне недостатке овог статута на које укаже Агенција за привредне регистре.

Престанак важења Статута

Члан 66.

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут НООИС број 124/10 од 18. новембра 2010. године.

Ступање на снагу

Члан 67.

Oвај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и званичној интернет страници НООИС, а примењиваће се даном уписа у регистар код надлежног државног органа.

 

                                                                                                                              Председник НООИС:

                                                                                                                                                                                                                 Стошић С. Милан
Baza korisnika