Indeks članaka

Pregled / preuzimanje Pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti u formatu: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

 

 

 

 

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 1/2012 i 42/2013.

Predmet Pravilnika

Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se stručni poslovi u socijalnoj zaštiti, kao i bliži uslovi i standardi za njihovo obavljanje.

Korišćenje pojmova

Član 2.
Svi pojmovi u ovom pravilniku upotrebljeni u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju muški i ženski prirodni rod lica na koja se odnose.
Stručni poslovi socijalne zaštite 

Grupisanje stručnih poslova

+Vidi: čl. 1. Pravilnika - 42/2013-34.

Član 3.  
Stručni poslovi u socijalnoj zaštiti grupišu se prema funkcijama, prirodi radnih procesa i ishodima koji nastaju u pružanju usluga socijalne zaštite.
Stručni poslovi socijalne zaštite su:
1) osnovni stručni poslovi;
2) specijalizovani stručni poslovi;
3) supervizijski poslovi;
4) pravni poslovi;
5) poslovi planiranja i razvoja.
Drugi stručni poslovi u socijalnoj zaštiti su:
1) poslovi vaspitača;
2) poslovi radno-okupacionog terapeuta;
3) poslovi lekara;
4) drugi stručni poslovi koji podrazumevaju neposredni rad sa korisnikom.

Stručni poslovi socijalne zaštite su:
1) osnovni stručni poslovi;
2) specijalizovani stručni poslovi;
3) supervizijski poslovi;
4) pravni poslovi;
5) poslovi planiranja i razvoja.
 
Drugi stručni poslovi u socijalnoj zaštiti su:
1) - brisana -
2) poslovi radno-okupacionog terapeuta;
3) poslovi lekara;
4) drugi stručni poslovi koji podrazumevaju neposredni rad sa korisnikom.

+Vidi: čl. 1. Pravilnika - 42/2013-34.

Osnovni stručni poslovi

Član 4.  
Osnovni stručni poslovi socijalne zaštite, u zavisnosti od delatnosti pružaoca usluge, obuhvataju informisanje, procenu, planiranje, posredovanje i zastupanje u ostvarivanju prava i korišćenju usluga, savetodavno usmeravanje, aktivaciju, socio-edukativne aktivnosti, sprovođenje mera zaštite korisnika i praćenje efekata preduzetih usluga i mera u neposrednom radu sa korisnikom.

Osnovni stručni poslovi socijalne zaštite u zavisnosti od delatnosti pružaoca usluge, obuhvataju poslove voditelja slučaja, vaspitača, odnosno stručnog radnika za odrasle i starije u domovima za smeštaj, stručnog radnika u prihvatilištu, savetnika za hraniteljstvo i osamostaljivanje, stručnog radnika koji pruža usluge u zajednici (dnevni boravak, pomoć u kući, personalna asistencija, lični pratilac, predah smeštaj) i drugih usluga koje podržavaju život u prirodnom okruženju.
Osnovni stručni poslovi socijalne zaštite u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe obuhvataju:
1) informisanje, procenu, planiranje;
2) posredovanje i zastupanje u ostvarivanju prava i korišćenju usluga;
3) sprovođenje mera zaštite korisnika i praćenje efekata preduzetih usluga i mera;
4) savetodavno usmeravanje, aktivaciju i realizaciju socio-edukativne aktivnosti u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
5) brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno-emocionalnom, kognitivnom i razvoju komunikacije i stvaralaštva kod korisnika.

+Vidi: čl. 2. Pravilnika - 42/2013-34.

Uslovi za obavljanje osnovnih stručnih poslova

Član 5.  
Osnovne stručne poslove socijalne zaštite, u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe, obavljaju stručni radnici: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji imaju licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

Osnovne stručne poslove socijalne zaštite obavljaju stručni radnici: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji:
1) imaju završene osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i studije drugog stepena iz: socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije;
2) su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na osnovnim poslovima (vaspitača, savetnika za hraniteljstvo, savetnika za osamostaljivanje), odnosno za rad sa konkretnom korisničkom grupom (žrtve nasilja, lica sa invaliditetom, stariji);
3) imaju licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

+Vidi: čl. 3. Pravilnika - 42/2013-34.

Specijalizovani poslovi

Član 6.  
Specijalizovani poslovi socijalne zaštite obuhvataju individualno i grupno savetovanje i porodičnu terapiju, medijaciju, sprovođenje akreditovanih programa intenzivnih usluga podrške porodici, akreditovanih socio-edukativnih programa i akreditovanih programa tretmana.

Specijalizovani poslovi socijalne zaštite obuhvataju individualno i grupno savetovanje i različite terapijske pristupe od značaja za socijalnu zaštitu, medijaciju, kao i druge programe koji zahtevaju specijalizovana znanja i veštine.

+Vidi: čl. 4. Pravilnika - 42/2013-34.

Uslovi za obavljanje specijalizovanih poslova

Član 7.  
Specijalizovane poslove socijalne zaštite, u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe, obavljaju stručni radnici: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji su stekli posebna znanja i veštine i licencu za obavljanje konkretnog specijalizovanog posla, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, uslugu medijacije pružaju i drugi stručni radnici koji su stekli posebna znanja i veštine i licencu za medijaciju, u skladu sa zakonom.

Specijalizovane poslove socijalne zaštite, u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe obavljaju stručni radnici koji imaju završene osnovne akademske i studije drugog stepena socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije, specijalne pedagogije ili pravnih nauka, koji su stekli posebna znanja i veštine i licencu za obavljanje konkretnog specijalizovanog posla, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, uslugu medijacije pružaju i drugi stručni radnici koji su stekli posebna znanja i veštine i licencu za medijaciju, u skladu sa zakonom.

+Vidi: čl. 5. Pravilnika - 42/2013-34.

Supervizijski poslovi

Član 8.
Suprevizijom se obezbeđuje profesionalna podrška i učenje stručnim radnicima na osnovnim i specijalizovanim poslovima u socijalnoj zaštiti, kako bi realizovali stručne zadatke, unapredili kvalitet usluga za korisnike i razvili znanja, kompetencije i mogućnosti da preuzmu odgovornost za sopstvenu praksu.

Uslovi za obavljanje supervizijskih poslova

Član 9.  
Poslove supervizije obavljaju stručni radnici iz člana 5. ovog pravilnika, koji su stekli posebna znanja i veštine za obavljanje poslova supervizije i imaju licencu za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

Poslove supervizije obavljaju stručni radnici koji imaju završene osnovne akademske i studije drugog stepena socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije, specijalne pedagogije ili pravnih nauka, koji su stekli posebna znanja i veštine za obavljanje poslova supervizije i imaju licencu za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

+Vidi: čl. 6. Pravilnika - 42/2013-34.

Praćenje, usmeravanje i podrška u funkciji razvoja socijalne zaštite

Član 10.
U okviru osnovnih, specijalizovanih i supervizijskih poslova, stručni radnici se angažuju i na praćenju, usmeravanju i podršci stručnim saradnicima, saradnicima i volonterima koji se angažuju u neposrednom radu sa korisnicima, kao i studentima na profesionalnoj praksi, kako bi se obezbedio razvoj, dostupnost i odgovarajući kvalitet usluga.

Pravni poslovi

Član 11.
Pravni poslovi u socijalnoj zaštiti obuhvataju primenu upravno-procesnih pravila u vođenju postupka, kao i pripremu pojedinačnih upravnih akata u stvarima čije je rešavanje zakonom povereno ustanovama socijalne zaštite, kao i poslove vođenja evidencije i izdavanja uverenja o štićenicima, izdržavanim licima, licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici, te drugim činjenicama o kojima se vodi službena evidencija i druge poslove u skladu sa zakonom.
Pravni poslovi u centru za socijalni rad, obuhvataju i poslove pripreme akata za pokretanje sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih poslovno nesposobnih lica i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom.
Pravni poslovi u centru za socijalni rad, obuhvataju i pravnu podršku i usmeravanje u vezi sa realizacijom mera starateljske zaštite, zaštite od nasilja u porodici, pravima deteta i vršenjem roditeljskog prava, pravima osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih osetljivih grupa - sve u neposrednom radu sa korisnicima, kao i poslove informisanja, pravnog savetovanja, te učešća u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera socijalne i starateljske zaštite, u saradnji sa zaposlenima na stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti.

Uslovi za obavljanje upravno-pravnih poslova

Član 12.  
Pravne poslove obavljaju zaposleni sa završenim osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju u oblasti pravnih nauka, a u centru za socijalni rad, za poslove iz člana 11. stav 3. ovog pravilnika, zaposleni, pored ovog uslova, moraju imati i licencu, u skladu sa zakonom kojim je uređena socijalna zaštita.

Pravne poslove obavljaju zaposleni koji imaju završene osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i studije drugog stepena u oblasti pravnih nauka i imaju licencu za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

+Vidi: čl. 7. Pravilnika - 42/2013-34.

Poslovi planiranja i razvoja

Član 13.
Poslovi planiranja i razvoja obuhvataju pripremu godišnjih i drugih operativnih planova rada ustanova i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, procenu socijalnih potreba građana koji žive na teritoriji jedinice lokalne samouprave, informisanje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetima ustanove i pružaoca usluga da odgovori na potrebe, praćenje kvaliteta pruženih usluga, izveštavanje o kvalitetu pruženih usluga, iniciranje, razvoj i unapređenje usluga, uspostavljanje međusistemske koordinacije i saradnje kao i druge aktivnosti vezane za unapređenje rada ustanove i pružaoca usluga.

Uslovi za obavljanje poslova planiranja i razvoja

Član 14.
Poslove planiranja i razvoja osim stručnih radnika iz člana 5. ovog pravilnika, obavljaju i sociolozi i drugi stručnjaci koji su završili najmanje odgovarajuće osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka i poseduju istraživačka znanja i veštine, u skladu sa opštim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.
U poslovima planiranja i razvoja učestvuju i stručni radnici koji rade na osnovnim i specijalizovanim stručnim poslovima i poslovima supervizije u socijalnoj zaštiti.

Poslovi vaspitača u socijalnoj zaštiti

Član 15.  
Poslovi vaspitača u socijalnoj zaštiti obuhvataju brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno-emocionalnom, kognitivnom i razvoju komunikacije i stvaralaštva kod dece koja koriste uslugu domskog smeštaja, kako bi razvila svoje potencijale i uspostavila što veći nivo samostalnog funkcionisanja.

- brisan -

+Vidi: čl. 8. Pravilnika - 42/2013-34.

Uslovi za obavljanje poslova vaspitača

Član 16.  
Poslove vaspitača u socijalnoj zaštiti obavljaju socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na poslovima vaspitača.
Poslove vaspitača lica iz stava 1. ovog člana obavljaju u svojstvu stručnih radnika kada imaju licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.
Poslove vaspitača u socijalnoj zaštiti obavljaju i druga lica koja su završila studije prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studije drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) i koja su stekla sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na poslovima vaspitača.
Poslove vaspitača lica iz stava 3. ovog člana obavljaju u svojstvu stručnih saradnika.

- brisan -

+Vidi: čl. 8. Pravilnika - 42/2013-34.

Poslovi radno-okupacionog terapeuta

Član 17.
Poslovi radno-okupacionog terapeuta u socijalnoj zaštiti obuhvataju radno-okupacione, radno-instruktivne, habilitacione, rehabilitacione, rekreativne i kulturno zabavne aktivnosti i podršku u zadovoljavanju svakodnevnih potreba i unapređenju kvaliteta života korisnicima koji imaju teškoće u samostalnom funkcionisanju.

Uslovi za obavljanje poslova radno-okupacionog terapeuta

Član 18.  
Poslove radno-okupacionog terapeuta obavljaju socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na ovim poslovima.
Poslove radno-okupacionog terapeuta lica iz stava 1. ovog člana, obavljaju u svojstvu stručnih radnika kada imaju licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.
Poslove radno-okupacionog terapeuta obavljaju i druga lica koja su završila studije prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studije drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) i koja su stekla sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima.
Poslove radno-okupacionog terapeuta lica iz stava 3. ovog člana obavljaju u svojstvu stručnih saradnika

Poslove radno-okupacionog terapeuta u socijalnoj zaštiti obavljaju stručni saradnici u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, koji imaju završene osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije i studije drugog stepena i koji su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na poslovima radno-okupacionog terapeuta.

+Vidi: čl. 9. Pravilnika - 42/2013-34.

Poslovi lekara

Član 19.
Poslovi lekara u socijalnoj zaštiti obavljaju se u skladu sa propisima, kojima se uređuje zdravstvena zaštita.

Uslovi za obavljanje poslova lekara

Član 20.
U pogledu uslova za obavljanje poslova lekara u socijalnoj zaštiti primenjuju se propisi kojima se uređuje obavljanje poslova zdravstvenih radnika.

Stručni saradnici

Član 21.
Stručni saradnici su lica druge odgovarajuće struke u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita, sa stečenim visokim obrazovanjem, na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije), koja obavljaju poslove iz svoje struke u ustanovi socijalne zaštite i kod pružaoca usluga socijalne zaštite što, pored vaspitača i radno-okupacionih terapeuta, uključuje fizioterapeute, više medicinske tehničare, radne terapeute i dr.
Stručni saradnici u socijalnoj zaštiti koji obavljaju poslove u neposrednom radu sa korisnicima, pored ispunjenih uslova iz stava 1. ovog člana, stiču sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za poslove svoje struke u socijalnoj zaštiti.
U pogledu uslova za obavljanje poslova stručnih saradnika zdravstvene struke u socijalnoj zaštiti, primenjuju se propisi kojima se uređuje obavljanje poslova zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Saradnici

Član 22.
Poslove saradnika obavljaju lica sa stečenim drugim, trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, koja se angažuju u neposrednom radu sa korisnicima u ustanovi socijalne zaštite i kod pružaoca usluga socijalne zaštite, i koja su stekla sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima, što uključuje negovatelje, geronto domaćice i radne instruktore.
Poslove saradnika iz stava 1. ovog člana obavljaju i medicinski tehničari, na koje se u pogledu uslova za obavljanje poslova u socijalnoj zaštiti primenjuju propisi kojima se uređuje obavljanje poslova zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Standardi za obavljanje poslova u socijalnoj zaštiti

Član 23.
Poslovi u socijalnoj zaštiti uređeni ovim pravilnikom, obavljaju se prema zahtevima i karakteristikama konkretne usluge, u skladu sa propisima kojima se uređuju organizacija, normativi i standardi rada centra za socijalni rad, kao i propisima o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 24.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 18-21. Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad ("Službeni glasnik RS", br. 59/08, 37/10 i 39/11).

Stupanje na snagu

Član 25.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Baza korisnika