PRAVILNIK

O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU

("Sl. glasnik RS", br. 75/2016 i 39/2018)

 

Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na medicinsku rehabilitaciju u stacionarne zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju (u daljem tekstu: produžena rehabilitacija) obolelih i povređenih osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osiguranom licu obezbeđuje se, kao oblik produžene rehabilitacije i prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti za indikacije utvrđene ovim pravilnikom.

Indikaciona područja

Član 2

Produžena rehabilitacija obezbeđuje se obolelom ili povređenom osiguranom licu u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja utvrđenih ovim pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

 • neurološka oboljenja;
 • oboljenja srca i krvnih sudova;
 • reumatska oboljenja;
 • oboljenja respiratornog sistema;
 • povrede i oboljenja lokomotornog sistema;
 • endokrinološka oboljenja;
 • rehabilitacija onkoloških bolesnika dečijeg

U okviru indikacionog područja produžena rehabilitacija se sprovodi kao lečenje medicinski indikovanim terapijskim procedurama ili kao prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti.

Lista indikacija

Član 3

Vrste indikacija bolesti i povreda u okviru indikacionih područja iz člana 2. utvrđene su Listom indikacija za korišćenje produžene rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju (u daljem tekstu: Lista indikacija), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Lista indikacija sadrži u okviru svakog pojedinačnog indikacionog područja:

Član 4

 • dijagnozu bolesti, povreda i stanja (na latinskom jeziku, odnosno opisnu na srpskom jeziku), utvrđenu prema MKB 10;
 • šifru bolesti i povreda, odnosno opis stanja za bolesti i povrede prema MKB 10, a koja sadrži odgovarajući broj mesta za predmetnu bolest i povredu;
 • medicinsku dokumentaciju o lečenju oboljenja, stanja ili povrede, koja je osnov za upućivanje na produženu rehabilitaciju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu sa rokovima važenja, osim medicinske dokumentacije o sprovedenoj rehabilitaciji u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi;
 • rok za upućivanje na lekarsku komisiju, koji teče od dana otpusta sa stacionarnog lečenja, odnosno od dana pregleda kod lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti;
 • rok započinjanja rehabilitacije od dana donošenja mišljenja, odnosno ocene nadležne lekarske komisije;
 • dužinu trajanja rehabilitacije;
 • mogućnost produženja (nastavka korišćenja) već započete rehabilitacije, uz određene indikacije i
 • obnovu rehabilitacije, odnosno mogućnost ponovnog upućivanja na produženu rehabilitaciju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog

Pod odgovarajućom zdravstvenom ustanovom iz stava 1. tačka 3. ovog člana podrazumeva se zdravstvena ustanova za lečenje neuroloških oboljenja, oboljenja srca i krvnih sudova, reumatskih oboljenja, bolesti respiratornog sistema, povreda i oboljenja lokomotornog sistema, endokrinoloških oboljenja, odnosno onkoloških oboljenja kod dece, u zavisnosti od medicinske indikacije zbog koje se osigurano lice upućuje na produženu rehabilitaciju u smislu odredaba ovog pravilnika.

Član 5

Ukoliko se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju zbog bolesti navedene u Listi indikacija, medicinsku dokumentaciju iz Liste indikacija zamenjuje izveštaj odgovarajuće zdravstvene ustanove o osnovnoj bolesti osiguranog lica, toku lečenja i funkcionalnom statusu, kojim odgovarajuća zdravstvena ustanova predlaže kontinuirani nastavak lečenja produženom rehabilitacijom. Započinjanje produžene rehabilitacije sprovodi se u skladu sa mišljenjem, odnosno ocenom nadležne lekarske komisije, direktnim prevođenjem iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu.

Član 6

Lekarska komisija može izuzetno da odobri produženu rehabilitaciju i nakon isteka rokova propisanih u Listi indikacija, u slučaju nastanka komplikacije nakon preloma ili operacije, a najduže u roku do 90 dana od isteka roka za upućivanje na lekarsku komisiju.

Kontraindikacije

Član 7

Na korišćenje produžene rehabilitacije ne može biti upućeno obolelo ili povređeno osigurano lice kod koga je prisutno neko od oboljenja ili stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za korišćenje produžene rehabilitacije, i to:

 • akutna psihoza, aktuelno asocijalno ponašanje ili akutna sklonost ka samoubistvu;
 • akutno lečenje bolesti zavisnosti;
 • akutna infektivna bolest praćena febrilnim stanjem;
 • aktivni i evolutivni oblici plućne i vanplućne tuberkuloze;
 • dekompenzacija vitalnih organa;
 • dijabetesna ketoacidoza i hiperosmolarno stanje;
 • maligne bolesti u fazi aktivnog onkološkog lečenja ili odmakloj fazi bolesti koja nije pod kontrolom;
 • imunosupresivna terapija posle transplantacije ćelija, tkiva ili organa odnosno u prvih 12 meseci nakon transplantacije ćelija hematopoeze;
 • faza demencije koja onemogućava saradnju sa osiguranim licem (Mini mental skor ispod 19);
 • aktivna faza reumatske bolesti;
 • nestabilna angina pektoris;
 • refraktorna srčana insuficijencija NYHA IV;
 • maligna hipertenzija;
 • flebotromboza dubokih vena nogu;
 • embolija pluća;
 • imobilizacija koja sprečava

Predlog za upućivanje

Član 8

Predlog za upućivanje osiguranog lica na produženu rehabilitaciju daje izabrani lekar, na osnovu medicinske dokumentacije propisane Listom indikacija, na uputu za stacionarno lečenje. Uput izabranog lekara uz uputnu dijagnozu obavezno sadrži i sva hronična stanja i oboljenja koja su evidentirana u zdravstvenom kartonu osiguranog lica, kao i medicinsku dokumentaciju propisanu Listom indikacija.

Ako se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju osnovne bolesti, po sprovedenoj ranoj rehabilitaciji odgovarajuća zdravstvena ustanova direktno filijali osiguranog lica dostavlja predlog tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti (od kojih je jedan obavezno specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) za upućivanje na produženu rehabilitaciju (direktno upućivanje). Predlogu odgovarajuće zdravstvene ustanove obavezno sadrži i sve dijagnoze bolesti i stanja iz istorije bolesti i datum od koga osigurano lice može da započne sa korišćenjem produžene rehabilitacije.

Izuzetno od stava 2. ovog člana predlog za direktno upućivanje na produženu rehabilitaciju osiguranih lica - dece do 18 godina života zbog prevencije nastanka komplikacija endokrinološkog oboljenja daju tri lekara specijaliste odgovarajuće specijalnosti.

U toku sprovođenja produžene rehabilitacije osiguranog lica, ako su u do tada sprovedenoj rehabilitaciji postignuti očekivani rezultati i ako se produženjem trajanja rehabilitacije ti rezultati mogu poboljšati, za slučajeve predviđene u Listi indikacija, zdravstvena ustanova za rehabilitaciju direktno filijali osiguranog lica dostavlja obrazložen predlog nadležnog lekara za nastavak produžene rehabilitacije, sa navedenim stepenom oporavka i komplikacijama, u trajanju predviđenom Listom indikacija.

Zdravstvene ustanove iz st. 2, 3. i 4. ovog člana, dostavljaju predlog za upućivanje na produženu rehabilitaciju lekarskoj komisiji filijale pre isteka stacionarnog lečenja osnovne bolesti osiguranog lica, najkasnije sedam dana pre planiranog otpusta.

Lekarska komisija

Član 9

Na predlog izabranog lekara ili odgovarajuće zdravstvene ustanove mišljenje, odnosno ocenu o upućivanju osiguranog lica na produženu rehabilitaciju, kao i dužinu trajanja već započete produžene rehabilitacije, daje lekarska komisija filijale, na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju.

Na predlog stacionarne zdravstvene ustanove ili zdravstvene ustanove za rehabilitaciju lekarska komisija daje mišljenje, odnosno ocenu, na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju, po hitnom postupku.

Lekarska komisija određuje zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u koju se vrši upućivanje, dužinu trajanja rehabilitacije, potrebu pratioca (u putu ili za vreme rehabilitacije), vrstu prevoza do zdravstvene ustanove za rehabilitaciju i rok u kome se produžena rehabilitacija mora sprovesti prema Listi indikacija, odnosno rezervisani datum prijema na produženu rehabilitaciju.

Član 10

Pravo na pratioca za vreme produžene rehabilitacije obezbeđuje se osiguranom licu do navršenih 15 godina života, kao i starijem licu koje je teže telesno ili duševno ometeno u razvoju, odnosno licu kod koga je u toku života zbog oboljenja ili povreda došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihičkih funkcija zbog čega to lice nije u mogućnosti da samostalno obavlja aktivnosti svakodnevnog života, uključujući slepa, slabovida, kao i gluva lica, kada je to medicinski neophodno, ako zakonom nije drugačije određeno.

Pravo na pratioca iz stava 1. ovog člana ceni lekarska komisija filijale.

Član 11

Protiv mišljenja prvostepene lekarske komisije, osigurano lice može izjaviti prigovor drugostepenoj lekarskoj komisiji u roku od tri dana od dana prijema mišljenja. Ako osigurano lice nije zadovoljno ocenom drugostepene lekarske komisije, može zahtevati od filijale izdavanje rešenja.

Član 12

Mišljenje, odnosno ocenu lekarske komisije o odobrenju produžene rehabilitacije, filijala dostavlja osiguranom licu na kućnu adresu, odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika, i zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju.

Član 13

Dužina trajanja produžene rehabilitacije propisana je Listom indikacija i obuhvata vreme do 60 kalendarskih dana, odnosno još do 60 kalendarskih dana kod nastavka sprovođenja već započete produžene rehabilitacije.

Centralna evidencija ugovorenih kapaciteta za produženu rehabilitaciju u zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju

 

Član 14

Republički fond vodi posebnu evidenciju ugovorenih kapaciteta za sprovođenje produžene rehabilitacije osiguranih lica Republičkog fonda kojima raspolažu zdravstvene ustanove za rehabilitaciju (u daljem tekstu: Centralni buking).

Centralni buking iz stava 1. ovog člana vodi se u elektronskoj formi i sadrži spisak zdravstvenih ustanova za rehabilitaciju. Spisak zdravstvenih ustanova za rehabilitaciju iz stava 2. ovog člana, za svaku zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju, sadrži:

 • indikaciona područja prema oboljenjima, povredama i stanjima za koje se obavlja produžena rehabilitacija,
 • broj slobodnih postelja za rehabilitaciju odraslih,
 • broj slobodnih postelja za rehabilitaciju dece,
 • broj slobodnih postelja za pratioce,
 • termine raspoloživih kapaciteta za period od najmanje 60 dana

Član 15

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da Republičkom fondu svakodnevno dostavlja u elektronskoj formi podatke iz člana 14. stav 3. ovog pravilnika koji se unose u Centralni buking.

Podatke unete u Centralni buking koristi lekarska komisija u postupku donošenja mišljenja, odnosno ocene o upućivanju osiguranog lica u zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju.

Prilikom donošenja mišljenja odnosno ocene o upućivanju osiguranog lica na rehabilitaciju u određenu zdravstvenu ustanovu, lekarska komisija elektronskim putem vrši rezervaciju mesta u Centralnom bukingu za određeno osigurano lice u toj zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da svakodnevno iz Centralnog bukinga preuzima podatke o rezervisanim mestima u toj ustanovi na osnovu mišljenja odnosno ocena lekarskih komisija i ažurira slobodne kapacitete.

Sprovođenje produžene rehabilitacije

Član 16

Na osnovu rezervisanih mesta u Centralnom bukingu i mišljenja odnosno ocene lekarske komisije o upućivanju na produženu rehabilitaciju, zdravstvena ustanova za rehabilitaciju poziva osigurano lice da započne sa odobrenom rehabilitacijom.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da započne sprovođenje produžene rehabilitacije osiguranog lica u zakazanom terminu. Prioritet u sprovođenju produžene rehabilitacije imaju osigurana lica upućena na produženu rehabilitaciju u toku trajanja stacionarnog lečenja.

Član 17

Osigurano lice je dužno da započne produženu rehabilitaciju u zakazanom terminu po pozivu zdravstvene ustanove za rehabilitaciju.

Ako je osigurano lice iz opravdanih razloga sprečeno da stupi na produženu rehabilitaciju, dužno je da o tome obavesti zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju i filijalu. Lekarska komisija, po dobijenom obaveštenju, osiguranom licu utvrđuje novi termin za sprovođenje produžene rehabilitacije i određuje zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

Član 18

Produžena rehabilitacija za obolela ili povređena osigurana lica se sprovodi u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju tokom cele kalendarske godine.

Produžena rehabilitacija sprovodi se svakodnevno, odnosno tokom cele kalendarske godine, bez obzira na vikende i praznike, za sve vreme trajanja odobrene rehabilitacije, prema utvrđenom programu (protokolu lečenja) u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju.

Lečenje osiguranog lica medicinski indikovanim terapijskim procedurama obuhvata:

 • sve oblike kinezi terapije na tlu i u vodi (aktivne, pasivne, potpomognute vežbe, individualne i grupne vežbe),
 • sve druge vidove fizikalne terapije (elektroterapija, magnetoterapija, sonoterapija, laseroterapija, parafinoterapija, infraruž terapija, krioterapija, hipobarična (Vacusac), ultrazvučna terapija, terapija bioptron lampom, inhalacija, okupaciona terapija, terapija glasa i govora),
 • primenu prirodnih lekovitih faktora (peloid, mineralna voda, vazduh).

Prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti osiguranog lica obuhvata sprovođenje edukacije, ciljanih i specijalističko-konsultativnih pregleda.

Član 19

Produžena rehabilitacija osiguranih lica sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju prema indikacionim područjima propisanim Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova a sa kojom je Republički fond zaključio ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite.

Produžena rehabilitacija dece sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju za koje je Uredbom iz stava 1. ovog člana propisano da obavljaju rehabilitaciju dece, a u okviru propisanih indikacionih područja za tu zdravstvenu ustanovu za rehabilitaciju.

Produžena rehabilitacija lica upućenih na produženu rehabilitaciju u toku trajanja stacionarnog lečenja sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju koja je najbliža mestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranog lica u kojoj će u najkraćem roku započeti sprovođenje produžene rehabilitacije.

Za osigurana lica upućena na produženu rehabilitaciju na osnovu uputa izabranog lekara, produžena rehabilitacija sprovodi se u zdravstvenoj ustanovi za rehabilitaciju u kojoj će u najkraćem roku započeti njeno sprovođenje i koja je najbliža mestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranog lica, a u skladu sa indeksom iskorišćenosti ugovorenih kapaciteta zdravstvene ustanove za rehabilitaciju.

Član 20

U slučaju da osigurano lice zbog akutnog oboljenja ili drugog opravdanog medicinskog razloga, po mišljenju nadležnog lekara zdravstvene ustanove za rehabilitaciju, u toku sprovođenja produžene rehabilitacije prekine započetu rehabilitaciju radi pružanja zdravstvene usluge u ambulantnim, odnosno stacionarnim uslovima u drugoj zdravstvenoj ustanovi, može da nastavi započetu rehabilitaciju ako je prekid trajao do 15 dana.

Produžena rehabilitacija koju osigurano lice prekine iz ličnih razloga ne može da se nastavi.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da obavesti filijalu osiguranog lica o prekidu započete produžene rehabilitacije, odnosno o nastavku produžene rehabilitacije posle prekida i da te promene evidentira u Centralnom bukingu.

Član 21

Produženu rehabilitaciju osigurano lice koristi u rokovima propisanim Listom indikacija za indikaciju na osnovu koje ostvaruje pravo na produženu rehabilitaciju.

Osigurano lice može koristiti produženu rehabilitaciju samo jednom u roku od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije, odnosno u rokovima propisanim u Listi indikacija, a deca do završenog srednjoškolskog školovanja produženu rehabilitaciju koriste jednom u kalendarskoj godini, ako u Listi indikacija nije drugačije propisano.

Izuzetno od stava 2. ovog člana osigurano lice može da koristi produženu rehabilitaciju i pre isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju nastanka traumatske frakture, akutnog infarkta miokarda i akutnog CVI, posle kardiohirurških i ortopedskih operacija i u slučaju relapsa bolesti obolelih od Sclerosis multiplex i Neuromyelitis optica, koji je doveo do pogoršanja EDSS skora više od 1, u periodu od - dva meseca od početka relapsa, u odnosu na vrednost skora pre relapsa, u skladu sa Listom indikacija.

Lekovi i medicinsko-tehnička pomagala

Član 22

Osiguranom licu koje se upućuje na produženu rehabilitaciju u skladu sa članom 8. stav 1. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje lekove i izdaje lekarske recepte za hroničnu terapiju i za vreme trajanja produžene rehabilitacije.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju obezbeđuje lekove za akutna stanja i oboljenja osiguranih lica koja se nalaze na produženoj rehabilitaciji.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju obezbeđuje lekove za osigurana lica sa hroničnim oboljenjem za sve vreme trajanja produžene rehabilitacije kada se osigurano lice upućuje na produženu rehabilitaciju direktnim upućivanjem u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Lekovi iz st. 1, 2. i 3. ovog člana obezbeđuju se osiguranim licima u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje propisivanje i izdavanje lekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 23

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju dužna je da osiguranom licu koje je upućeno na produženu rehabilitaciju direktnim upućivanjem u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika, posle završene produžene rehabilitacije, prilikom otpusta, obezbedi lekove za hroničnu terapiju u količini potrebnoj do prvog javljanja izabranom lekaru, a najduže za period od pet dana.

Član 24

Osiguranom licu koje se upućuje na produženu rehabilitaciju u skladu sa članom 8. stav 1. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na mesečnom nivou i za vreme trajanja produžene rehabilitacije, na odgovarajućem obrascu.

Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju osiguranom licu obezbeđuje medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na mesečnom nivou za vreme trajanja produžene rehabilitacije kada se osigurano lice upućuje na produženu rehabilitaciju u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Medicinsko-tehnička pomagala iz st. 1. i 2. ovog člana obezbeđuju se osiguranim licima u skladu sa indikacijama propisanim pravilnikom kojim se uređuje propisivanje medicinsko- tehničkih pomagala iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prelazne i završne odredbe

 

Član 25

Osigurana lica koja su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na produženu rehabilitaciju po Pravilniku o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Službeni glasnik RS", br. 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12, 55/12 - ispravka, 64/13 i 68/13 -

 

ispravka), ali im nije dato mišljenje lekarske komisije o upućivanju na produženu rehabilitaciju, okončaće postupak ostvarivanja prava na produženu rehabilitaciju po odredbama ovog pravilnika.

Osigurana lica kojima je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika dato mišljenje lekarske komisije o upućivanju na produženu rehabilitaciju po pravilniku iz stava 1. ovog člana, okončaće korišćenje prava po odredbama tog pravilnika.

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Službeni glasnik RS", br. 47/08, 69/08, 81/10, 103/10, 15/11, 48/12, 55/12 - ispravka, 64/13 i 68/13 - ispravka).

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA INDIKACIJA ZA KORIŠĆENJE PRODUŽENE REHABILITACIJE U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU

(LISTA INDIKACIJA)

 

 

1. NEUROLOŠKA OBOLJENJA

               

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1.

Encephalitis disseminata acuta (EDSS skor od 4 do 8)

G04.0

- Otpusna lista ne starija od mesec dana Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz podatak o EDSS skoru koji je u opsegu od 4 do 8

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

1.2.

Morbus neuroni motorii (MMT manji od 4)

G12.2

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

21 dan

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

 

1.3.

Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromae affines (MMT manji od 4)

G12.8

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.4.

Sclerosis multiplex sa srednje teškim i teškim funkcionalnim ispadima (EDSS skor od 4 do 8)

G35

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz EDSS skor koji je u opsegu od 4 do 8

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1.  Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

2.  Izuzetno pre isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju relapsa bolesti koji je doveo do pogoršanja EDSS skora više od 1 dva meseca od početka relapsa, u odnosu na vrednost skora pre relapsa

1.5.

Neuromyelitis optica (Devic) (EDSS skor od 4 do 8)

G36.0

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz EDSS skor koji je u opsegu od 4 do 8

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1.  Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

2.  Izuzetno pre isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju relapsa bolesti koji je doveo do pogoršanja EDSS skora više od 1 dva meseca od početka relapsa, u odnosu na vrednost skora pre relapsa

1.6.

Mononeuritis multiplex

sa ispadima na ekstremitetima (pareze i paralize) (MMT manji od 4)

G58.7

- Otpusna lista ne starija od mesec dana Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

1.7.

Neuropathia cum ataxia hereditaria (Barthel indeks manji od 80)

G60.2

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

 

     

nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

         

1.8.

Polyneuropathiae inflammatoriae aliae (Hronična inflamatorna demijelizaciona polineuropatija sa Barthel indeksom manjim od 80)

G61.8

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.9.

Syndroma Guillain-Barre (Barthel indeks manji od 80)

G61.0

- Otpusna lista ne starija od mesec dana Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

mesec dana

mesec dana

30 dana

30 dana

/

1.10.

Polyneuropathia inflammatoria, non specificata (samo za Multifokalnu motornu neuropatiju sa

MMT manjim od 4)

G61.9

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz pozitivan EMNG nalaz i MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.11.

Dystrophia musculorum samo sa teškim funkcionalnim ispadima (Barthel indeks manji od 80)

G71.0

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

1.12.

Disordines myotonici (samo za Dystrophia myotonica sa Barthel indeksom manjim od 80)

G71.1

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci.

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

 

1.13.

a)

Paralysis cerebralis infantilis za uzrast do 18 godina

G80

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

b)

Paralysis cerebralis infantilis za uzrast preko 18 godina (kojima je dijagnoza bolesti postavljena do 18. godine, a samo posle korektivne operacije)

G80

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

/

1.14.

Hemiplegia flaccida Hemiplegia spastica (hemiplegija ili teška hemipareza sa Barthel indeksom manjim od 80), kao posledica:

- Haemorrhagia cerebri I 61

- Infarctus cerebri I 63

-  Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64

-  Posle operacije mozga i kičmene moždine

- Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika

- Nakon inflamatornih oboljenja CNS- a

- Povreda

- Kongenitalnih oboljenja

 

 

 

 

 

 

 

G81.0 G81.1

-  Otpusna lista ne starija od mesec dana ili

-  Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji ne starija od mesec dana Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu uz Barthel indeks koji je manji od 80

mesec dana

mesec dana

45 dana

30 dana

/

1.15.

Paraplegia flaccida Paraplegia spastica (paraplegija ili teška parapareza sa MMT manjim od 4), kao posledica:

- Haemorrhagia cerebri I 61

- Infarctus cerebri I 63 Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64

- Posle operacije mozga i kičmene moždine

- Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika

- Nakon inflamatornih oboljenja CNS- a

- Povreda

- Kongenitalnih oboljenja

G82.0 G82.1

-  Otpusna lista ne starija od mesec dana ili

-  Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji ne starija od mesec dana Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške parapareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

45 dana

30 dana

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije u slučaju pojave komplikacija koje pogoršavaju funkcionalno stanje

1.16.

Tetraplegia flaccida Tetraplegia spastica (tetraplegija ili teška tetrapareza sa MMT manjim od 4)

G82.3 G82.4

-  Otpusna lista ne starija od mesec dana ili

-  Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj

mesec dana

mesec dana

60 dana

60 dana

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene

 

 

kao posledica:

- Haemorrhagia cerebri I 61

- Infarctus cerebri I 63

-  Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64

-  Posle operacije mozga i kičmene moždine

- Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika

- Nakon inflamatornih oboljenja CNS- a

- Povreda

- Kongenitalnih oboljenja

 

rehabilitaciji ne starija od mesec dana Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške tetrapareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

       

rehabilitacije u slučaju pojave komplikacija koje pogoršavaju funkcionalno stanje

1.17.

Monoplegia extremitatis inferioris ili teška monopareza

(MMT manji od 4) kao posledica:

- Haemorrhagia cerebri I 61

- Infarctus cerebri I 63

-  Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64

-  Posle operacije mozga i kičmene moždine

- Primene hemioterapije kod onkoloških bolesnika

- Nakon inflamatornih oboljenja CNS- a

- Povreda

- Kongenitalnih oboljenja

G83.1

-  Otpusna lista ne starija od mesec dana ili

-  Otpusna lista zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa o sprovedenoj ranoj rehabilitaciji

Otpusna lista obavezno sadrži podatke o neurološkom nalazu, a za teške monopareze i podatak o MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

21 dan

/

1.18.

Lesiones traumaticae plexus brachialis neonati aliae, per partum (za uzrast do 6 godina)

P14.3

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

30 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

1.19.

Lesiones traumaticae systematis nervosa peripherici neonati, per partum, non specificata (za uzrast do 6 godina)

P14.9

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije ili neurohirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

30 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

1.20

Retardatio (motorna) za uzrast do 18 godina

R62.0

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

 

 

2. OBOLJENJA SRCA I KRVNIH SUDOVA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1.

Infarctus myocardii acutus

I21

- Otpusna lista ne starija od 2 meseca

2 meseca

2 meseca

21 dan

/

/

2.2.

Infarcuts myocardii recidivus acutus

I22

- Otpusna lista ne starija od 2 meseca

2 meseca

2 meseca

21 dan

/

/

2.3.

Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)

Z95.1

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.4

Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q20

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.5.

Malformationes septi cordis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q21

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.6.

Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis congenitae (posle operacije kod dece do 18 godina)

Q22

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.7.

Malformationes valvulae aortae et mitralis congenitae (posle operacije za uzrast do 18 godina)

Q23

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.8.

Malformationes arteriarum magnarum congenitae (posle operacije za uzrast do18 godina)

Q25

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.9.

Prisustvo veštačkog zaliska srca Prisustvo veštačkog heterologog zaliska srca

Prisustvo druge zamene zaliska srca

 

Z95.2 Z95.3 Z95.4

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

2.10.

Morbi arteriales, arteriolares et capillaries alii in morbis alibi

I79.8

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog

 

 

classificatis (samo za Angiopathiae diabeticae)

 

vaskularne hirurgije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži patološki nalaz dopler sonografskog pregleda krvnih sudova donjih ekstremiteta

       

korišćenja produžene rehabilitacije

 

3. REUMATSKA OBOLJENJA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

3.1.

Arthritis rheumatoides seropositiva alia

M05.8

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci), uz odgovarajuće laboratorijske analize (SE, CRP)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.2.

Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata

M05.9

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci), uz odgovarajuće laboratorijske analize (SE, CRP)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.3.

Arthritis rheumatoides seronegativa

M06.0

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

 

     

indeks jednak ili veći od 0.5)) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za

0.5 ili više u prethodnih 12 meseci

         

3.4.

Arthritis puerilis

M08

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje lekara specijaliste pedijaterije (za uzrast do 18 godina) ili specijalista interne medicine (za odrasle) i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci

1.  Navedena medicinska dokumentacija za uzrast do 18 godina obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti bolesnika (CHQ indeks jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje CHQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)

2.  Navedena medicinska dokumentacija za uzrast preko 18 godina, obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti bolesnika odnosno HAQ indeks jednak ili veći od 0.5 ili povećanje HAQ indeksa za

0.5 ili više u prethodnih 12 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

1. Za uzrast do 18 godina jednom u svakoj kalendarskoj godini

2 Za uzrast preko 18 godina nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.5.

Scleroderma progresivum diffusum

M34.0

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili - mišljenje lekara 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.6.

Syndroma CREST

M34.1

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili - mišljenje lekara 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.7.

Spondylitis ankylopoietica

M45

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara specijaliste interne medicine i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilno smanjenoj pokretljivosti (BASMI indeks jednak ili veći od 2) ili o ograničenju funkcijske sposobnosti (BASFI indeks jednak ili veći od 4), odnosno skorom pogoršanju pokretljivosti ili funkcijske

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

 

     

sposobnosti (povećanje BASMI ili povećanje BASFI indeksa za 1 ili više u prethodnih 12 meseci)

         

3.8.

Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae

M07

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ne starije od 6 meseci. Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.9.

Morbus Reiter (hronični oblik)

M02.3

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci. Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o reverzibilnom ograničenju funkcijske sposobnosti (HAQ jednak ili veći od 0.5) ili značajnom skorom pogoršanju funkcijske sposobnosti (povećanje HAQ indeksa za 0.5 ili više u prethodnih 12 meseci)

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

3.10.

Dermatopolymyositis (MMT manji od 4)

M33

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili - mišljenje 2 lekara: specijaliste interne medicine ili specijaliste neurologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije ne starije od 6 meseci Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatak o vrednosti MMT za mišićne grupe zahvaćene bolešću koji je manji od 4

mesec dana

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

 

4. BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

4.1.

Bronchitis chronica, non specificata

J42

- Otpusna lista ne starija od mesec dana. Otpusna lista obavezno sadrži podatak o opstrukciji srednje teškog stepena, FEV1 50-80% i FEV1/FVC manji od 70% ili teškog stepena, FEV1 30-50% i FEV1/FVC manji od 70%

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.2.

Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius

J44

- Otpusna lista ne starija od mesec dana. Otpusna lista obavezno sadrži podatak o opstrukciji srednje teškog stepena, FEV1 50-80% i FEV1/FVC manji od 70% ili teškog stepena, FEV1 30-50% i FEV1/FVC manji od 70%

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.3.

Asthma bronchiale (za uzrast do 18 godina)

J45

- Otpusna lista ne starija od mesec dana.

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

4.4.

Fibrosis cystica pulmonalis

E84.0

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: 1 specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 specijaliste interne medicine ili 1 specijaliste pedijatrije

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

4.5.

Bronchiectasiae

J47

- Otpusna lista ne starija od mesec dana

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

Nakon isteka roka od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije

 

5. POVREDE I OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.1.

Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata (stanje posle operacije diskus hernije sa MMT manjim od 4)

M96.1

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

 

5.2.

Stenosis spinalis (stanje posle operacije stenoze spinalnog kanala, sa ili bez disektomije sa

MMT manjim od 4)

M48.0

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.3.

Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata (stanje posle operacije instrumentacije kičme sa ili bez plasiranja umetka-kejdža uz stabilizaciju-fiksaciju

sa MMT manjim od 4)

M96.1

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Navedena medicinska dokumentacija obavezno sadrži podatke o vrednosti MMT koji je manji od 4 za mišićne grupe zahvaćene bolešću

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.4.

Prisustvo veštački ugrađenog zgloba (stanje posle ugradnje endoproteze kuka ili kolena uključujući reviziju i parcijalnu zamenu endoproteze)

Z96.6

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.5

Druga označena postoperativna stanja (samo posle korektivne osteotomije karlice, femura i tibije)

Z98.8

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.6.

Scoliosis

(Cobbov ugao veći od 20° za uzrast do 16 godina samo posle korektivne operacije)

M41

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

/

5.7.

Kyphosis et lordosis (za uzrast do 16 godina samo posle korektivne operacije)

M40

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca koja sadrži mišljenje specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije kojim se predlaže produžena rehabilitacija

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

/

5.8.

Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis (samo sa zahvaćene najmanje dve kosti karličnog prstena)

S32

- Otpusna lista ne starija od 3 meseca

3 meseca

mesec dana

21 dan

21 dan

/

5.9.

Fractura extremitatis superioris bilateralis

T02.4

-  Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

/

/

5.10.

Fractura femoris

S72

-  Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne

3 meseca

mesec dana

21 dan

15 dana

/

 

     

medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

         

5.11

Fractura cruris, regionem talocruralem, includens

S82

-  Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

/

/

5.12.

Fractura extremitatis inferioris, bilateralis

T02.5

-  Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

30 dana

15 dana

/

5.13.

Fractura pedis multiplex

S92.7

-  Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca od nastanka povrede

3 meseca

mesec dana

21 dan

21 dan

/

5.14.

Luxatio et subluxatio coxae congenita (samo za uzrast do 18 godina posle hirurške intervencije)

Q 65.0

Q 65.1

Q 65.3

Q 65.4

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

14 dana

/

5.15.

Deformationes pedis congenitae za uzrast do 18 godina posle hirurške

intervencije

Q66

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

14 dana

/

5.16.

Scoliosis congenital posle hirurške intervencije

Q76.3

- Otpusna lista ne starija od mesec dana uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

5.17.

Osteochondrosis capitis femoralis puerilis

(Legg-Calve-Perthes posle hirurške intervencije)

M91.1

-  Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste ortopedije ne starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

21 dan

14 dana

/

5.18.

Osteochondrodysplasia cum osteogenesi ossium tubariorum et columnae vertebralis imperfecta (za uzrast do 18 godina)

Q77

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje 2 lekara: specijaliste ortopedije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koje nije starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Svake druge kalendarske godine

5.19

Arthropathia haemophilica

M36.2

- Mišljenje 2 lekara: specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i specijaliste

mesec dana

mesec dana

21 dan

/

/

 

     

interne medicine-hematologa, koje nije starije od mesec dana

         

 

6. ENDOKRINOLOŠKA OBOLJENJA

Redni br.

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra bolesti i povreda MKB 10

Medicinska dokumentacija

Rok za upućivanje na lekarsku komisiju

Rok za započinjanje rehabilitacije

Dužina trajanja rehabilitacije

Produženje rehabilitacije

Obnova rehabilitacije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.1.

Thyreotoxicosis

E05

-  Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

-  mišljenje 2 lekara: specijalista pedijatrije ili specijalista interne medicine ne starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

14 dana

/

/

6.2.

Obesitas

(prevencija nastanka komplikacija za uzrast od 12 do 18 godina indeks telesne mase veći od 95 P (percentila) ili plus 2 standardne devijacije za pol i uzrast)

E66

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje lekara specijaliste pedijatrije ne starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

21 dan

/

Jednom, po isteku kalendarske godine u kojoj je sprovedena produžena rehabilitacija

6.3.

Diabetes mellitus ad insulino dependens (prevencija nastanka i razvoja komplikacija primenom programa edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i doziranju medikamentne terapije za uzrast do 18 godina)

E10

-  Otpusna lista ne starija od 3 meseca ili

-  mišljenje lekara specijaliste pedijatrije koje nije starije od 3 meseca

3 meseca

3 meseca

-  Prvo upućivanje 21 dan;

-  Svako sledeće upućivanje 10 dana

/

Jednom u svakoj kalendarskoj godini

6.4.

a) Diabetes mellitus ad insulino dependens

Diabetes mellitus ad insulino independens

(prevencija nastanka i razvoja komplikacija primenom programa edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i doziranju medikamentne terapije za uzrast preko 18 godina

posle uvođenja terapije jednom dnevnom dozom insulina)

E10 E11

-  Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

-  mišljenje lekara specijaliste interne medicine ne starije od 6 meseci

6 meseci

3 meseca

10 dana

/

/

 

 

b) Diabetes mellitus ad insulino

E10

- Otpusna lista ne starija od 6 meseci ili

6 meseci

3 meseca

10 dana

/

Nakon isteka roka od 48 meseci

dependens

E11

- mišljenje lekara specijaliste interne

       

od završetka prethodnog

Diabetes mellitus ad insulino

 

medicine ne starije od 6 meseci

       

korišćenja produžene

independens

           

rehabilitacije

(prevencija nastanka i razvoja

             

komplikacija primenom programa

             

edukacije o dijeti, fizičkoj aktivnosti i

             

doziranju medikamentne terapije za

             

uzrast preko 18 godina

             

na terapiji sa 2 ili više doza insulina ili

             

insulinskom pumpom)

             

 

7. REHABILITACIJA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA DEČIJEG UZRASTA

Redni

Dijagnoza bolesti, povreda i stanja

Šifra

Medicinska dokumentacija

Rok za

Rok za

Dužina

Produženje

Obnova rehabilitacije

br.

 

bolesti i

 

upućivanje

započinjanje

trajanja

rehabilitacije

 
   

povreda

 

na lekarsku

rehabilitacije

rehabilitacije

   
   

MKB 10

 

komisiju

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.1.

Onkološka

C00-C97,

- mišljenje tri lekara specijalista pedijatrije

3 meseca

3 meseca

21 dan

/

Jednom u svakoj kalendarskoj

 

oboljenja kod dece (uzrast do 18

D42, D43,

iz zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa

       

godini u prvih 5 godina nakon

 

godina)

D46,

zdravstvene zaštite u kojoj se osigurano

       

postavljanja dijagnoze, odnosno

 

u prvih 5 godina nakon postavljanja

D47,

lice leči, ne starije od 3 meseca uz

       

transplantacije matičnih ćelija

 

dijagnoze, odnosno transplantacije

D76,

otpusnu listu sa hospitalizacije kada je

       

hematopoeze

 

matičnih ćelija hematopoeze

Z94.8

postavljenja dijagnoza ili kada je izvršena

         
     

transplantacija matičnih ćelija

         
     

hematopoeze

         

Baza korisnika