Indeks članaka

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.
Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja.
Ovim zakonom uređuje se i status i delovanje stranih udruženja.

Pojam udruženja

Član 2.
Udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.
Na političke stranke, sindikate, udruženja organizovana radi obavljanja određenih delatnosti u cilju sticanja dobiti, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice, spontana privremena povezivanja više lica i druga udruženja čiji je rad uređen posebnim zakonom, odredbe ovog zakona shodno se primenjuju u pitanjima koja nisu uređena tim posebnim zakonom.
Na udruženja koja nemaju status pravnog lica, shodno se primenjuju pravna pravila o građanskom ortakluku, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

Sloboda i ciljevi udruživanja

Član 3.
Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva.
Ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.
Odredba stava 2. ovog člana primenjuje se i na udruženja koja nemaju status pravnog lica.

Upis u Registar

Član 4.
Upis u registar udruženja je dobrovoljan.
Udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u registar.

Javnost rada

Član 5.
Rad udruženja je javan.
Ostvarivanje javnosti rada uređuje se statutom udruženja.

Vreme na koje se osniva udruženje

Član 6.
Udruženje se osniva na neodređeno ili određeno vreme.
Ako u osnivačkom aktu nije drugačije određeno smatra se da je udruženje osnovano na neodređeno vreme.

Savezi i delovi udruženja

Član 7.
Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: savezi).
Na saveze iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona kada se sedište saveza nalazi na teritoriji Republike Srbije.
Deo udruženja (sekcija, grupa, klub, ogranak, podružnica i dr) nema status pravnog lica.

Statusne promene

Član 8.
Statusne promene udruženja vrše se na način utvrđen ovim zakonom.

Zakonitost rada udruženja

Član 9.
Udruženje ostvaruje aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza čiji je član.

Baza korisnika