Indeks članaka

IV. UPIS U REGISTAR

Vođenje Registra udruženja

Član 26.
Registar udruženja (u daljem tekstu: Registar) vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), kao povereni posao.
Registar iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom obliku i kao jedinstvena centralna elektronska baza podataka.
Sadržinu, način upisa i vođenja Registra iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar nadležan za poslove uprave (u daljem tekstu: Ministar).

Registrator udruženja

Član 27.
Agencija vodi Registar preko Registratora udruženja (u daljem tekstu: Registrator).
Na uslove i postupak imenovanja Registratora, kao i na njegova ovlašćenja i obaveze, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Sadržina Registra

Član 28.
U Registar se upisuju: naziv i skraćeni naziv udruženja, sedište i adresa udruženja; oblast ostvarivanja ciljeva udruženja; datum osnivanja udruženja; privredne i druge delatnosti koje udruženje neposredno obavlja; lično ime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave zastupnika udruženja; predviđeno vreme za koje se udruženje osniva; članstvo u savezu udruženja; datum donošenja, odnosno izmena i dopuna statuta; podaci o statusnoj promeni; podaci vezani za likvidaciju i stečaj udruženja; zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada udruženja i zabrana rada udruženja; prestanak udruženja; broj i datum donošenja rešenja o upisu, promeni podataka i brisanju iz Registra.

Prijava za upis

Član 29.
Upis u Registar vrši se na osnovu prijave za upis.
Sadržinu i izgled prijave iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Ministar.
Prijavu za upis podnosi zastupnik udruženja.
Uz prijavu se podnose osnivački akt, dva primerka statuta, kao i druge isprave koje se utvrđuju aktom koji donosi Ministar.

Odbacivanje prijave za upis

Član 30.
Registrator rešenjem odbacuje prijavu:
1)    ako je naziv udruženja identičan nazivu drugog udruženja koje je upisano ili uredno prijavljeno za upis u Registar;
2)    ako je naziv udruženja zamenljiv sa nazivom drugog udruženja, izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi;
3)    ako je prijava podneta od neovlašćenog lica, odnosno uz prijavu nisu podnete propisane isprave;
4)    ako prijava, osnivački akt ili statut ne sadrže sve podatke propisane zakonom.

Prekid postupka upisa

Član 31.
Ako Registrator oceni da se radi o udruženju iz člana 2. stav 4. ovog zakona ili da su ciljevi udruženja u suprotnosti sa odredbama člana 3. stav 2. ovog zakona, zaključkom prekida postupak upisa u Registar i Ustavnom sudu podnosi predlog za zabranu rada udruženja.
Protiv zaključka iz stava 1. ovog člana nije dozvoljena posebna žalba.
Po prijemu odluke Ustavnog suda Registrator će, zavisno od sadržine odluke, rešenjem odbaciti prijavu - ako je udruženju izrečena zabrana rada ili nastaviti sa postupkom upisa - ako je odbijen predlog za zabranu rada udruženja.

Rešenje o upisu u Registar

Član 32.
Upis u Registar vrši se u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne prijave za upis.
Registrator donosi rešenje o upisu u Registar.
Uz rešenje o upisu u Registar udruženju se dostavlja primerak statuta koji se overava pečatom Agencije i potpisom Registratora, čime se potvrđuje njegova istovetnost sa primerkom statuta koji se čuva u Agenciji.
Ako se, u roku iz stava 1. ovog člana, ne donese rešenje o upisu u Registar, odnosno rešenjem ne odbaci prijava za upis u Registar, smatraće se da je udruženje upisano u Registar narednog dana od dana isteka tog roka.

Promena podataka koji se upisuju u Registar

Član 33.
Udruženje je dužno da Registratoru prijavi svaku promenu podataka koji se upisuju u Registar, u roku od 15 dana od dana nastale promene.
Na upis promena podataka u Registru shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o upisu udruženja u Registar.

Javnost Registra

Član 34.
Podaci upisani u Registar su javni, u skladu sa zakonom.
Svako može da se pouzda u tačnost podataka upisanih u Registar.

Naknada za vođenje Registra

Član 35.
Vlada propisuje visinu naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra, na predlog Upravnog odbora Agencije.

Baza korisnika