Predsednik i potpredsednici NOOIS:
Predsednik Nacionalne organizacije obavezno mora biti osoba sa invaliditetom ili pravni zastupnik. Za svoj rad predsednik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Nacionalne orgnizacije.
Nacionalna organizacija ima dva potpredsednika, a najmanje jedan potpredsednik mora biti osoba sa invaliditetom.
Potpredsednici obavljaju funkciju predsednika u slučaju njegove sprečenosti.
Potpredsednici mogu obavljati i druge funkcije koje im poveri predsednik Nacionalne organizacije.
Predsednik i potpredsednici se biraju iz različitih punopravnih članova Nacionalne organizacije.

Trenutno su:

Predsednik: Tatjana Stojšić Petković

Potpredsednici: Vesna Petrović i Mihailo Gordić.

Baza korisnika