Nadzorni odbor NOOIS je u svom delovanju i radu nezavisni samostalni organ Nacionalne organizacije, koji vrši kontrolu ispravnosti i zakonitosti rada Nacionalne organizacije i njenih organa i pojedinaca, koji po svojoj funkciji ili ovlašćenju mogu samostalno da donose odluke. Članovi Nadzornog odbora ne mogu  istovremeno biti članovi Skupštine u istom mandatu.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan stručnjak za finansije, jedan stručnjak za pravna pitanja, a najmanje jedan osoba sa invaliditetom.

Baza korisnika