Brisel, konsultativni sastanak o invalidnosti i razvoju, april 2013

Brisel, 2013 - Predlog dokumenta koji je ušao u javnu raspravu predstavlja plan za period nakon 2015. godine, a koji u svoje središte stavlja smanjenje nejednakosti i inkluziju osoba sa invaliditetom.

Na Evropskom regionalnom konsultativnom sastanku visokog nivoa o invalidnosti i razvoju u organizaciji Evropske komisije, koji je održan u Briselu 24. i 25. aprila 2013. godine, prisustvovala je i srpska delegacija koju su činili Vladimir Pešić, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS i stručna saradnica u Savezu distrofičara Srbije.  Sastanak je deo konsultativnog procesa koji se organizuje u susret sastanku visokog  nivoa Generalne Skupštine UN  koji će se održati 23. septembra 2013. godine u sedištu Ujedinjenih Nacija u Njujorku sa temom „Položaj osoba sa invaliditetom i mogućnosti daljeg razvoja mehanizama sa ciljem unapređenja njihovog položaja“.

Na Briselski konsultativni sastanak bili su pozvani predstavnici svih 27 država-članica EU i država van EU, uključujući i predstavnike invalidskog pokreta. Međutim, pozivu su se odazvali samo predstavnici država-članica, dok je jedini izuzetak bila Srbija kao zemlja koja je van EU i koja je i po sastavu delegacije jedina imala predstavnika države i invalidskog pokreta.

Cilj organizovanja ovog sastanka bio je razmatranje i definisanje nacrta sa pregledom evropskih regionalnih problema i prioritetea, u cilju jačanja napora da se obezbedi dostupnost za uključivanje osoba sa invaliditetom u svim aspektima razvoja. Stoga, na sastanku se nije govorilo o tome šta su pojedinačne zemlje učinile  u pogledu unapredjenja položaja osobe sa invaliditetom, već šta su naši zajednički prioriteti za budućnost u smislu političkog delovanja u oblasti invalidnosti. Konsultativni proces će biti završen do kraja juna kada će se, u ime zemalja Evropskog kontitnenta, UN-u poslati predlog prioriteta.

Tokom diskusija koje su vođene moglo se čuti da je invalidnost posledica isključenosti osoba sa invaliditetom, kao i da inkluzija nije tehničko već suštinsko pitanje. Većina govornika se pozivala na Konvenciju UN i na odredbe koje definišu saradnju država i invalidskih organizacija u zastupanju naših interesa. A posebno je isticano pitanje – kako unaprediti tu saradnju i kako da ona bude suštinska, a ne samo formalna. Saradnja kroz pružanje finansijske podrške je je izuzetno važna, ali nije dovoljna. Podrška treba da se ogleda kroz potpunu podršku u realizaciji  programa u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i raznih drugih inkluzivnih programa. Kao jedan od zaključaka sa sastanka je i poziv svim Vladama da međusektorki podržavaju organizacija osobe sa invaliditetom i da u u sva pitanja obavezno uključe invalidnost kao temu.

Predstavnik EDF-a na ovom skupu bio je Havijer Gomes, zamenik direktora koji je naročito istakao problem u vezi sa realizacijom Milenijumskih ciljeva, koji će biti razmatrnai na sastanku u Njujorku, a to je nedostatak organizacijskih kapaciteta za implementaciju tih i mnogih drugih ciljeva, uključujući i problem ravnomernije alokacije budžeta. Saradnja između država i organizacija osoba sa invaliditetom, kako na nacionalnom tako i na međunaordnom nivou je izuzetno značajna, uz poseban fokus na učešću samih osoba sa invaliditetom i krovnih organizacija u zastupanju njihovih ljudskih prava i ostvarivanju Milenijumskih ciljeva, što treba da bude i deo dokumenta koji će proizaći sa ovog sastanka.

Kao jedan od prioriteta koji treba da bude uključen u Milenijumske ciljeve jeste i vođenje statističkih podataka uz izradu indikatora o osobama sa invaliditetom. Konsultativni sastanak je zavšen prezentovanjem prvog drafta - dokumenta koji je uključio sve sugestije i komentare učesnika skupa, a koji je od tog momenta ušao u javnu raspravu, a sve zemlje će moći da na njega daju svoje komentare do kraja juna, a pre zasedanja u Njujorku.

 

Baza korisnika