U zgradi Palais Wilson u Ženevi, u evropskom sedištu UN-a, NOOIS je predstavila alternativni izveštaj o primeni UN konvencije na 14. jesenjem zasedanju.

Alternativni izveštaj podnela je koalicija organizacija: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom (NOOIS) koju čini mreža od 15 organizacija-članica na nacionalnom nivou, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSŽ Srbije) i Centar za orijentaciju društva - regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom u Evropi (COD). On je nastao kao rezultat višegodišnjih napora različitih organizacija osoba sa invaliditetom i drugih organizacija civilnog društva u praćenju primene UNCRPD u Srbiji. Osim izveštaja koji su rađeni prethodnih godina, u ovaj izveštaj uključeni su i dodatno prikupljeni podaci, kao i predlozi i sugestije dobijeni u toku procesa davanja komentara na predlog ovog izveštaja.

U izveštaju su analizirani sledeći članovi Konvencije: 5. Jednakost i zabrana diskriminacije, 6. Žene sa invaliditetom, 7. Deca sa invaliditetom, 9. Pristupačnost, 11. Rizične situacije, 12. Jednakost pred zakonom, 13. Pristup pravdi, 19. Samostalni život i uključenost u zajednicu, 20. Mogućnost kretanja, 24. Obrazovanje, 25. Zdravlje, 27. Zapošljavanje, 28. Odgovarajući uslovi života i socijalna zaštita, 29. Učešće u političkom i javnom životu, 31. Statistika i prikupljanje podataka i 33. Nacionalna primena i praćenje.

U ime Nacionalne organizacije OSI Srbije na zasedanju je govorila Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS koja je predstavila izveštaj, a potom odgovarala na brojna pitanja članova Komiteta koja su se odnosila na različite oblasti i opšti položaj osoba sa invaliditetom svih kategorija, posebno dece, žena, osoba koje se nalaze na institucionalnom smeštaju, ali i o procesu deinstitucionalizacije, servisima podrške, antidiskriminacijskim propisima, položaju osoba sa invaliditetom u procesu obrazovanja i zapošljavanja, učešću u političkom životu, saradnji sa državom, ali i mogućnošću uticaja invalidskog pokreta u praćenju procesa pridruživanja. Pre i posle sastanka, I. Jovanović je imala više susreta i nezvaničmih sastanaka sa izvestiocem za Srbiju, Lalsom Lovačkim, zatim Terezom Arnesen, savetnicom UN-a za ljudska, kao i sa predstavnicima IDA-a i EDF-a, koji su pružali stručnu i logističku podršku.

Gordana Rajkov, predsednica CIL-a i članica UO NOOIS-a, imala je Skype uključenje na konferenciju koja je održana nakon predstavljanja izveštaja i tom prilikom je govorila o položaju žena sa invaliditetom u kriznim situacijama u Srbiji.

Ubrzo nakon predstavljanja alternativnog izveštaja, Komitet je Vladi Republike Srbije uputio listu pitanja na koja će naša država morati da odgovori do kraja godine, što će predstavljati osnov za pripremu dijaloga izmedju zvaničnika Srbije i Komiteta, uz učešće predstavnika civilnog društva, na prolećnom zasedanju Komiteta krajem marta 2016. godine.

Ceo proces praćenja primene Konvencije i izveštavanja kako od strane države tako i cilnog društva predstavlja dodatni mehanizam za uspostavljanje ne samo boljeg pravnog okvira, već i otklanjanja što većeg broja prepreka u praksi i nedostataka u primeni propisa. Iz tog razloga je to veoma značajno jer je pažnja Komiteta najviše usmerena na situaciju u praksi i položaj osoba sa invaliditetom u svakodnevnom životu u svim oblastima.

Prilozi:

- Izveštaj na srpskom jeziku (kao .doc i .pdf)

- Izveštaj na engleskom jeziku (kao .doc i .pdf)

- Lista pitanja kao .doc i .pdf)

- Fotografije

Baza korisnika