Projekat ima za cilj podizanje nivoa svesti budućih pravnika o ljudskim pravima osoba sa invaliditetm i nediskriminaciji kroz kontinuirano organizovanje predavanja studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Potrebno je osmisliti kurikulume sa naglaskom na predstavljanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i drugih relevantnih propisa. Predavanja studentima držaće dr Damjan Tatić u okviru 3 predmeta: međunarodno javno pravo, ljudska prava i pravna klinika (u saradnji sa doc. dr. Ivanom Krstić) tokom školske 2012/2013. Takođe, biće održana i Promocija Zbornika radova sa Letnje škole 2010.u okviru opšteg seminara (u saradnji sa prof. dr. Jovicom Trkuljom i prof. dr. Brankom Rakićem), kao i na Pravnim fakultetima u N. Sadu i u Nišu.

Očekivani rezultati:

1. Razvijen i usvojen program (kurikulum) predavanja na Pravnom fakultetu u Beogradu o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom

2. Održana serija predavanja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom

3. Održana serija predavanja o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom studentima na predmetu ljudska prava,  na Pravnoj klinici i na Opštem seminaru

5. Urađena promocija Zbornika radova sa Letnje škole o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom  na pravnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

Baza korisnika