Od strateškog okvira do prakse - analiza sprovođenja Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji 2007- 2015. i priprema nacrta akcionih planova za sprovođenje Strategije za period 2012- 2015. godine
Svrha projekta je dovršetak rada multisektorske grupe eksperata NOOIS, partnerskih organizacija i predstavnika nadležnih ministarstava, pre svih Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada i socijalne politike, koja je uradila finalni predlog akcioniog plana za sprovođenje te Strategije u periodu 2012-2015, uključujući i prispele komentare sa javne rasprave i budžetski deo. Taj dokument je potom poslat Vladi na usvajanje, a pre toga i drugim nadležnim ministarstvima radi neophodnog izjašnjavanja.

Ostvareni rezultati:

1. Formirana radna grupe za izradu analize sprovođenja Strategije i radnog nacrta akcionih planova za sprovođenje Strategije u 2012- 2015.

2. Pripremljen radni nacrt akcionih planova za sprovođenje Strategije u 2012- 2015.

3. Organizovana javna rasprava

Baza korisnika