Izveštaj iz Ženeve

Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom održao je svoje šesto, jesenje zasedanje u sedištu UN u Ženevi od 19. do 23. septembra 2011. godine. Centralni događaji zasedanja bili su dijalog sa delegacijom Kraljevine Španije i usvajanje završnih opaski i preporuka za Španiju, kao i priprema liste pitanja za Peru.
Na početku zasedanja, rukovodilac Odseka za grupe u fokusu Odeljenja za tela za monitoring ljudskih prava Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava, g-đa Van He Li obavestila je članice i članove Komiteta o formiranju novog tela za monitoring, Komiteta za praćenje prisilnih nestanaka, radu Komiteta za ljudska prava, aktivnostima radne grupe za formulisanje Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta i radu Interkomitetske radne grupe tela za monitoring nad instrumentima o ljudskim pravima, koja bi trebalo da pomogne u harmonizaciji i povećanju efikasnosti različitih komiteta. Predsedavajući Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, profesor Mekkalum, uspešno je predsedavao sesijom tog interkomitetskog tela. Van He Li takođe je obavestila prisutne o najnovijim ratifikacijama Konvencije. Pomenula je i presudu Evropskog suda za ljudska prava protiv Letonije zbog lišavanja slobode i zatvaranja osobe koja je pokušala samoubistvo u psihijatrijsku ustanovu.
Presedavajući Komiteta, profesor Mekkalum, podneo je izveštaj o radu između dva zasedanja Komiteta i obavestio članice i članove Komiteta o zahtevu upućenom Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se Komitetu odobre još 2 dodatne nedelje za zasedanja tokom godine kako bi stigao da razmatra prispele izveštaje sa što manje kašnjenja. Sekretar Komiteta, gospodin Horhe Araja, obavestio je prisutne da su između 2 zasedanja pristigli inicijalni izveštaji Belgije, Meksika, Republike (Južne) Koreje i Ekvadora. Komitet je jednoglasno usvojio izveštaj o radu između 2 sednice.
Predstavnica Svetske zdravstvene organizacije WHO, Alana Ofiser, govorila je o svetskom izveštaju o invalidnosti WHO i Svetske banke, koji je predstavljen javnosti u junu 2011. godine u sedištu UN u Njujorku. Izveštaj predstavlja rezultat rada preko 380 stručnjaka iz 70 zemalja, sadrži doprinose država, međunarodnih agencija, nevladinih organizacija, naučno- istraživačkih i prosvetnih ustanova. Izveštaj predstavlja naučnu analizu položaja osoba sa invaliditetom, njihovih potreba, prepreka i barijera sa kojima se one suočavaju a sadrži i preporuke za primenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u praksi. Deo izveštaja sadrži i segmente sačinjene od strane eksperata i organizacija iz Srbije. Po navodima izveštaja, u svetu trenutno živi preko jedne milijarde osoba sa invaliditetom, one čine 15 posto ukupne svetske populacije a mnoge žive u uslovima siromaštva i suočavaju se sa diskriminacijom, barijerama u okruženju, nedostatkom sredstava, adekvatnih programa i servisa. Izveštaj navodi i primere dobre prakse, daje preporuke kako da se poboljša situacija u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite. Apostrofira važnost uključivanja pitanja položaja osoba sa invaliditetom u glavne tokove planiranja ali i obezbeđivanje specifičnih programa za unapređivanje njihovog položaja, podizanja nivoa svesti i uključivanja samih osoba sa invaliditetom u sve relevantne aktivnosti. Izveštaj se može koristiti i kao moćno oružje prilikom lobiranja za dosledno sprovođenje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
Predstavnica Međunarodne organizacije rada ILO, Barbara Marej, govorila je o aktivnostima te organizacije na omogućavanju ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. Predstavnik Odseka UN za ekonomska i socijalna pitanja DESA, Erik Žang, govorio je podršci koje taj organ UN pruža organizovanju godišnjih konferencija strana ugovornica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, planovima da se sledeće godine održi konferencija na visokom nivou o uključivanju osoba sa invaliditetom u razvojne planove i sprovođenje Milenijumskih ciljeva. DESA takođe podržava multidonatorski fond za promovisanje Konvencije, podržala je regionalni forum o sprovođenju Konvencije za region Kariba u Trinidadu i Tobagu a krajem septembra sličan forum za Jugoistočnu Evropu je planiran u Zagrebu. Član Komiteta dr Damjan Tatić biće jedan od predavača u Zagrebu.
Članovima i članicama Komiteta su se obratili i predstavnici UNICEF i UNHCR, koji su govorili o različitim aktivnostima tih agencija namenjenih osobama sa invaliditetom- tako je UNICEF koji ima Jedinicu za decu sa invaliditetom organizovao treninge za osoblje u centrali a mnoge kancelarije UNICEF u različitim zemljama podržavaju projekte namenjene deci sa invaliditetom. Predstavnik OHCHR, Sajmon Voker, govorio je multidonorskom fondu namenjenom finansiranju projekata UN agencija za sprovođenje Konvencije. Projekti bi trebalo da obuhvate sledeće aktivnosti: Promovisanje ratifikacije, prikupljanje statističkih podataka, istraživanja, socijalni servisi, podizanje nivoa svesti. Komitetu su se obratili i predstavnici NVO Hjuman rajts voč i Međunarodne alijanse za osoba sa invaliditetom IDA.
Tokom pauze za ručak članice i članovi Komiteta imali su sastanak sa ombudsmanom Kraljevine Španije koji im je govorio o svojim akcijama na promovisanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom i kritički se osvrnuo na određene aspekte sprovođenja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Španiji. Apostrofirao je položaj stanara ustanova za trajni smeštaj, barijere sa kojima se slepe osobe suočavaju u ostvarivanju prava da budu izabrane na javne funkcije, izazove sa kojima se suočavaju osobe smeštene u psihijatrijske ustanove. Zbog nedostatka sredstava i nepostojanja standardizovanih procedura pružanja usluga na lokalnom nivou, u uslovima visokog stepena autonomije lokalnih samouprava dolazi do problema sa sprovođenjem inače kvalitetnog pravnog okvira usvojenog na nivou države.
Posle španskog ombudsmana i predstavnici Nacionalnog saveta španskih organizacija osoba sa invaliditetom CERMI, koji je Kraljevina Španija ovlastila da učestvuje u monitoringu sprovođenja Konvencije, imali su priliku da Komitetu izlože svoje viđenje primene Konvencije u Španiji u praksi.
Pre početka dijaloga sa visokom delegacijom Kraljevine Španije, Komitet je na zatvorenoj sesiji pripremio pitanja koja će biti postavljena tokom tog dijaloga.
 Delegaciju Kraljevine Španije sa kojom su članovi Komiteta vodili dijalog predvodio je Nj.E. Agustin Santos Meraver, ambasador Španije pri UN a delegaciju su činili državni sekretari i šefovi odseka u ministarstvima socijalne politike, zdravlja, rada, obrazovanja, pravde, unutrašnjih i inostranih poslova, uključujući i dva stručnjaka sa invaliditetom. Posle uvodnog izlaganja šefa španske delegacije reč je dobio izvestilac Komiteta za Španiju, gospodin Havijer Tores iz Ekvadora koji je dao uvodne opservacije o inicijalnom izveštaju Španije. Potom su članovi Komiteta imali prilike da postavljaju pitanja delegaciji Španije. Između ostalih, dr Damjan Tatić je postavio pitanja o sprovođenju koncepta razumnih prilagođavanja u Španiji, broju sudskih presuda i drugih odluka u postupcima pokrenutim zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i o broju korisnika usluga personalne asistencije. Deo odgovora odnosio se na obaveze adaptacije objekata a što se tiče broja korisnika usluga personalne asistencije, njih je po podacima španske delegacije samo oko osam stotina iako u Španiji živi oko sedam stotina hiljada osoba sa invaliditetom kojima je potreban visok stepen nege- te osobe su često smeštene u ustanove. Drugi članovi su između ostalog postavljali pitanja o definiciji invalidnosti, položaju osoba sa psihosocijalnim invaliditetom, starateljstvu, sterilizaciji osoba sa invaliditetom, postupku lišavanja slobode i smeštanju u psihijatrijske ustanove, ograničenjima biračkih prava, dužim rokovima za abortus ukoliko postoji indicija o invalidnosti i oštećenjima fetusa.
U završnim opservacijama i preporukama, Komitet je pohvalio Kraljevinu Španiju kao prvu državu koja je podnela inicijalni izveštaj Komitetu. Takođe je pohvalio učešće osoba sa invaliditetom u zvaničnoj delegaciji Španije koja je vodila dijalog sa Komitetom. Komitet je pohvalio Španiju zbog usvajanja pravnog i strateškog okvira za uređenje položaja osoba sa invaliditetom. Kao posebno pozitivne činjenice apostrofirani su visok stepen dece i mladih sa invaliditetom koji pohađaju redovne škole- preko 78 posto, spremnost Španije da uprkos ekonomskoj krizi nastavi da ulaže u socijalne servise i mere za ravnopravnost osoba sa invaliditetom- preko 10 milijardi evra u poslednje 3 godine. Komitet je pohvalio i pravni okvir za praćenje sprovođenja Konvencije u Španiji koji je u skladu sa odredbama člana 33 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
Komitet je u završnim opservacijama i preporukama takođe ukazao na oblasti u kojima Španija mora da preduzme dodatne napore radi punog i doslednog sprovođenja Konvencije. Kao neke od posebno problematičnih oblasti i pitanja apostrofirani su vezivanje mogućnosti dobijanja pravne zaštite za stepen invalidnosti pojedinca. Komitet je preporučio Španiji da svim osobama sa invaliditetom, bez obzira na stepen oštećenja, omogući pristup pravnoj zaštiti. Na inicijativu dr Tatića, Komitet je Španiji preporučio da dalje radi na podizanju nivoa svesti o mogućnostima pravne zaštite među osobama sa invaliditetom, razvija sistem besplatne pravne pomoći ovim osobama i da osigura primenu sankcija na lokalnom nivou za akte diskriminacije i kršenja prava osoba sa invaliditetom, imajući u vidu visok stepen autonomije koju regioni uživaju u Španiji. Komitet je od Španije zatražio da osobama sa invaliditetom pruži pravnu zaštitu u slučajevima uskraćivanja razumnih prilagođavanja i da preduzme mere kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo učešće u planiranju lokalnih politika koje ih se tiču. Jedna od preporuka se odnosila i na izmenu propisa kako očekivana invalidnost fetusa ne bi predstavljala osnov za predviđanje dužeg roka u kome se može izvršiti abortus. Komitet je preporučio Španiji da dalje radi na uključivanju mera za podsticanje autonomije žena i devojaka sa invaliditetom u programe i strategije obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i zaštite od nasilja. Španija bi trebalo da istraži fenomen nasilja nad decom sa invaliditetom, da nastavi da ulaže napore za zaštitu i promovisanje njihovih prava i da obezbedi odgovarajuće servise koji će zadovoljiti zdravstvene, psiho- socijalne i obrazovne potrebe dece i pružiti im potrebnu podršku. Na inicijativu dr Tatića, Komitet je Španiji preporučio da obezbedi odgovarajuće ljudske i finansijske resurse radi promovisanja, sprovođenja i praćenja primene propisa o pristupačnosti. Komitet je Španiji preporučio da ponovo razmotri zakone o starateljstvu i da preduzme korake na razvijanju sistema pružanja podrške prilikom donošenja odluke. Takođe, Komitet je Španiji preporučio i reviziju propisa koji omogućavaju lišavanje osobe slobode zbog invalidnosti ili se očito zasnivaju na medicinskim dijagnozama. Na predlog dr Tatića, Komitet je ohrabrio Španiju da nastavi da ulaže u razvoj različitih servisa podrške koji bi osobama sa invaliditetom trebalo da omoguće život u lokalnoj zajednici, uključujući povećanje sredstava za razvijanje usluga personalne asistencije u skladu sa potrebama tih osoba. Komitet je pozvao Španiju da nastavi da pruža razumna prilagođavanja učenicima sa invaliditetom kako bi mogli da pohađaju redovno obrazovanje i da osigura da se odluke o tome hoće li neko dete biti upućeno u redovnu ili specijalnu školu donosi uz konsultacije sa roditeljima deteta koji će imati mogućnost da se žale na odluku prosvetnih vlasti. Najzad, Komitet je preporučio Španiji da izmeni zakone koji pružaju osnov za organičavanje nečijih biračkih prava zbog njegove, odnosno njene invalidnosti.
U neformalnom razgovoru posle okončanja zvaničnog dijaloga, dr Tatić se zahvalio Nj. E. ambasadoru Meraveru na podršci koju Kraljevina Španija pruža Republici Srbiji u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i u evropskim integracijama.
Komitet je na zatvorenoj sesiji pripremio listu pitanja za Peru, sa kim će na sledećem zasedanju u aprilu 2012. godine voditi dijalog. Na listu je uvršćeno i više pitanja koja je predložio dr Tatić. Lista pitanja za Kinu nije pripremljena jer je kasnio prevod njenog inicijalnog izveštaja sa kineskog na druge zvanične jezike. Komitet je imenovao izvestioce za 3 države čije razmatranje inicijalnih izveštaja počinje 2012. godine: Anu Pelaez Narvaez za Argentinu, Silviju Kvan Čang za Paragvaj i dr Damjana Tatića za Mađarsku.
Na zatvorenoj sesiji Komitet je razmatrao i prispele individualne predstavke zbog navodnih kršenja prava iz Konvencije.
Komitet je razmotrio i dosadašnji rad radnih grupa za pripremu generalnih komentara na članove 9 i 12 Konvencije. Radna grupa za član 12 već je uputila javni poziv za dostavljanje predloga, sugestija, komentara, teoretskih radova, dok će radna grupa za član 9 to tek učiniti. Sekretarijat će preduzeti mere da tokom zasedanja Komiteta u aprilu 2012. godine organizuje sastanak članova radne grupe za vazdušni saobraćaj Komiteta sa predstavnicima Međunarodne organizacije za civilni vazdušni saobraćaj IATA kako bi razmotrili prepreke sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u vazdušnom saobraćaju.
Učešće eskperta iz Srbije dr Damjana Tatića u radu Komiteta bilo je izuzetno uspešno. Predsedavajući Komiteta, profesor Ron Mekkalum, pohvalio je njegov doprinos radu Komiteta, naročito prilikom razmatranja inicijalnog izveštaja Kraljevine Španije, poredeći efekte sa rezultatima Novaka Đokovića protiv Rafaela Nadala u 2011. godini. Pored plodne saradnje sa drugim članovima Komiteta i Sekretarijata, dr Tatić imao je sadržajne sastanke i sa predstavnicima DESA, OHCHR, WHO, Međunarodne alijanse za prava osoba IDA, sa Nj.E. Agustinom Santosom Meraverom, ambasadorom Kraljevine Španije pri UN i gospođom Jelisavetom Đuričković- Tuvić, ministrom savetnikom, zamenicom šefa predstavništva u stalnoj misiji Republike Srbije pri UN.

Dr Damjan Tatić
Član Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom

Baza korisnika