Indeks članaka

 

 

 

2. Ortotička sredstva (ortoze)

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

Ortoze za gornje ekstremitete

029

Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

033

Štitnik za lakat (par)

Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)

- lekar spec. - subspec. hematolog

12

-

034

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitatis superioris (G 83.2) kao samostalna ili u sklopu drugih stanja kao što su: hemi, para i tetra plegije i pareze (G81; G82)
- Arthritis Puerilis M08
- Opekotine trećeg stepena (T22.3; T22.7; T23.3 i T23.7) samo za decu do 18 godine života

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

60

036

Ortoza za ručni zglob funkcionalna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Arthrogryposis (Q 74.3)
- St. post fracturam ossis navicularis male sanata S62.0

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

60

038

Štitnik za koleno (par)

Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)

- lekar spec. - subspec. hematolog

12

-

Ortoze za donje ekstremitete

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

Osigurano lice kod koga postoji;
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- paraliza n. peroneusa G57.3

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

043

Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne distrofije, miopatije ili neuropatije

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- monoplegia donjeg ekstremiteta (083.1)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

Osigurano lice kod koga postoji;
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Spina bifida sa mileomeningocelom (Q05)
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta
- Opekotine III stepena (T24.3 i T24.7) samo za decu do 18 godine života

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

200

Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

- Abrevatio extr. Inf. cong. veća od 8 cm.
- Nejednaka dužina udova (stečena) M21.7 koja ne može da se reši ortopedskom cipelom.

lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoji:
- deformitet tipa "O" ili "X" kolena (Q74.1)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

-

048

Ortoza za kukove - dinamička

Osigurano lice kod koga postoji stanje "visećeg" kuka zbog:
- subluksacije kuka
- luksacija endoproteze (T84)
- luksacije tumor-proteze (T84)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

049

Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- pareze bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

-

052

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti, jer je indikovana hirurška intervencija

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

6 meseci

124

Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
- Paralisis n. peronei (uz trajnu nemogućnost dorzalne fleksije)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48 za cipele 12

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- monoplegija donjeg ekstremiteta (G83.1)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48 za cipele 12

Ortoze za lečenje iščašenih kukova

054

Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Dislocatio coxae evolutiva (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija (Q65) i neuromišićnih stanja

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale

6

-

055

Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Deformationes coxae congentia (Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.6)

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale

6

-

056

Atlanta aparat - ortoza

Osigurano lice uzrasta do 7 godina: - kod Pertesove bolesti (Legg-Calve - Perthesova bolest - M91.1)
- kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova (Q65)

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6

-

Ortoza za kičmu - spinalne ortoze

061

Tomas kragna - jednodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia (M 50.1)
- Fractura pathologica (sa neurološkim ispadima)
- Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
- Luxatio colli multiplex (S 13.3)
- Spondylolisthesis (M 43,1) sa neurološkim ispadima
- degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG dokazanim neurološkim ispadima

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec.. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

062

Tomas kragna - dvodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- maligni procesi u vratnom delu kičme
- patološki prelom vrata (kao posledica osteoporoze ili tumora ili primarnog zapaljenskog specifičnog stanja pršljenova)
- Haernia disci sa neurološkim ispadima
- stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
- stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije, cervikalna stenoza sa neurološkim ispadom M99.4
- Spondilytis, alia specificata (M46.8)
- Spondylitis, non specifikata (M46.9)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

064

Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- patološki prelom vrata (M84.4)
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u bolnici kao i podešavanje ortoze

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

067

TLSO sa tri tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S 22.0) distalno od Th8, konzervativno lečenje
- stanje posle operacije tumora kičmene moždine i/ili kičmenih pršljenova
- Spondilodiscitis (M46.9) i TBC (M46.8)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

068

TLSO dinamička - korektivna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (Gr2 i GR3)
- Spondylolysis (M43.0), kod dece do 16 godina
- Neoplasma malignum columnae vertebralis
(C 41.2)
- Skolioza (M41) do 40 stepeni (Cob) ili hiperkifoza (M40) preko 45 stepeni (Cob) ili hiperlordozom (M40) i to kod dece ženskog pola uzrasta do 15 god i dece muškog pola do 16 god.

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

071

LSO stabilizaciona ortoza

U roku od tri meseca kod osiguranog lica kod koga postoji:
- Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0) konzervativno ili posle operacije
- Spondylolisthesis (M 43.1) od 25%
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

201

Pectus carinatum aparat

Osigurano lice:
- ženskog pola od 4 do 15 godina, muškog pola od 4 do 16 godina, kod kojih postoji:
- Pectus carinatum Q67.7

- lekar spec. fizikalne medicine ili lekar spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

-

 

Baza korisnika