Indeks članaka

Pregled / preuzimanje Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i Tabele 1 i 2, Spisak pomagala koja se propisuju na odgovarajućim obrascima i Obrasci koji su sastavni deo ovog pravilnika

 

PRAVILNIK

O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2012, 62/2012 - ispr., 73/2012 - ispr., 1/2013 i 7/2013 - ispr.)

 
I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: pomagala), indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Ovim pravilnikom uređuju se i obrasci na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju prava na pomagala.

II VRSTE POMAGALA

Član 2

Pomagala utvrđena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond (sa ili bez participacije), jesu:

1. protetička sredstva (proteze);

2. ortotička sredstva (ortoze);

3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;

4. očna pomagala;

5. slušna pomagala;

6. pomagala za omogućavanje glasa i govora;

7. stomatološke nadoknade.

Pod pojmom pomagala obuhvaćen je i potrošni materijal koji je neophodan za korišćenje pojedinih pomagala.

Sastavni deo ovog pravilnika je Lista pomagala (tabela 1) koja sadrži vrste pomagala, indikacije za propisivanje, učesnike u postupku propisivanja, rokove trajanja pomagala kao i delove pomagala sa kraćim rokovima trajanja.

Sastavni deo ovog pravilnika je i Šifarnik pomagala (tabela 2) koji sadrži, prema vrstama pomagala, definisane standarde izrade pomagala, delove, količine, pomagala koja se servisiraju, delove koji se menjaju, odnosno popravljaju.

III INDIKACIJE I STANDARD

Član 3

Indikacije za propisivanje pomagala čine: medicinska dijagnoza utvrđena u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom bolesti - Deseta revizija (u daljem tekstu: MKB 10), uzrast ili antropometrijske mere (telesna težina; telesna visina) osiguranog lica; broj pomagala koja se propisuju za određene vrste pomagala; stambeno-komunalni i drugi uslovi koji su od značaja za korišćenje i pravilnu primenu pojedinih pomagala (stambeni prostor, struja, voda, higijenski nivo, nivo mentalne očuvanosti, navika pušenja i sl).

Standarde kvaliteta pomagala čine: način izrade pomagala - serijski proizvedena pomagala, pomagala proizvedena po nalogu odgovarajućeg lekara za određeno osigurano lice, vrste materijala od kojih se izrađuju pomagala u celini ili delovi pomagala; broj pomagala; servisiranje pomagala ili dela pomagala u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja i drugi parametri, koji garantuju funkcionalnost pomagala.

Za pomagala, utvrđenog standarda iz stava 2. ovog člana, Republički fond određuje najviše cene pomagala u skladu sa zakonom.

IV NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA

1. Propisivanje pomagala

Član 4

Osigurano lice ima pravo na pomagalo koje propisuje lekar odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabrani lekar na osnovu pregleda, utvrđenog zdravstvenog stanja i postavljene indikacije i dr., u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Osigurano lice ostvaruje pravo na pomagalo iz člana 2. ovog pravilnika, na osnovu obrasca za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP" koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: obrazac OPP).

Izuzetno od stava 2. ovog člana, osigurano lice ostvaruje pravo na određena pomagala na osnovu lekarskog recepta "Obrazac LR-1" (u daljem tekstu: lekarski recept) koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 5

Kada je za propisivanje pomagala potrebno mišljenje lekara odgovarajuće specijalnosti, takvo mišljenje ne može biti starije od 12 meseci.

Obrazac iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika važi 90 dana od dana izdavanja od strane lekara odgovarajuće specijalnosti, odnosno izabranog lekara.

Obrazac lekarskog recepta za propisivanje pomagala iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika, važi 30 dana od dana izdavanja od strane izabranog lekara.

Član 6

Za određene vrste pomagala koje su propisane u Listi pomagala iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika, lekarska komisija filijale Republičkog fonda prema sedištu zdravstvene ustanove u kojoj osigurano lice ima izabranog lekara daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala.

Ocena lekarske komisije iz stava 1. ovog člana koja je pozitivna sadrži i obaveštenje za osigurano lice, da se u roku od 30 dana od dana preuzimanja pomagala, ponovo javi lekaru specijalisti koji je propisao pomagalo radi provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, u slučajevima utvrđenim ovim pravilnikom.

Za određene vrste pomagala propisane u Listi pomagala za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promena zdravstvenog stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje posle amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza i sl), pomagala se prvi put propisuju na način propisan ovim pravilnikom, a svaki naredni put propisivanje se vrši bez ocene lekarske komisije, ako je Pravilnikom ocena lekarske komisije propisana kao uslov za odobravanje pomagala.

Pravo na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje filijala Republičkog fonda koja je utvrdila svojstvo osiguranog lica (u daljem tekstu: matična filijala) overavanjem obrasca, osim za pojedina pomagala za koja nije predviđena overa filijale.

Ako osigurano lice ima izabranog lekara van područja matične filijale, lekarska komisija iz stava 1. ovog člana, dužna je da o svojoj oceni odmah obavesti matičnu filijalu.

Pravo na pomagalo utvrđeno ovim pravilnikom, za koje nije propisan postupak davanja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala u smislu stava 1. ovog člana, osiguranom licu utvrđuje matična filijala overavanjem obrasca.

Član 7

Osiguranom licu se, za određene vrste pomagala utvrđena ovim pravilnikom, overa obrasca vrši uz utvrđivanje obaveze vraćanja pomagala matičnoj filijali.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, overa obrasca vrši se uz revers - pismenu izjavu osiguranog lica ili lica koje je donelo obrazac na overu, da će pomagalo koje po overenom obrascu bude preuzeto, biti vraćeno matičnoj filijali u roku od 90 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala ili po isteku utvrđenog roka trajanja za pomagalo.

Izuzetno od stava 2. ovog člana koncentrator kiseonika vraća se zdravstvenoj ustanovi koja je izdala pomagalo osiguranom licu.

Ako je uzrok prestanka potrebe za korišćenjem pomagala smrt osiguranog lica, pomagala za nadoknadu dela tela (proteze za gornje i donje ekstremitete) ne vraćaju se.

2. Rok važnosti obrasca za propisivanje pomagala

Član 8

Osigurano lice je dužno da u roku od 90 dana od dana propisivanja, isporučiocu preda obrazac koji za pojedina pomagala utvrđena ovim pravilnikom, mora biti prethodno overen u matičnoj filijali.

V ROK TRAJANJA POMAGALA

Član 9

Osiguranom licu se pomagalo daje na korišćenje prema utvrđenim rokovima trajanja, definisanim Listom pomagala, za svaku vrstu pomagala.

Rokovi trajanja pomagala utvrđuju se prema starosnoj dobi osiguranog lica i drugim kriterijumima datim u Listi pomagala, zavisno od vrste pomagala i iskazuju se u mesecima ili godinama, a kod pomagala koja se održavaju - u najmanjoj dužini trajanja.

Rokovi trajanja pomagala određeni ovim pravilnikom, računaju se od dana isporuke, odnosno izrade pomagala, koja po primljenom overenom obrascu mora biti izvršena u roku od 15 dana.

Propisivanje dela pomagala koji ima kraći rok trajanja od celog pomagala vrši se po skraćenom postupku.

Propisivanje pomagala po skraćenom postupku iz stava 4. ovog člana, vrši lekar specijalista odgovarajuće specijalnosti u skladu sa Listom pomagala bez mišljenja lekara specijaliste, a overu obrasca vrši matična filijala bez ocene lekarske komisije.

VI ISPORUKA POMAGALA

Član 10

Osiguranom licu se izdaje, na osnovu odgovarajućeg obrasca, pomagalo na teret sredstava Republičkog fonda kod ortopedskog, optičarskog preduzeća, apoteke, radnje ili drugog pravnog subjekta sa kojim Republički fond ima zaključen ugovor o isporuci pomagala (u daljem tekstu: isporučilac), osim za koncentrator kiseonika čija se isporuka vrši preko zdravstvene ustanove.

Republički fond obezbeđuje osiguranom licu pomagalo i delove pomagala koji su dostupni na domaćem tržištu, zaključivanjem ugovora sa isporučiocem.

Pomagala koja Republički fond obezbeđuje u smislu stava 2. ovog člana, moraju da imaju dozvolu za stavljanje u promet, izdatu od strane nadležnog organa, odnosno agencije, u skladu sa zakonom.

Obaveza isporučioca

Član 11

Isporučilac je obavezan da osiguranom licu isporuči funkcionalno pomagalo izrađeno u svemu prema odgovarajućem obrascu.

Isporučilac uručuje pomagalo osiguranom licu odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primljenog odgovarajućeg obrasca.

Član 12

Kvalitet i funkcionalnost isporučenog pomagala u skladu sa odgovarajućim obrascem, garantuje isporučilac, odnosno izvođač stomatoloških nadoknada (stomatolog).

Isporučilac je dužan da, uz pomagalo izda uputstvo za upotrebu i održavanje kao i garantni list koji sadrži: garantni rok proizvođača za celo pomagalo i pojedine delove, pravo na reklamaciju, pravo i uslove održavanja (servisiranje, popravka, remont i zamena celog ili dela pomagala u zavisnosti od vrste pomagala), kao i spisak ovlašćenih servisa za održavanje najmanje za rok trajanja pomagala utvrđen ovim pravilnikom.

Garantni rok isporučioca za pomagalo ili deo pomagala ne može biti kraći od garantnog roka proizvođača pomagala ili dela pomagala.

Isporučilac je dužan da o svom trošku održava celo ili deo pomagala do kraja garantnog roka, kao i da uz svaki zamenjen deo izda garantni list.

Garantni rok teče od dana isporuke pomagala osiguranom licu.

Član 13

Određene vrste pomagala koja se izdaju osiguranom licu, isporučilac, obeležava markicom pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Markicom iz stava 1. ovog člana obeležavaju se sledeća pomagala:

1. invalidska kolica;

2. pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja;

3. bolnički krevet sa trapezom;

4. sobna dizalica;

5. antidekubitus dušek;

6. koncentrator kiseonika;

7. brajeva pisaća mašina;

8. reproduktor.

Markica iz stava 1. ovog člana je sigurnosna PVC nalepnica, izrađena od belog samouništavajućeg (polivinil hlorid) materijala, pravougaonog oblika, sa zaobljenim uglovima, širine 19 mm, dužine 45 mm, boja štampe crna. Na vrhu nalepnice na sredini je tekst "Republički fond za zdravstveno osiguranje", u drugom redu je bar-kod, a ispod bar koda nalazi se numerički prikaz od 11 brojeva po Lunovom algoritmu.

Markica se štampa u dva primerka. Isporučilac pomagala jedan primerak markice lepi na pomagalo, a drugi primerak markice lepi na obrazac za propisivanje pomagala koje je izdato.

Markicu iz stava 1. ovog člana štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

Ukoliko se osiguranom licu izdaje korišćeno pomagalo, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, na obrascu OPP, umesto zalepljene markice, isporučilac upisuje serijski broj sa markice koja se nalazi na pomagalu.

VII PROVERA FUNKCIONALNOSTI POMAGALA

Član 14

Lekar specijalista koji je propisao pomagalo, za pomagala za koja je to predviđeno ovim pravilnikom, vrši proveru funkcionalnosti pomagala, u roku od 30 dana od dana uručenja pomagala osiguranom licu, potvrđivanjem da je isporučeno odgovarajuće pomagalo, i to:

- da je pomagalo koje služi za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, koje sprečava nastanak deformiteta i koriguje postojeći deformitet, kao i koje olakšava vršenje osnovnih životnih funkcija;

- da je isporučeno pomagalo odgovarajućeg standarda u skladu sa ovim pravilnikom i da je ispravno;

- da je osigurano lice korisnik pomagala.

Proveru funkcionalnosti iz stava 1. ovog člana vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, uz prisustvo osiguranog lica, odnosno drugog lica ukoliko je osigurano lice iz zdravstvenih razloga sprečeno da lično prisustvuje proveri funkcionalnosti pomagala. Proveru funkcionalnosti po pravilu vrši lekar specijalista koji je pomagalo propisao, a izuzetno, u slučaju sprečenosti, lekar specijalista iste specijalnosti u toj zdravstvenoj ustanovi (u daljem tekstu: lekar specijalista).

O izvršenoj proveri iz stava 1. ovog člana sačinjava se izveštaj o proveri funkcionalnosti na obrascu IPF u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Obrazac IPF popunjava se u tri primerka od čega jedan primerak zdravstvena ustanova u kojoj je zaposlen lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u roku od tri dana od dana izvršene provere funkcionalnosti isporučenog pomagala, dostavlja matičnoj filijali osiguranog lica, a dva primerka se uručuju osiguranom licu od čega je jedan primerak za isporučioca.

Proveru funkcionalnosti stomatoloških nadoknada vrši doktor stomatologije (u daljem tekstu: izabrani stomatolog) ili lekar specijalista koji je propisao pomagalo, u skladu sa ovim pravilnikom. Podatak o izvršenoj proveri funkcionalnosti stomatološke nadoknade unosi se u stomatološki zdravstveni karton osiguranog lica i o proveri funkcionalnosti ne sačinjava se izveštaj iz stava 3. ovog člana.

Član 15

U slučaju pismenog prigovora osiguranog lica na isporučeno pomagalo, koji je podnet matičnoj filijali u roku od 15 dana od dana potvrđene funkcionalnosti, direktor matične filijale dužan je da obrazuje komisiju od tri člana u sastavu od jednog lekara odgovarajuće specijalnosti, isporučioca spornog pomagala i lica zaposlenog u matičnoj filijali koga ovlasti direktor matične filijale.

Direktor matične filijale dužan je da osnuje komisiju iz stava 1. ovog člana i u slučaju pismenog prigovora osiguranog lica podnetog u roku od 15 dana, na isporučeno pomagalo za koje nije ovim pravilnikom propisana provera funkcionalnosti.

Komisija iz st. 1. i 2. ovog člana, u prisustvu osiguranog lica, donosi ocenu o funkcionalnosti pomagala, odnosno ocenu po prigovoru osiguranog lica.

Ako komisija iz stava 1. ovog člana utvrdi nedostatak u funkcionalnosti pomagala, odnosno utvrdi osnovanost prigovora, isporučilac je obavezan da otkloni nedostatke na teret onoga ko je odgovoran za nastali nedostatak.

VIII ODRŽAVANJE, REMONT I ZANAVLJANJE POMAGALA

Član 16

Osigurano lice ima pravo na održavanje određenih pomagala koje obuhvata servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala, na teret Republičkog fonda u periodu od isteka garantnog roka do isteka roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Osigurano lice ima pravo na servisiranje određenih pomagala koje obuhvata redovan godišnji servis.

Osigurano lice ima pravo na popravku celog ili dela pomagala u slučaju kvara do koga je došlo bez krivice u rukovanju osiguranog lica.

Osigurano lice ima pravo na zamenu dela pomagala koji je usled upotrebe dotrajao.

Osigurano lice ima pravo na remont pomagala po isteku roka trajanja pomagala, pod uslovom da je prethodno izvršena provera funkcionalnosti izdatog pomagala u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Remont pomagala podrazumeva zamenu dela pomagala u skladu sa Listom pomagala.

Servisiranje, popravka ili zamena dela ili celog pomagala i remont, vrše se po postupku koji je propisan za ostvarivanje prava na pomagalo.

Održavanje, odnosno servisiranje pomagala, popravku celog ili dela pomagala i zamenu dela pomagala i remont, upisuje serviser u servisnu knjižicu.

Servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana osiguranom licu izdaje serviser najkasnije kod prvog servisiranja, što se bliže reguliše ugovorom iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika.

U servisnu knjižicu iz stava 8. ovog člana, upisuju se najmanje sledeći podaci:

1. naziv pomagala;

2. šifra pomagala propisana ovim pravilnikom;

3. serijski broj markice za pomagala;

4. proizvođač, odnosno isporučilac;

5. garantni rok pomagala;

6. datum izdavanja pomagala osiguranom licu;

7. vrsta usluge u okviru održavanja (servisiranja, popravke, zamene), odnosno remonta;

8. datum izvršene usluge održavanja, odnosno remonta;

9. potpis i pečat ovlašćenog servisera.

Osigurano lice snosi troškove popravke pomagala, odnosno dela pomagala, ako namerno ili zbog nepažnje, odnosno neodgovarajućeg korišćenja ili nestručne upotrebe uništi, odnosno pokvari pomagalo ili deo pomagala.

Republički fond ugovorom iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika reguliše održavanje određenih pomagala i remont pomagala.

Član 17

Po isteku roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, za pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja, osigurano lice ima pravo na izdavanje istovrsnog pomagala, ako ovlašćeni serviser oceni da je ranije izdato pomagalo neupotrebljivo i da se popravkom ne može osposobiti za dalju upotrebu o čemu izdaje pisanu potvrdu.

Osigurano lice nema pravo na novo pomagalo za koje je utvrđena obaveza vraćanja kada je istekao rok trajanja pomagala, za period za koji je prema mišljenju ovlašćenog servisera to pomagalo još uvek funkcionalno, odgovara osiguranom licu i odgovarajućeg je kvaliteta.

Član 18

Pod zanavljanjem pomagala u smislu ovog pravilnika podrazumeva se pravo na zamenu pomagala drugim pomagalom iste vrste pre isteka roka trajanja utvrđenog ovim pravilnikom, koje stiče osigurano lice kod koga nastupe takve anatomske ili funkcionalne promene, zbog kojih je dalja upotreba izdatog pomagala nemoguća.

Procenu anatomskih ili funkcionalnih promena vrši lekar odgovarajuće specijalnosti.

Ocenu opravdanosti propisivanja novog pomagala vrši lekarska komisija.

Član 19

Overa obrasca za zamenu i dobijanje drugog pomagala iste vrste, vrši se u matičnoj filijali.

Osigurano lice je obavezno da matičnoj filijali vrati pomagalo čija se zamena vrši. Vraćanje pomagala vrši se u roku od 7 dana od dana isporuke novog pomagala.

IX KORIŠĆENA POMAGALA

Član 20

Osiguranom licu se izdaje novo ili korišćeno pomagalo.

Osiguranom licu se izdaje novo pomagalo, ako matična filijala ne raspolaže korišćenim, ispravnim pomagalom.

Pod korišćenim pomagalom iz stava 1. ovog člana, smatra se pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali u skladu sa ovim pravilnikom, a za koje je utvrđeno da je ispravno.

Za svako pomagalo koje je vraćeno matičnoj filijali, a nije rađeno po meri osiguranog lica, ovlašćeni serviser utvrđuje ispravnost, odnosno dotrajalost pomagala. Utvrđenu ispravnost vraćenog pomagala ovlašćeni serviser potvrđuje overom servisne knjižice, uz prisustvo ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Pomagalo je dotrajalo kada vrednost popravke iznosi više od 51% cene novog pomagala iste vrste, što serviser utvrđuje u izveštaju u prisustvu ovlašćenog radnika matične filijale zaduženog za prijem vraćenog pomagala.

Procenu dotrajalosti vraćenog pomagala vrši serviser na poziv ovlašćenog radnika matične filijale, odmah po prijemu vraćenog pomagala, a servisiranje pomagala za koje je utvrđeno da nije dotrajalo, serviser vrši posle donošenja ocene lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala, na poziv matične filijale. Od momenta vraćanja pomagala do izdavanja osiguranom licu servisiranog korišćenog pomagala, osim u periodu servisiranja, vraćeno pomagalo se nalazi u prostorijama matične filijale, osim koncentratora kiseonika koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi.

Procena dotrajalosti i servisiranje vraćenog pomagala uređuje se ugovorom sa isporučiocem iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika.

Podaci o servisiranju korišćenog pomagala koje nije dotrajalo, upisuju se u servisnu knjižicu iz člana 16. stav 7. ovog pravilnika.

Korišćeno pomagalo za koje je utvrđeno da je ispravno, osiguranom licu izdaje matična filijala, osim koncentratora kiseonika koji izdaje zdravstvena ustanova, pri čemu u garantni list upisuje datum isporuke.

Kod korišćenih pomagala, garantni rok utvrđuje isporučilac i taj rok iznosi najmanje polovinu garantnog roka za nova pomagala.

Rok trajanja korišćenog pomagala je polovina roka trajanja istovrsnog novog pomagala utvrđenog ovim pravilnikom.

Član 21

Matična filijala određuje lice za prijem vraćenih pomagala, obezbeđuje prostor za prijem vraćenih pomagala i poziva ovlašćenog servisera radi utvrđivanja ispravnosti, odnosno dotrajalosti vraćenog pomagala.

O vraćenim pomagalima, utvrđenoj ispravnosti, odnosno dotrajalosti pomagala, matična filijala vodi posebnu evidenciju.

Direktor matične filijale, za pomagalo za koje je utvrđeno da je dotrajalo u smislu člana 20. stav 5. ovog pravilnika, donosi odluku da se takvo pomagalo ustupi bez naknade zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne zaštite sa kojom Republički fond ima zaključen ugovor, ili reciklira. Za recikliranje Republički fond zaključuje ugovor sa ovlašćenim subjektima za recikliranje.

Za pomagala koja su vraćena, a rađena su po meri osiguranog lica, ne utvrđuje se dotrajalost, već se recikliraju.

X PARTICIPACIJA ZA IZDATA POMAGALA

Član 22

Osigurano lice plaća participaciju za izdato pomagalo u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija, osim za izdato korišćeno pomagalo.

XI POMAGALA UTVRĐENA OVIM PRAVILNIKOM KOJA OSIGURANIM LICIMA OBEZBEĐUJE REPUBLIČKI FOND

1. Protetička sredstva (proteze)

1.1. Proteze za gornje i donje ekstremitete

Član 23

Osigurano lice kome nedostaje deo ili cela ruka ili noga, ima pravo na protezu (levu ili desnu) za nedostajući ekstremitet (gornji ili donji), odnosno njegov deo.

Osigurano lice ima pravo na popravku i remont proteze i zamenu delova proteze, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Član 24

Proteze za gornje ekstremitete jesu:

1. estetska proteza šake;

2. podlakatna (transradijalna) estetska proteza;

3. podlakatne (transradijalne) mehaničke proteze sa ugrađenom šakom;

4. nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza;

5. nadlakatne (transhumeralne) mehaničke proteze;

6. estetska proteza posle dezartikulacije ramena.

Član 25

Proteze za donje ekstremitete jesu:

1. proteza za stopalo;

2. potkolene (transtibijalne) proteze;

3. proteza posle dezartikulacije kolena;

4. natkolena (transfemoralna) proteza;

5. proteza posle dezartikulacije kuka.

Član 26

Mere za izradu prve proteze osiguranom licu uzima protetičar - ortotičar najranije 5 do 8 nedelja po stabilizaciji mera obima amputacionog patrljka u toku ambulantne ili bolničke rehabilitacije..

Pri izradi prve proteze za donje ekstremitete, osiguranom licu se stavlja privremeno ležište sa definitivnim skeletom.

Osiguranom licu se, po strukturnoj stabilizaciji obima mera patrljka, a najranije po isteku šest meseci, izrađuje trajno ležište proteze na skeletu iz stava 2. ovog člana.

Član 27

Osigurano lice ima pravo na zamenu ležišta proteze zbog nastalih anatomskih promena na patrljku, ako se postojeće ležište ne može osposobiti za upotrebu dodatnom korekcijom ležišta ili nošenjem većeg broja navlaka.

Član 28

Rok trajanja privremenog ležišta proteze je od šest do 12 meseci, a trajnog ležišta najmanje od 12 do 18 meseci.

Član 29

Delovi proteze izrađuju se zavisno od vrste proteze od različitih materijala u skladu sa Šifarnikom pomagala.

1.2. Spoljna proteza za dojku

Član 30

Osigurano lice ženskog pola kome je izvršena potpuna amputacija dojke ima pravo na spoljnu protezu za dojku.

1.3. Epiteze (estetske proteze)

Član 31

Osigurano lice ima pravo na epitezu koja predstavlja estetsku zamenu izgubljenog dela tela: uha, nosa ili lica kada rekonstruktivnim zahvatom nije moguća restauracija.

Epiteze mogu biti:

1. epiteza za uho;

2. epiteza za nos;

3. epiteza za lice.

Epiteze iz stava 2. ovog člana propisuje lekar odgovarajuće specijalnosti uz mišljenje lekara specijaliste stomatološke protetike zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou da je neophodna odgovarajuća epiteza, jer nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze.

2. Ortotička sredstva (ortoze)

2.1. Ortoze za ekstremitete i kičmu

Član 32

Osiguranom licu obezbeđuju se ortoze radi sprečavanja ili korekcije deformacija, kontrole pokreta i postizanja stabilizacije ili rasterećivanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičme.

Osigurano lice ima pravo na popravku i zamenu delova ortoza, pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Član 33

Ortoze za ekstremitete i kičmu jesu:

1. ortoze za gornje ekstremitete;

2. ortoze za donje ekstremitete;

3. ortoze za kičmu - spinalne ortoze.

Član 34

Uz pojedine ortoze za donje ekstremitete, osigurano lice ima pravo na ortopedsku cipelu na kojoj se nalazi priključak sa odgovarajućom vrstom skočnog zgloba, sa ili bez ograničenja, uz koju dobija i cipelu za zdravu nogu izrađenu po meri.

2.2. Ortoze za lečenje iščašenih kukova

Član 35

Osigurano lice do navršenih sedam godina života ima pravo na ortozu (aparat) za lečenje iščašenih kukova po Pavliku i Atlanta aparat.

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

3.1. Ortopedske cipele sa ulošcima

Član 36

Pravo na ortopedske cipele sa ulošcima ima osigurano lice koje može da se kreće, ali zbog bolesti ili deformiteta stopala, za kretanje ne može da koristi konfekcijsku obuću.

Osigurano lice ima pravo na individualno izrađenu ortopedsku cipelu po meri ili gipsanom otisku.

Član 37

Posebni dodaci i umeci koji se ugrađuju u ortopedsku cipelu iz člana 36. ovog pravilnika, čine njen sastavni deo.

Član 38

Ortopedska cipela se izrađuje od kože ili skaja, prilagođena je vrsti deformiteta, obliku stopala kada je opterećeno i skraćenju donjeg ekstremiteta koje se nadoknađuje.

Ulošci za ortopedske cipele izrađuju se od kože, osim u slučaju angiopatije kada se izrađuju od silikona.

3.2. Invalidska kolica

Član 39

Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštećenja lokomotornog sistema, ima pravo na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).

Član 40

Invalidska kolica jesu:

1. invalidska kolica na ručni pogon;

2. dečija invalidska kolica;

3. elektromotorna invalidska kolica.

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).

Osigurano lice ima pravo na održavanje i remont invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.

Član 41

Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.

Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica.

Član 42

Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica, bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.

3.3.1. Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

Član 43

Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja.

Član 44

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:

1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);

2. metalni štap za hodanje, sa tri ili četiri tačke oslonca;

3. metalni ortopedski štap sa krivinom;

4. metalne podlakatne štake.

Član 45

Izuzetno od člana 41. ovog pravilnika, osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).

Član 46

Slepo osigurano lice koje je delimično paralizovano ima pravo na metalni ortopedski štap sa krivinom.

3.3.2. Ostala pomoćna pomagala

Član 47

Ostala pomoćna pomagala jesu:

1. bolnički krevet sa trapezom;

2. sobna dizalica;

3. antidekubitus dušek;

4. pojasevi.

3.4. Sanitarne sprave

Član 48

Sanitarne sprave jesu:

1. endotrahealne kanile;

2. električni inhalator sa maskom;

3. koncentrator kiseonika;

4. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;

5. urin kateteri i urinarni kondom;

6. pelene;

7. pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti;

8. spoljna insulinska portabilna pumpa;

9. silikonski upijajući flaster.

Član 49

Koncentrator kiseonika, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pomagalo propisano.

Koncentrator kiseonika se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, koja određuje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim koncentratorima kiseonika.

U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih koncentratora kiseonika na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.

Član 50

Osigurano lice koje ima izvedenu privremenu ili stalnu ileostomu, kolostomu ili urostomu, posle teških operacija gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema ima pravo, po svakoj izvedenoj stomi, na odgovarajuće disk podloge za stomu i kese uz disk podlogu.

Osigurano lice ima pravo i na materijal za negu, odnosno održavanje stome, u slučaju iritacije kože oko stome, odnosno postojanja ožiljaka koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge.

Član 51

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida, ima pravo i na trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu.

Član 52

Osigurano lice kod koga postoji nevoljno pražnjenje creva odnosno bešike, ima pravo na pelene.

Član 53

Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu propisuje lekar specijalista interne medicine - endokrinolog ili lekar subspecijalista endokrinologije, odnosno specijalista pedijatrije - endokrinolog ili lekar subspecijalista endokrinologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa.

Lekarska komisija donosi ocenu o opravdanosti propisivanja spoljne insulinska portabilne pumpe na osnovu prethodnog mišljenja stručne komisije za upotrebu, korišćenje i utvrđivanje roka trajanja spoljne insulinske portabilne pumpe (u daljem tekstu: stručna komisija).

Stručnu komisiju iz stava 2. ovog člana čine lekari specijalisti koji se bave endokrinologijom. Direktor Republičkog fonda rešenjem utvrđuje broj članova stručne komisije, imenuje ih i razrešava.

Lekar specijalista koji je propisao spoljnu insulinsku portabilnu pumpu osiguranom licu, ne može da bude član stručne komisija iz stava 2. ovog člana koja daje prethodno mišljenje za isto osigurano lice.

Stručna komisija dužna je da mišljenje sačini u pisanom obliku i da ga obrazloži.

Sedište stručne komisije je u Kliničkom centru Srbije.

Član 54

Spoljnu insulinsku portabilnu pumpu, prema overenom obrascu, isporučilac dostavlja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je pomagalo propisano.

Spoljna insulinska portabilna pumpa se osiguranom licu izdaje u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, koja određuje lekare specijaliste da vrše kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana vodi posebnu evidenciju o izdatim spoljnim insulinskim portabilnim pumpama.

U Republičkom fondu obrazuje se centralni registar izdatih spoljnih insulinskim portabilnih pumpi na osnovu podataka zdravstvene ustanove iz stava 3. ovog člana.

4. Očna pomagala

Član 55

Očna pomagala jesu:

1. naočare (ram i stakla za korekciju);

2. teleskopske naočare (naočare sa specijalnim sistemom sočiva);

3. lupa (staklo za povećanje);

4. kontaktna sočiva;

5. očne proteze;

6. tiflotehnička pomagala i to:

- Brajeva pisaća mašina;

- reproduktor;

- Brajev sat za slepe (ručni ili džepni);

- naočari sa tamnim staklima;

- beli štap za slepe;

- ultrazvučni štap za slepe;

- govorni softver za srpski jezik.

Član 56

Nova mineralna ili plastična stakla u dioptrijama, odobravaju se osiguranom licu, pre isteka određenog roka trajanja, ako se razlika, u sfernoj ili u cilindričnoj korekciji, izmeni za 1,0 D.

Član 57

Osigurano lice ima pravo na terapeutska kontaktna sočiva.

Osigurano lice do 16 godina života ima pravo na meka kontaktna sočiva.

Osigurano lice starije od 3 godine života ima pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na meka kontaktna sočiva.

Osigurano lice starije od 16 godina života ima pravo na tvrda kontaktna sočiva, ukoliko nije ostvarilo pravo na gaspermeabilna kontaktna sočiva.

Član 58

Osigurano lice starije od 18 godina života ima pravo na servisiranje očne proteze - poliranjem, jednom godišnje.

5. Slušna pomagala

Član 59

Osigurano lice koje ima obostrani trajni gubitak sluha preko 40 decibela (u daljem tekstu: DB), odnosno 65 DB u najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja (1000 - 4000 herca (u daljem tekstu: Hz), ima pravo na odgovarajući slušni aparat (amplifikator), ako se njime postiže zadovoljavajući nivo govorne komunikacije i slušne rehabilitacije.

Član 60

Osigurano lice ima pravo na slušni aparat odgovarajućih elektroakustičnih svojstava, prema vrsti i stepenu oštećenja sluha, koje svojim mišljenjem utvrdi lekar specijalista ORL - subspecijalista audiolog ili lekar specijalista ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove, na osnovu izvršenih vokalnih i tonalnih audioloških ispitivanja.

Kod zaušnog slušnog aparata (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina života (sa najmanje dva kanala nezavisnog pojačanja) u roku od najmanje 15 dana vrše se tri testiranja sa usklađivanjem aparata i to korišćenjem odgovarajućeg tipa slušnog aparata koja se obavljaju kod izabranog dobavljača od strane osiguranog lica.

Osigurano lice uzrasta do 18 godina života sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 40 DB u najmanje dve govorne ispitivane frekvencije (1000 - 4000 Hz), ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora, a ostala osigurana lica imaju pravo na jedan slušni aparat.

Član 61

Pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja slušnog aparata, Republički fond, odnosno lekarska komisija može da zahteva stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata od komisije za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje (u daljem tekstu: komisija).

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na "Obrascu ZM" koji je propisan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Komisiju iz stava 1. ovog člana čine tri člana od kojih su najmanje dva člana lekari specijalisti ORL odgovarajuće zdravstvene ustanove. Direktor Republičkog fonda rešenjem imenuje i razrešava članove komisije.

Lekar specijalista ORL koji je dao mišljenje za propisivanje slušnog aparata, odnosno koji je propisao slušni aparat osiguranom licu ne može da bude član komisije koja daje stručno mišljenje za isto osigurano lice.

Komisija je dužna da svoje pisano, obrazloženo stručno mišljenje odmah dostavi Republičkom fondu, odnosno lekarskoj komisiji koja je zahtevala stručno mišljenje.

Direktor Republičkog fonda rešenjem iz stava 3. ovog člana, na predlog direktora filijale utvrđuje mesto zasedanja, vreme rada i broj sednica komisije u filijali u kojoj je obrazovana.

Član 62

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnog umetka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB, ima pravo na izradu individualnog umetka za ušni kanal - individualne olive.

Član 63

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom, nakon šest nedelja od izvršene operacije, a po isteku dve nedelje od uključenja zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije za zaušni procesor.

6. Pomagala za omogućivanje glasa i govora

Član 64

Osigurano lice kod koga postoji trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora zbog laringektomije, pod uslovom da učenjem ezofagealnog govora ne postoji mogućnost da se osposobi za sporazumevanje i da je testiranjem utvrđeno da se korišćenjem aparata za omogućavanje govora - elektrolaringsa, može osposobiti za sporazumevanje sa okolinom, ima pravo na aparat - elektrolarings sa dve baterije i punjačem za baterije.

7. Stomatološke nadoknade

Član 65

Stomatološke nadoknade su:

1. mobilne (pokretne) zubne nadoknade za lica starija od 65 godina života;

2. pokretni ortodontski aparati za osigurana lica do 18 godina života;

3. nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema.

Član 66

Po isteku rokova trajanja propisanih ovim pravilnikom, osigurano lice ima pravo na novu stomatološku nadoknadu, samo u slučaju da je lekar stomatolog sa odgovarajućom specijalizacijom utvrdio da je dotadašnja stomatološka nadoknada postala neupotrebljiva.

Garantni rok za stomatološke nadoknade iznosi polovinu utvrđenog roka trajanja. Teret garancije kvaliteta materijala i izrade stomatološke nadoknade u garantnom roku, snosi zdravstvena ustanova koja je izradila stomatološku nadoknadu.

U periodu od isteka garantnog roka za izradu do isteka roka trajanja stomatološke nadoknade, troškove popravke (lepljenja i reparature) snosi Republički fond.

Član 67

Standardni materijal za izradu stomatoloških nadoknada je akrilat, osim za određene vrste nadoknada kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema, gde se umesto akrilata koristi silikon.

XII OBRASCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMAGALA

Član 68

Obrasci za ostvarivanje prava na pomagala su:

1. Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP";

2. Lekarski recept - "Obrazac LR-1";

3. Obrazac reversa;

4. Ocena prvostepene lekarske komisije - Obrasci OLK-SP 1 i OLK-SP 2;

5. Ocena drugostepene lekarske komisije - Obrasci OLK-SP 3 i OLK-SP 4;

6. Izveštaj o proveri funkcionalnosti pomagala - Obrazac IPF;

7. Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata - "Obrazac ZM".

Član 69

Obrazac za propisivanje, održavanje i remont pomagala - "Obrazac OPP" iz člana 68. tačka 1. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210 mm x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom plave boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži, na poleđini, overu matične filijale, koja se popunjava za pomagala za koja je Listom pomagala propisana overa matične filijale.

Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na obrascu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 70

Na lekarskom receptu iz člana 68. tačka 2. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje osiguranom licu određena pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se izdaju u apoteci.

Pomagala koja izabrani lekar propisuje na lekarskom receptu utvrđena su na mesečnom nivou a izdaju se u količini određenoj u Listi pomagala.

Spisak pomagala po šiframa i nazivima utvrđenim prema Listi pomagala i Šifarniku pomagala, koja se propisuju na lekarskom receptu iz stava 1. ovog člana, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 71

Obrazac reversa, propisan ovim pravilnikom, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Revers se popunjava u tri primerka kada je pomagalo novo. Jedan primerak obrasca reversa zadržava matična filijala pri overi obrasca za propisivanje pomagala, a dva primerka obrasca reversa vraćaju se osiguranom licu, koje ih predaje isporučiocu pomagala. Isporučilac pomagala oba primerka obrasca reversa overava, jedan primerak obrasca reversa vraća osiguranom licu, a drugi primerak obrasca reversa dostavlja filijali uz račun za isporučeno pomagalo. Za korišćeno pomagalo revers se popunjava u dva primerka i to jedan za osigurano lice, a drugi ostaje filijali.

Obrazac iz stava 1. ovog člana je list formata A4 (dimenzije 210 x 297 mm) sa serijskim brojem i posebnom zaštitom zelene boje, štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 72

Za pomagala za koja je Listom pomagala propisana ocena lekarske komisije, prvostepena lekarska komisija na obrascima ocene prvostepene lekarske komisije OLK-SP1 i OLK-SP2 (u daljem tekstu: OLK-SP1 i OLK-SP2) daje ocenu o opravdanosti propisivanja pomagala, ocenu o opravdanosti servisiranja pomagala, ocenu o popravci dela pomagala i zameni dela pomagala.

Na obrascima ocene drugostepene lekarske komisije OLK-SP3 i OLK-SP4 (u daljem tekstu: OLK-SP3 i OLK-SP4), daje se ocena drugostepene lekarske komisije u postupku ostvarivanja prava na pomagala po prigovoru osiguranog lica.

Obrasci OLK-SP1 do OLK-SP4 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obrasci iz st. 1. i 2. ovog člana popunjavaju se i štampaju preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.

Član 73

Obrazac Izveštaja o proveri funkcionalnosti pomagala - IPF iz člana 68. tačka 6. ovog pravilnika je list formata A4 (dimenzija 210mm x 297mm) štampan crnom bojom na hartiji bele boje.

Član 73a

Zahtev za stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata - "Obrazac ZM" iz člana 68. tačka 7. ovog pravilnika popunjava se i štampa preuzimanjem elektronskim putem iz Matične evidencije o ostvarivanju prava osiguranih lica (MEOP-a), koju vodi Republički fond.

Član 74

Obrasce iz čl. 69, 70. i 71. štampa ponuđač koga izabere i ovlasti Republički fond, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Osigurana lica koja su na dan početka primene ovog pravilnika započela postupak ostvarivanja prava na pomagalo po Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 22/08 - prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 - ispravka, 115/08, 120/08 - ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10), okončaće postupak ostvarivanja prava na pomagalo po odredbama tog pravilnika, osim ako su odredbe ovog pravilnika povoljnije za osigurano lice.

Član 76

Izuzetno od člana 13. ovog pravilnika, matična filijala, prilikom izdavanja korišćenog pomagala osiguranom licu, lepi markicu na pomagalo ako pomagalo nije imalo markicu zbog primene ranije važećeg pravilnika po kome takva obaveza nije bila propisana.

Član 77

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 22/08 - prečišćen tekst, 42/08, 106/08, 110/08 - ispravka, 115/08, 120/08 - ispravka, 17/10, 22/10 i 80/10).

Član 78

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. juna 2012. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 1/2013)

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 


 

LISTA POMAGALA

 

1. Protetička sredstva (proteze)

Tabela 1

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

I grupa do 7g

II grupa preko 7 do 18g

III grupa preko 18 do 65g

IV grupa preko 65g

1

2

3

4

5

6

7

8

Proteze za gornje ekstremitete

001

Estetska proteza šake

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et manus, Z89.0 ili Z89.1
- urođeni nedostatak šake i prstiju (Aplasia manus et digiti (digitorum) congenita Q 71.3)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

48

60

002

Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii, Z89.2
- urođeni nedostatak podlaktice (Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

48

60

003

Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem antebrachii, Z89.2
- urođeni nedostatak podlaktice
(Aplasia antebrachii et manus congenita Q 71.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa remontom na 36 meseci (mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice)

84 meseci sa remontom na 60 meseci (mehaničkog zgloba sa rotorom, mehaničke šake, suspenzije i estetske rukavice)

004

Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

Osigurano lice starije od 12 godina života i to: učenik, student i lice za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života
- St. post amputationem antebrachii bill. Z89.3
- uz priložen test separacije i psihološko testiranje
- samo za dominantnu ruku
- prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
- estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

-

36

36

-

005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa remontom na 36 meseci (estetske šake i suspenzije)

84 meseci sa remontom na 60 meseci (estetske šake i suspenzije)

006

Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa remontom na 36 meseci (mehaničke šake, rotora i suspenzije)

84 meseci sa remontom na 60 meseci (mehaničke šake, rotora i suspenzije)

007

Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem brachii Z89.2
- urođeni nedostatak nadlaktice Q71.0
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa remontom na 36 meseci (spoljni lakat, rotor, mehaničke šake, suspenzije)

84 meseci sa remontom na 60 meseci (spoljnog lakta, rotora, mehaničke šake, suspenzije)

008

Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

Osigurano lice starije od 12 godina života i to: učenik, student i lice za obavljanje poslova zanimanja najkasnije do navršenih 65 godina života
- St. post amputationem brachii bilateralis Z89.3 uz očuvan pokret u ramenu,
- uz priložen test separacije i psihološkog testiranja
- samo za dominantnu ruku
- prethodno korišćenje mehaničke funkcionalne proteze najmanje 12 meseci
- estetska rukavica na 12 meseci, dve elektrode na 24 meseca i dve baterija na 24 meseca

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

-

60

60

-

009

Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem art. Humeroscapularis
- jedna estetska rukavica na 12 meseci

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

60 meseci sa remontom na 36 meseci (estetske šake, estetske rukavice i suspenzije)

84 meseci sa remontom na 60 meseci (estetske šake, estetske rukavice i suspenzije)

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak nadlaktice ili podlaktice

- lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez proteze

2 meseca

011

Elastični zavoj (2 komada - samo jednom u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje)

Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija gornjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje Z89

- lekar spec. fizikalne medicine

trajno

Proteze za donje ekstremitete

012

Proteza posle delimične amputacije stopala po Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem digitorum et partium pedis Z89.4
- urođeni nedostatak dela stopala i prstiju (Aplasia pedum et digitorum congenita Q 72.3)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec, fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

013

Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem regionis malleoli et pedis Z89.4
- urođeni nedostatak stopala i dezartikulacija u skočnom zglobu Q72.3

- za prvu protezu spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije i
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis Z89.5
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik, medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60 meseci sa remontom na 36 meseci (stopala, suspenzije, adaptera, podkolenog dela i maleola)

119

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transtibiialis Z89 5
- urođeni nedostatak potkolenice i stopala (Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik, medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

120

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem genus Z89.5
- urođeni nedostatak cele potkolenice u nivou kolena (Aplasia cruris et pedis congenita Q 72.2)

- za prvu protezu: spec, fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

24

60

121

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem transfemoralis Z89.6
- urođeni defekt nadkolenice Q72.0

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

36

60

122

Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

Osigurano lice kod koga postoji:
- St. post amputationem coxae Z89.6

- za prvu protezu: spec. fizikalne medicine ZU gde se rehabilituje uz otpusnu listu posle izvršene hirurške intervencije
- za ostale: spec. fizik. medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

24

60

020

Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena)

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak potkolenice ili natkolenice

- lekar spec. fizikalne medicine kada se propisuje uz protezu
- izabrani lekar kada se propisuje bez proteze

2 meseca

021

Elastični zavoj

Osigurano lice kod koga postoji:
- amputacija donjeg ekstremiteta u fazi pripreme patrljka za prvo protetisanje - 2 komada, a kod transfemoralne amputacije - 3 komada

- lekar spec. fizikalne medicine ZU u kojoj se vrši priprema patrljka za prvo protetisanje

trajno

Spoljna proteza za dojku

023

Spoljna proteza za dojku

Osigurano lice ženskog pola kojoj je izvršena potpuna amputacija dojke Z90.1

- izabrani lekar na osnovu otpusne liste

12 meseci

Epiteze (estetske proteze)

024

Epiteza za uho

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak celog uha, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze

- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

24

36

36

025

Epiteza za nos

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak celog nosa Z90.0, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze

- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

24

36

36

026

Epiteza za lice

Osigurano lice kod koga postoji:
- koštano mišićni defekt lica, ukoliko nije moguć rekonstruktivni zahvat, odnosno izrada odgovarajuće facijalne epiteze Z90.0

- lekar odgovarajuće spec. uz mišljenje spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

24

36

36

 

 


 

 

 

2. Ortotička sredstva (ortoze)

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

Ortoze za gornje ekstremitete

029

Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitas superior (G 83.2)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

033

Štitnik za lakat (par)

Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)

- lekar spec. - subspec. hematolog

12

-

034

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Monoplegia extremitatis superioris (G 83.2) kao samostalna ili u sklopu drugih stanja kao što su: hemi, para i tetra plegije i pareze (G81; G82)
- Arthritis Puerilis M08
- Opekotine trećeg stepena (T22.3; T22.7; T23.3 i T23.7) samo za decu do 18 godine života

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

60

036

Ortoza za ručni zglob funkcionalna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Arthrogryposis (Q 74.3)
- St. post fracturam ossis navicularis male sanata S62.0

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

60

038

Štitnik za koleno (par)

Za decu do 18 godine obolelu od:
- Haemophilia A (D 66)
- Haemophilia B (D 67)

- lekar spec. - subspec. hematolog

12

-

Ortoze za donje ekstremitete

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

Osigurano lice kod koga postoji;
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- paraliza n. peroneusa G57.3

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

043

Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza donjeg ekstremiteta bilo koje geneze
- slabost muskulature donjih ekstremiteta zbog mišićne distrofije, miopatije ili neuropatije

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- monoplegia donjeg ekstremiteta (083.1)

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

Osigurano lice kod koga postoji;
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Spina bifida sa mileomeningocelom (Q05)
- paraliza ili pareza donjeg ekstremiteta
- Opekotine III stepena (T24.3 i T24.7) samo za decu do 18 godine života

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

200

Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

- Abrevatio extr. Inf. cong. veća od 8 cm.
- Nejednaka dužina udova (stečena) M21.7 koja ne može da se reši ortopedskom cipelom.

lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

12

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoji:
- deformitet tipa "O" ili "X" kolena (Q74.1)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

-

048

Ortoza za kukove - dinamička

Osigurano lice kod koga postoji stanje "visećeg" kuka zbog:
- subluksacije kuka
- luksacija endoproteze (T84)
- luksacije tumor-proteze (T84)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

049

Ortoza za kuk koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

Osigurano lice kod koga postoji:
- paraliza bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- pareze bilo koje geneze koja zahvata karlični pojas i donji ekstremitet

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

-

052

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

- Pes equinovarus (Q 66), samo sa strukturalnim promenama kod dece do 12 meseci starosti, jer je indikovana hirurška intervencija

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

6 meseci

124

Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paralysis cerebralis spastica (G 80.0)
- Paralisis n. peronei (uz trajnu nemogućnost dorzalne fleksije)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48 za cipele 12

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama

Osigurano lice kod koga postoji:
- Paraplegija i parapareza
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- monoplegija donjeg ekstremiteta (G83.1)

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

48 za cipele 12

Ortoze za lečenje iščašenih kukova

054

Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Dislocatio coxae evolutiva (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija (Q65) i neuromišićnih stanja

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale

6

-

055

Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa:
- Deformationes coxae congentia (Q65.0, Q65.1, Q65.2, Q65.6)

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale

6

-

056

Atlanta aparat - ortoza

Osigurano lice uzrasta do 7 godina: - kod Pertesove bolesti (Legg-Calve - Perthesova bolest - M91.1)
- kao produžetak konzervativnog lečenja iščašenja kukova (Q65)

- lekar spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6

-

Ortoza za kičmu - spinalne ortoze

061

Tomas kragna - jednodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia (M 50.1)
- Fractura pathologica (sa neurološkim ispadima)
- Luxatio vertebre cervicalis (S 13.1)
- Luxatio colli multiplex (S 13.3)
- Spondylolisthesis (M 43,1) sa neurološkim ispadima
- degenerativni i reumatski procesi vratne kičme sa EMG dokazanim neurološkim ispadima

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec.. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

062

Tomas kragna - dvodelna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- maligni procesi u vratnom delu kičme
- patološki prelom vrata (kao posledica osteoporoze ili tumora ili primarnog zapaljenskog specifičnog stanja pršljenova)
- Haernia disci sa neurološkim ispadima
- stanja posle operacije tumora kraniocervikalnog prelaza
- stanje posle laminektomije zbog patoloških procesa u vratnom delu kičme (tumori, diskus hernije, cervikalna stenoza sa neurološkim ispadom M99.4
- Spondilytis, alia specificata (M46.8)
- Spondylitis, non specifikata (M46.9)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

064

Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Fractura colli (S 12)
- patološki prelom vrata (M84.4)
U oba slučaja prva aplikacija ortoze je u bolnici kao i podešavanje ortoze

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

067

TLSO sa tri tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- Osteoporosis cum fractura pathologica (M 80)
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)
- Fractura columne vertebralis thoracalis (S 22.0) distalno od Th8, konzervativno lečenje
- stanje posle operacije tumora kičmene moždine i/ili kičmenih pršljenova
- Spondilodiscitis (M46.9) i TBC (M46.8)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

068

TLSO dinamička - korektivna

Osigurano lice kod koga postoji:
- Spondylolisthesis (M 43.1) preko 25% klizanja (Gr2 i GR3)
- Spondylolysis (M43.0), kod dece do 16 godina
- Neoplasma malignum columnae vertebralis
(C 41.2)
- Skolioza (M41) do 40 stepeni (Cob) ili hiperkifoza (M40) preko 45 stepeni (Cob) ili hiperlordozom (M40) i to kod dece ženskog pola uzrasta do 15 god i dece muškog pola do 16 god.

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

071

LSO stabilizaciona ortoza

U roku od tri meseca kod osiguranog lica kod koga postoji:
- Fractura vertebrae lumbalis (S 32.0) konzervativno ili posle operacije
- Spondylolisthesis (M 43.1) od 25%
- Neoplasma malignum columne vertebralis (C 41.2)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortoped
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

36

201

Pectus carinatum aparat

Osigurano lice:
- ženskog pola od 4 do 15 godina, muškog pola od 4 do 16 godina, kod kojih postoji:
- Pectus carinatum Q67.7

- lekar spec. fizikalne medicine ili lekar spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

12

-

 


 

 

 

 

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

Ortopedske cipele

073

Ortopedske cipele sa ulošcima

Osigurano lice uzrasta do 18 godina sa:
- nogom kraćom 1,5 cm i više (leva ili desna);
- Osigurano lice uzrasta preko 18 godine sa nogom kraćom 3 cm i više (leva ili desna); Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak najmanje 3 prsta ili palca na stopalu (ili leva ili desna ili oba ukoliko ne koristi protezu);
- izražene trofičke promene stopala sa ulceracijama kod: Angiopathia diabetica peripherica (I 79.2) Morbus Buerger (I 73.1), u tom slučaju ulošci su silikonski

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

074

Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

Osigurano lice
- sa paretičnim ili paralitičnim stopalom, kao posledica bolesti ili povrede

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec, ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

075

Ortopedske cipele za Talipes equines

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinus (kopitasto stopalo) Talipes equinus

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

076

Ortopedske cipele za Talipes equinovarus

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni deformitet stopala tipa ekvinovarus (uvrnuto kopitasto stopalo) Talipes equinovarus (Q 66.0)

- lekar spec. fizikalne medicine uz mišljenje spec. ortopeda
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

077

Ortopedske cipele za elephantiasis

Osigurano lice:
- sa deformitetom stopala tipa slonovskog stopala (elephantiasis)

- lekar spec. - sub. spec. vaskularni hirurg
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12

18

Invalidska kolica

202

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10) kod osoba potpuno zavisnih od drugog lica;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV) maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog - lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

1. 60 meseci kod
osiguranih lica:
- do 18 g. života
- na školovanju do 26 god. života
- za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života.

2. 96 meseci kod ostalih
osiguranih lica
Sa pravom na remont kolica posle 60 meseci

203

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg kod koga postoji:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena, ali je aplikacija proteze kontraindikovana (Z89.5);
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome je dezartikulisana noga u kuku ukoliko je protetisanje nemoguće;
- sa teškim kongenitalnim ili stečenim kontrakturama kukova i/ili kolena koje onemogućavaju hodanje
- tetraplegija (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10) kod osoba potpuno zavisnih od drugog lica;
- cerebralna paraliza (G80)
- paraplegija (G82.0; G82.1 i G82.2)
- hemiplegija (G81), a osposobljavanje za stajanje nije moguće zbog srčane slabosti (NIHA III-IV), maligniteta ili težih oblika šećerne bolesti sa izraženom polineuropatijom
- teški oblici elefantijaze kod kojih je stanje donjih ekstremiteta takvo da je onemogućen hod;
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili spec. neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

1. 60 meseci kod
osiguranih lica:
- do 18 g. života
- na školovanju do 26 god.
života
- za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života.

2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica
Sa pravom na remont kolica posle 60 meseci

204

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu

Osigurano lice, telesne težine do 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
- sa cerebralnom paralizom;
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

1. 60 meseci kod osiguranih lica:
- do 18 g. života
- na školovanju do 26 god. života
- za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života.

2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica
Sa pravom na remont kolica posle 60 meseci

205

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana

Osigurano lice, telesne težine preko 126 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6) sa slabošću jedne ruke;
- kome su amputirana jedna noga i jedna ruka;
- sa cerebralnom paralizom (G80)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

1. 60 meseci kod osiguranih lica:
- do 18 g. života
- na školovanju do 26 god. života
- za obavljanje poslova zanimanja, a najkasnije do navršenih 65 godina života.

2. 96 meseci kod ostalih osiguranih lica Sa pravom na remont kolica posle 60 meseci

128

Invalidska kolica na ručni pogon (lagana aktivna)

Osigurano lice uzrasta preko 18 godina sa paraplegijom nastalom iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, uz uslov da ima sopstvenu saobraćajnu dozvolu za prilagođeno putničko vozilo i vozačku dozvolu

- lekar specijalista neurolog uz mišljenje specijaliste fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

84

129

Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena

Osigurana lica uzrasta od 3 do 16 god., sa teškim oblikom cerebralne paralize (G80) koja su potpuno zavisna od drugog lica
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

207

Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i potpuno zavisnu od drugog lica

Osigurana lica uzrasta preko 3 godine starosti, telesne težine do 70 kg:
- kome su amputirane obe noge iznad kolena (Z89.6);
- kome su amputirane obe noge ispod kolena (Z89.5), ali je aplikacija proteze kontraindikovana;
- kome je amputirana jedna noga na kojoj zbog napredovanja bolesti na drugoj nozi nije moguće napraviti protezu i omogućiti hodanje;
- kome su potpuno oduzete obe noge (G82.0; G82.1 i G82.2);
- sa metastazama u donjim ekstremitetima;
- teška neuromišićna oboljenja (G60, G71, G12, G11 i G10)
- Arthrogryposis koja onemogućava hod (Q74.3)
- Encephalitis (G09)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

083

Toaletna kolica

Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu, obolelo od:
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- cerebralne paralize (G80)
- težih oblika mišićne distrofije (G71)
- kvadriplegije (G82,3; G82,4 i G82.5)
- osigurano lice obolelo od retke bolesti, kod kojeg je kao posledica nastupilo neuromišićno oboljenje ili skeletni deformitet koji podrazumevaju potpunu ili delimičnu oduzetost donjih ekstremiteta

- lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

084

Elektromotorna invalidska kolica (sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)

Osigurano lice starije od 16 godina kod koga postoji: potpuna oduzetost donjih ekstremiteta nastala iz bilo kog razloga, uključujući i retke bolesti, a zbog delimične oduzetosti obe ruke ne može aktivno da pokreće kolica na ručni pogon, ali pokretom glave ili prstiju može bezbedno upravljati elektromotornim kolicima uz obavezno priloženo, psihološko testiranje stepena mentalne očuvanosti (radi utvrđivanja sposobnosti bezbednog upravljanja elektromotornim kolicima) i pisana saglasnost zakonskih staratelja (za maloletnu decu)

- lekar spec. neurolog ili spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

- 96 meseci sa remontom kolica na 60 meseci,

- rok 24 meseca za dva akumulatora

086

Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

Osigurano lice sa:
- paraplegijom (G82.0; G82.1 i G82.2)
- tetraplegijom (G82.3; G82.4 i G82.5)
- teškim oblikom mišićne distrofije (G71)

- spec. fizikalne ili neurolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

36 meseci

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

087

Drvene potpazušne štake na podešavanje

Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- nedostatka jedne noge;
- paralize jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenja jedne noge;
- ankiloze ili kontrakure velikih zglobova noge

- spec. fizikalne medicine ili spec. Neurolog
- overa Filijale uz revers

uzrast do 18 god.: 12 meseci

uzrast preko 18 god.: 36 meseci

Osigurano lice dobija jednu ili par štaka kod:
- preloma noge;
- posle operacije na donjim ekstremitetima

- spec fizikalne medicine ili spec. neurolog
- overa Filijale uz revers

2-4 meseca

089

Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

Osigurano lice kod koga postoji:
- nedostatak jedne noge;
- paraliza jedne noge;
- pareza jedne noge;
- skraćenje jedne noge;
- ankiloza ili kontrakura velikih zglobova noge

- spec. fizikalne medicine ili spec, neurolog
- overa Filijale uz revers

60

090

Metalni ortopedski štap sa krivinom

Osigurano lice koje je slepo i delimično paralizovano

- lekar spec. neurolog
- overa filijale uz revers

60

091

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 82.0, G82.1, G82.2, G80.0 i T90.5

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

131

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

Osigurano lice kod koga postoji:
- politrauma u fazi oporavka, a lice zbog drugih bolesti ne može da koristi štake

- lekar spec. fizikalne
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

132

Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

Osigurano lice kod koga postoji težak poremećaj u hodu kao posledica G 82.0, G82.1, G82.2, G80.0 i T90.5, ukoliko ne može da koristi stalak za hodanje sa četiri noge

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

60

190

Metalne podlakatne štake

Osigurano lice obolelo od:
- Paralysis cerebralis infantilis (G 80)
- Sequelae poliomyelitidis (B 91)
- Spina bifida sa mileomeningocelom (Q05)

- lekar spec. fizikalne medicine
- overa filijale uz revers

60

Ostala pomoćna pomagala

093

Bolnički krevet sa trepezom

Osigurano lice koje mora trajno da leži u krevetu zbog:
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5);
- teških neuromišićnih bolesti
- cerebralne paralize (G80)
uz odgovarajuće stambeno-komunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

10 godina

094

Sobna dizalica

Osigurano lice koje mora duže vreme
da leži u krevetu zbog:
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
- visoke amputacije obe noge uz slabost ruku procenjenu ispod 3
uz odgovarajuće stambeno-komunalne
uslove

- lekar spec. fizikalne medicine
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

10 godina

095

Antidekubitus dušek

Osigurano lice koje zbog:
- kvadriplegije (G82.3; G82.4 i G82.5)
- paraplegije (G82.0; G82.1 i G82.2)
- teških neuromišićnih bolesti mora duže vreme da leži u krevetu dobija ovo pomagalo radi prevencije pojave dekubitusa uz odgovarajuće stambeno - komunalne uslove

- lekar spec. fizikalne medicine ili neurolog
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

8 godina

208

Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia femoralis (K 41) ili Hernia inguinalis (K 40) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća

- lekar spec. hirurg
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast do 18 god: 8 meseci

uzrast preko 18 god: 36 meseci

135

Pojas za trbušnu kilu

Osigurano lice kod koga postoji:
- Hernia ventralis (K 43) uz uslov da zbog opšteg zdravstvenog stanja osiguranog lica operacija nije moguća

- lekar spec. hirurg

uzrast do 18 god: 8 meseci

uzrast preko 18 god: 36 meseci

Sanitarne sprave

097

Endotrahealna kanila metalna (2 komada)

Osigurano lice kod koga postoji:
- trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile godišnje

- lekar spec. ORL

12 meseci

188

Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

Osigurano lice kod koga postoji:
- trajna traheostoma (Z93.0) ima pravo na dve kanile

- lekar spec. ORL

6 meseci

098

Električni inhalator sa maskom

Osigurano lice uzrasta do 18 godina obolelo od:
- trajne, srednje teške astme (FEV1 60-80%)
- trajne, teške astme (FEV1 ? 60%) Osigurano lice starije od 65 godina sa hroničnom opstruktivnom bolešću (HOBP) vrlo teškog stepena (FEV1 < 30%) i sa najmanje 3 hospitalizacije tokom poslednje godine.
Osigurana lica obolela od cistične fibroze (E84)
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja.
Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- lekar spec. - subspec. pulmolog ili spec. pneumoftiziolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

- 5 godina

- 8 godina

- 5 godina

099

Koncentrator kiseonika protoka do 5 l/min (kiseonički koncentrator)

Osigurano lice kod koga postoji hronična respiratorna insuficijencija, bez obzira na uzrok, uključujući i retke bolesti, a bolest je stabilna najmanje 3 nedelje sa:
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) ? 7,3 kPa (? 55 mm Hg) ili SaO2 ? 88%
- parcijalnim pritiskom kiseonika (PaO2) između 7,3 kPa (55 mm Hg) i 8,0 kPa (60 mm Hg) ili SaO2 od 89%, uz:
- znake plućne hipertenzije,
- periferne edeme koji ukazuju na kongestivnu slabost srca,
- policitemiju (hemotokrit > 0,55).
Osigurano lice ima obavezu prestanka pušenja. Neophodno je i postojanje odgovarajućih stambenih uslova za instaliranje i pravilno korišćenje aparata

- lekar subspec. pulmolog uz mišljenje jednog subspec pulmologa ili lekar spec. pneumoftiziolog uz mišljenje jednog spec. pneumoftiziloga
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers.

Kontrolu pravilnog korišćenja vrši zdravstvena ustanova u kojoj je propisano pomagalo i gde se vrši isporuka, izdavanje pomagala i vođenje evidencije

Rok trajanja
koncentratora kiseonika je 10 god. najmanje, osim za filter za kiseonik čiji je rok trajanja 1 godina i crevo za dovod kiseonika gde je rok trajanja 5 godina

100

Disk podloga sa kesama za ileostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

- kod privremene ileostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
- kod stalne ileostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- kod stalne ileostome za naredna propisivanja: izabrani lekar

 

136

Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom ileostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

- kod privremene ileostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
- kod stalne ileostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- kod stalne ileostome za naredna propisivanja: izabrani lekar

 

137

Disk podloga sa kesama za kolostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom: 10 diskova i do 60 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca Izuzetno, na osnovu mišljenja spec. hirurga 15 diskova i do 45 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

- kod privremene kolostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
- kod stalne kolostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- kod stalne kolostome za naredna propisivanja: izabrani lekar

 

138

Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom kolostomom; 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

- kod privremene kolostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
- kod stalne kolostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- kod stalne kolostome za naredna propisivanja: izabrani lekar

 

139

Disk podloga sa kesama za urostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom urostomom: 10 diskova i do 30 kesa (mesečno), a izdaje se za period od tri meseca

- kod privremene urostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
- kod stalne urostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- kod stalne urostome za naredna propisivanja: izabrani lekar

 

140

Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom urostomom: 30 samolepljivih jednodelnih kompleta, a izdaje se za period od tri meseca

- kod privremene urostome izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija najduže do 6 meseci
- overa filijale
- kod stalne urostome:
za prvo propisivanje: izabrani lekar na osnovu otpusne liste
- lekarska komisija
- overa filijale
- kod stalne urostome za naredna propisivanja: izabrani lekar

 

141

Krema za negu stome

- iritirana koža oko ileo, kolo ili urostome (najviše četiri za godinu dana)

- izabrani lekar

 

142

Pasta za ispune ožiljnih neravnina

- postojanje ožiljaka oko stome koji onemogućavaju nesmetanu aplikaciju disk podloge (najviše dve za godinu dana)

- izabrani lekar

 

193

Silikonski upijajući flaster

Osigurano lice obolelo od Epidermolysis bullosa dystrophica Q 81.2 (Halopeau-Siemens syndrome) u količini do 6 komada mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. dermatovenerologa ZU sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

 

143

Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

Osigurano lice sa izvedenom privremenom ili stalnom stomom kod koga postoji jako oslabljena muskulatura trbušnog zida (Z93)

- izabrani lekar uz mišljenje spec. hirurga

12 meseci

101

Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

Osigurano lice, kod stanja:
- inkontinencije urina ili
- retencije urina koja se ne može hirurški rešiti
dobija za period od 3 meseca: 2 stalna urin katetera od silikona sa 30 urin kesa sa ispustom, ili mesečno 3 urin katetera od lateksa sa 10 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa

 

144

Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa)

Osigurano lice kod stanja:
- neurogene retencije zbog povrede kičme
- ortotopične bešike koje je obučeno da samo sebi aplikuje kateter dobija mesečno do 60 PVC katetera sem u slučaju pojave urinarnih infekcija, kada dobija do 60 lumbrifikovanih urin katetera, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa

 

145

Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

Osigurano lice muškog pola sa: inkontinencijom urina koja se ne može hirurški rešiti dobija mesečno 30 urinarnih kondoma i 15 urin kesa sa ispustom, a izdaje se za period od 3 meseca

- izabrani lekar uz mišljenje spec. urologa

 

102

Pelene

- za mentalno retardiranu decu od 3-18 godina koja imaju trajno nevoljno pražnjenje creva i/ili bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. psihijatra
- lekarska komisija - mišljenje važi 12 meseci
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar
- lekarska komisija jednom u 12 meseci

 
   

- za decu od 3-18 godina sa inkontinencijom neurogenog tipa (spina bifida i meningomielocela) ili ekstrofija mokraćne bešike u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa ili spec. urologa
- lekarska komisija - mišljenje važi 12 meseci
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar
- lekarska komisija jednom u 12 meseci

 
   

- za osigurana lica sa: paraplegijom, kvadriplegijom, mišićnom distrofijom, sklerozom multipleks, cerebralnom paralizom ili sekvelama dečije paralize kod kojih postoji posledica trajno nevoljno pražnjenje creva i bešike, u količini do 60 kom. mesečno, a izdaje se za period od 3 meseca

Za prvo propisivanje:
- izabrani lekar uz mišljenje spec. neurologa
- lekarska komisija - mišljenje važi 12 meseci
- overa filijale
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar
- lekarska komisija jednom u 12 meseci

 

103

Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu

Osigurano lice obolelo od:
- D. Mellitus koje se leči insulinom propisanim u obliku bočica Utvrđuje se količina špriceva i igala za 30 dana zavisno od broja davanja dnevnih doza (od 30 kompleta za 1 dozu do najviše 150 za 5 doza) a izdaje se za period od 3 meseca. Uz bočice se propisuje i odgovarajući broj igala za vađenje insulina iz bočice

- izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije

 

146

Pen špric

Osigurano lice obolelo od
- D. Mellitus, koje se leči insulinom propisanim u obliku karpula

- lekar subspec. endokrinolog ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije
- lekarska komisija
- overa filijale

10 godina

147

Igle za pen špric

Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus:
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine života) koji koriste pen špric prema broju propisanih dnevnih doza insulina: 30-150 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar

 
   

- Ostala osigurana lica na: inteziviranoj terapiji (4 ili više dnevnih doza) koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.
- Ostala osigurana lica koja koriste insulin propisan u obliku karpula za pen špric ili karpula sa dozerom, 30 kom. mesečno, a izdaje se za period od tri meseca.

   

148

Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

Osigurano lice uzrasta do 26 godina obolelo od D. Mellitus na intenziviranoj konvencijalnoj terapiji (više od 2 doze) sa nestabilnim - insulin zavisnim dijabetom, koje je obučeno za samokontrolu 50 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije

 

149

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus koje se leči insulinom;
- uzrasta do 26 godina života nezavisno od broja dnevnih doza insulina
- trudnica (bez obzira na godine života) nezavisno od broja dnevnih doza insulina
- preko 26 godina života, na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno)

- lekar subspec. endokrinolog ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

10 godina

150

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

Osigurano lice obolelo od - D. Mellitus koje se leči insulinom:
- uzrasta do 26 godina života
- trudnica (bez obzira na godine života) prema broju dnevnih doza insulina 50-150 komada traka mesečno i 50-150 lanceta ili do 30 umetaka za automatsku lancetu (lancetar) mesečno, a izdaje se za period od tri meseca
- preko 26 godina života, na intenziviranoj konvencionalnoj terapiji (4 i više doza dnevno) 50 traka mesečno, a izdaje se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz mišljenje subspec. endokrinologa ili spec. interne medicine ili spec. pedijatrije
- lekarska komisija najduže na 12 meseci

 

104

Spoljna portabilna insulinska pumpa

- Osigurano lice obolelo od D. Mellitus tip I lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulina (4 i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina - Hb A 1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje incipijentne dijabetesne nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do 300 mg/24h), uz medicinsku dokumentaciju o kretanju glikemije o čemu osigurano lice vodi dnevnik, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije;

- lekar specijalista interne medicine-endokrinolog ili lekar subspec. endokrinologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za odrasle i trudnice)
- lekar specijalista pedijatrije-endokrinolog ili lekar subspec. endokrinologije zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa (za decu do 15 godina)

Rok trajanja utvrđuje stručna komisija

   

- Osigurano lice ženskog pola, obolela od D. mellitus tip I lečeno intenziviranom konvencionalnom terapijom, koje ima lošu glikoregulaciju, uz dva priložena nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak 7% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, u periodu od najviše šest meseci prekoncepcijskog perioda i za vreme trudnoće uz priložen nalaz ginekologa, ako postoje uslovi za dugotrajnu bezbednu primenu ovog vida insulinske terapije

- mišljenje stručne komisije
- mišljenje stručne komisije
- lekarska komisija
- overa Filijale uz revers
- provera pravilnog korišćenja u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa gde se vrši isporuka i izdavanje pomagala i vođenje evidencije

Rok trajanja utvrđuje stručna komisija

- Osigurana lica do 15 god. starosti na inteziviranoj terapiji insulinom, koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoliziranog hemoglobina (Hb A 1c) veći ili jednak 7,5% iz zdravstvene ustanove koja propisuje i izdaje medicinsko-tehničko pomagalo, teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze

Rok trajanja utvrđuje stručna komisija

152

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

Osigurano lice koje dobije i spoljnu insulinsku portabilnu pumpu ima pravo i na:
- katetere 10 kom. mesečno
- špriceve 10 kom. mesečno Potrošni materijal izdaje se na šestomesečnom nivou

- za prvo propisivanje: lekar subspecijalista endokrinolog KCS,
Za ostala propisivanja:
- izabrani lekar uz otpusnu listu i mišljenje subspec. endokrinologa ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

 

 


 

 

 

 

 

 

4. Očna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

105

Ram za naočare

Dobija ih osigurano lice uz odgovarajuća stakla za korekciju poremećaja vida

- po postupku i uz odgovarajuća stakla za korekciju vida

24

60

153

Stakla za korekciju vida (mineralna)

- Osigurano lice uzrasta od 7-18 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast od 7-18 god.: 24

-

- Osigurano lice starije od 18 godina kod koga postoji poremećaj vida, koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) sa dioptrijom na oba oka većom od ± 2,0 D, ili ako ima samo jedno oko a dioptrija veća od ± 2,0 D

-

stariji od 18 god.: 60

- Osigurano lice starije od 65 godina kod koga osim poremećaja vida postoji staračka dalekovidost (Presbyopia H 52.4) sa dioptrijom na oba oka većom od + 2,0 D

-

stariji od 65 god.: 60

154

Plastična stakla za korekciju vida (organska)

- Osigurano lice uzrasta do 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) bez obzira na dioptriju na jednom ili oba oka

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast do 7 god.: 24

-

181

Plastična stakla za korekciju vida (organska) sa dioptrijom većom od ± 5,0 D na jednom ili oba oka

Osigurano lice - starije od 7 godina kod koga postoji poremećaj vida koji obuhvata kratkovidost (Myopia H 52.1), dalekovidost (Hypermetropia H 52.0), astigmatizam (Astigmatismus H 52.2) - starije od 65 godina kod koga postoji poremećaj vida uz staračku dalekovidost (Presbyopia H 52.4) ima pravo na plastična stakla ako je dioptrija veća od ± 5,0 D na jednom ili oba oka

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

uzrast od 7-18 god.: 24

stariji od 18 god.: 60

155

Lentikularna stakla

Osigurano lice kod koga postoji:
- poremećaj vida kratkovidost (Myopia H 52.1) ili dalekovidost (Hypermetropia H 52.0) sa dioptrijom većom od ± 8,0 D

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

24

60

156

Prizma - folija

- dobija ih osigurano lice posle operacije razrokosti ukoliko se i dalje javlja dupli vid (Diplopia H 53.2)

- lekar spec. oftalmolog uz otpusnu listu
- overa filijale

24

24

106

Teleskopske naočare - naočare sa specijalnim sistemom sočiva

Osigurano lice kod koga postoji:
- najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis < od 0,3 uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- lekar spec. oftalmolog ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

48

48

184

Lupa (staklo za povećanje)

Osigurano lice kod koga postoji:
- najbolja korigovana vidna oštrina od 0.3 ili manje (na Snellen-ovom optotipu) (Amblyopia billateralis < od 0,3) uz: školovanje ili za potrebe zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- lekar spec. oftalmolog ZU tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

48

48

107

Tvrda kontaktna sočiva

Dobija ih osigurano lice starije od 16 godina kod oboljenja:
- Keratoconus (H 18.6) ukoliko se kontaktnim sočivima postiže oštrina vida preko 0,3 D
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća od ± 5,0 D, a oštrina vida bar za 0,2 D veća nego sa naočarima
- Aphakia Billateralis (H 27.0)
- Aniridia (Q 13.1)
- Albinismus ocularis (E 70.3)

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

stariji od 16 god.: 24

157

Gaspermeabilna (gaspropustljiva) kontaktna sočiva

Dobija ih osigurano lice starije od 3 godine kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za: 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast od 3 godine: do 16 god.: 12

stariji od 16 god.: 24

158

Meka kontaktna sočiva

Osigurano lice do 16 godina kod oboljenja:
- Aphakia monocularis (H 27.0)
- Astigmatismus iregularis (H 52.2) veći od 2 cilindra
- Anizometropia (H 52.3) kada je razlika veća od 3,0 D
- Hypermetropia (H 52.0) Myopia (H 52.1) i kada je dioptrija veća ili jednaka ± 6,0 D, a oštrina vida bar za 2 reda na Snellen-ovom optotipu veća nego sa naočarima

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

uzrast do 3 godine: 6 uzrast do 16 god.: 12

-

159

Terapeutska kontaktna sočiva

Osigurano lice kod oboljenja:
- bulozna keratopatija (H18.1)
- recidivantna erozija rožnjače (H18.8)
- trofični ulkus rožnjače (H16.0)
- lagoftalmus (H02.2)
- kauzome (povrede) rožnjače

- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale

dok traje terapija a najduže 12 meseci

108

Puna (potpuna) očna proteza

Dobija je osigurano lice kome nedostaje očna jabučica (Anoftalmus Q 11.1 i Z90.0)

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

48

160

Ljuspasta očna proteza

Dobija je osigurano lice u slučaju delimičnog nedostatka očne jabučice ili atrofije očne jabučice

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

12

48

161

Privremena, prva proteza za formiranje očne duplje

Dobija je osigurano lice posle hirurške intervencije enukleacije očne jabučice u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne proteze

- lekar spec. oftalmolog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa
- lekarska komisija
- overa filijale

3

Tiflotehnička pomagala

109

Brajeva pisaća mašina

Za slepa osigurana lica:
- obučena za korišćenje Brajevog pisma ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja;
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

15 godina

162

Reproduktor

Osigurano slepo lice (Amaurosis billateralis H 54.0) član biblioteke ili slepo dete na školovanju ukoliko im se ovo pravo ne obezbeđuje propisima iz PIO osiguranja

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

10 godina

163

Brajev sat za slepe džepni

Džepni sat dobija slepo osigurano lice u slučaju nedostatka ili oduzetosti jedne ruke

Za prvo propisivanje:
- lekar spec, oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

12 godina

182

Brajev sat za slepe ručni

Slepo osigurano lice koje nije dobilo džepni, dobija ručni sat

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale uz revers

12 godina

164

Naočare sa tamnim staklima od plastične mase

Dobija ih osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

3 godine

165

Beli štap za slepe

Dobija osigurano lice koje je slepo (Amaurosis billateralis H 54.0)

- lekar spec. oftalmolog
- overa filijale

2 godine

183

Ultrazvučni štap

Dobija osigurano lice koje je slepo i gluvo

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
Za ostala propisivanja:
- lekar spec, oftalmolog uz mišljenje spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers

3 godine

189

Govorni softver za srpski jezik za slepa lica

Slepo osigurano lice:
- učenik - počev od V razreda osnovne škole,
- student.
- zaposleni,
- kome posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja, ako poseduju kompjuter odgovarajuće konfiguracije bez ove vrste govornog softvera.

- lekar spec. oftalmolog uz odgovarajuće potvrde organizacije Saveza slepih Srbije
- overa filijale

5 godina

 


 

 

 

 

 

5. Slušna pomagala

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja najmanje u mesecima

I grupa do 18g

II grupa preko 18g

1

2

3

4

5

167

Slušni aparat ugrađen u naočare za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

84

186

Slušni aparat ugrađen na rajf za koštanu sprovodljivost

Osigurano lice uzrasta do 18 godina:
- sa trajnim gubitkom sluha preko 40 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz
Osigurano lice starije od 18 godina
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata govorno područje 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

84

187

Individualni umetak (oliva) za ušni kanal

Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnih umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

24

84

185

Specijalne baterije za zaušni procesor

Osigurano lice sa ugrađenim kohlearnim implantom (na teret Fonda) nakon šest nedelja od izvršene operacije, a dve nedelje po uključenju zaušnog procesora, ima pravo na specijalne baterije (3 kom.), u količini utvrđenoj na mesečnom nivou, a izdaju se za period od tri meseca

- izabrani lekar uz otpusnu listu

-

-

191

Zaušni slušni aparat (iza uha) - digitalni za decu do 18 godina (sa najmanje 4 kanala nezavisnog pojačanja i minimalno 2 programa)

Osigurana lica uzrasta do 18 godina:
- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 40 decibela (DB) koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 herca (Hz) ima pravo na dva slušna aparata (za svako uho poseban)

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

24

-

192

Zaušni slušni aparat (iza uha) - bazni digitalni za lica starija od 18 godina (sa najmanje 2 kanala nezavisnog pojačanja)

Osigurana lica starija od 18 godina:
- sa trajnim obostranim gubitkom sluha preko 40 DB do 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz i to ako je aparat neophodan za obavljanje poslova zanimanja po osnovu koga je zdravstveno osigurano

- lekar spec. ORL - subspec. audiolog ili lekar spec. ORL
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti

-

84

- sa obostranim trajnim gubitkom sluha preko 65 DB koje obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja 1000-4000 Hz, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava slušno-govorna komunikacija (pod testiranjem se podrazumeva probno korišćenje odgovarajućeg tipa slušnog aparata u roku od najmanje 15 dana koje se obavlja kod izabranog dobavljača a od strane osiguranog lica, sa tri testiranja i usklađivanje aparata) uz mišljenje lekara specijaliste ORL ili subspecijaliste audiologa

-

84

 


 

 

 

 

 

6. Pomagalo za omogućavanje glasa i govora

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Rok trajanja

1

2

3

4

5

111

Elektrolarings - Aparat za omogućavanje glasa i govora (sa dve baterije i punjačem za baterije)

- trajni gubitak sposobnosti glasa i moći govora laringektomisane osobe, ako učenjem ezofagealnog govora nije moguće sporazumevanje, a testiranjem je utvrđeno da se korišćenjem aparata omogućava sporazumevanje

Za prvo propisivanje:
- lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
- lekarska komisija
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
Za ostala propisivanja:
- lekar spec. ORL uz otpusnu listu i mišljenje subspec. ORL fonijatra
- overa filijale uz revers
- provera funkcionalnosti
Baterije: izabrani lekar na osnovu otpusne liste

Rok za aparat i punjač za baterije: 10 godina

Rok za baterije (2 kom.): 2 godine

 


 

 

 

 

 

 

 

 

7. Stomatološke nadoknade

 

Šifra

Naziv pomagala

Indikacije

Propisivanje

Najmanji rok trajanja

1

2

3

4

5

 

Mobilne (pokretne) zubne nadoknade za gornju i donju vilicu

112

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom do 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

168

Parcijalna akrilatna proteza sa bazom preko 10 zuba

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- delimičan nedostatak zuba, u gornjoj ili donjoj vilici
- skraćeni ili prekinut zubni niz

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

169

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u gornjoj vilici

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

170

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice starije od 65 godina kod koga postoji:
- potpuni nedostatak zuba u donjoj vilici

- Izabrani stomatolog ili spec. stomatološke protetike
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

60 meseci

113

Aktivni pokretni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji:
- nepravilnost vilice zubnih lukova i zuba

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

171

Funkcionalni ortodontski aparat

Osigurano lice uzrasta do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja kod koga postoji:
- nepravilan zagrižaj u sagitalnom, transverzalnom i vertikalnom pravcu

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

194

Vestibularna ploča

Osigurano lice uzrasta do 10 godina kod koga postoje:
- nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- lekar spec. ortopedije vilica
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

12 meseci

195

Delerova maska

Osigurano lice uzrasta do 12 godina kod koga postoje;
- nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

Stomatološke nadoknade kod urođenih ili stečenih anomalija orofacijalnog sistema

196

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana kod osoba sa urođenim i teže stečenim deformacijama lica i vilica

Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje:
- urođeni i teški stečeni deformiteti lica i vilica

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

197

Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

Osigurano lice uzrasta od 12 do 25 godina kod koga postoje:
- sa operisanim rascepima usne, alveolarnog grebena i nepca

- lekar spec. ortopedije vilica u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa uz mišljenje spec. maksilofacijalnog hirurga ZU ter. nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

trajno

114

Totalna proteza za gornju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00,0)

- lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

172

Totalna proteza za donju vilicu

Osigurano lice kod koga postoji:
- urođeni nedostatak svih zuba (Anodontia generalisata K 00.0)

- lekar spec. ortopedije vilica ili spec. stomatološke protetike u zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

173

Parcijalna akrilatna proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- parcijalni nedostatak zuba (Anodontia partialis K 0.00)
- parcijalni nedostatak zuba (Hypodontia postraumatica et. St. post cystectomiam K09.0) kod dece do 18 godine

- izabrani stomatolog
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god. odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

174

Stimulator

Osigurano lice uzrasta od 0-12 meseci kod koga postoji
- rascep usne i alveolarnog nastavka.
Koriste se od 5-og dana od rođenja, najkasnije do 12 meseci tj. do definitivnog hirurškog zbrinjavanja (operacija se vrši u 3 ili 4 faze)

- lekar spec. ortopedije vilica ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

1 mesec

175

Obturator proteze za urođene anomalije

Osigurano lice kod koga postoji:
- rascep zubnog nastavka

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

48 meseci

176

Privremena obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt nakon resekcije tumora i u fazi radio (zračne) terapije

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

6 meseci

177

Definitivna obturator proteza

Osigurano lice kod koga postoji:
- oro-antralni defekt 4-6 meseci po završenoj radio (zračnoj) terapiji

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

48 meseci

178

Facijalna epiteza za nos

Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

179

Facijalna epiteza za uvo

Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

180

Facijalna epiteza za lice

Osigurano lice kod koga postoji
- defekt koštano mišićnog dela lica i očno-kapačnog regiona zbog bolesti ili povrede, a kod koga nije moguć rekonstruktivni zahvat.
Izrađuju se od akrilata neposredno posle hirurške intervencije na stomatološkoj klinici. Izuzetno se izrađuje od silikona, u periodu od 12-18 meseci posle hirurškog zahvata uz ispunjenje uslova visokog sociohigijenskog nivoa

- lekar spec. stomatološke protetike ZU tercijarnog nivoa
- overa filijale
- provera funkcionalnosti

Za uzrast do navršenih 18 god. života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog obrazovanja: 12 meseci

Za uzrast preko 18 god., odnosno posle završetka srednjoškolskog obrazovanja: 60 meseci

 


 

 

 

 

 

ŠIFARNIK POMAGALA

 

1. Protetička sredstva (proteze)

Tabela 2

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Proteze za gornje ekstremitete

001

Estetska proteza šake

00150

estetska rukavica

individualna izrada-plastika

00121

punjenje

plastika

00130

insert

metal

002

Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna)

00211

ležište

plastika

00220

podlakatni estetski deo

plastika/metal

00233

estetska šaka

plastika/metal

00240

estetska rukavica

plastika

00251

suspenzija

metal/plastika/tkanina

003

Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza)

00310

ležište dvostrukog zida

plastika

00320

podlakatni deo

plastika/metal

00330

mehanički zglob klizni (rotor)

metal/plastika

00340

mehanička šaka

metal/plastika

00351

suspenzija

metal/plastika/tkanina

00360

estetska rukavica

plastika

004

Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza

00411

ležište

plastika

00420

elektrode

metal

00430

kabl elektrode

metal/plastika

00440

mioelektrična šaka

metal/plastika

00450

estetska rukavica

plastika

00460

baterija

Ni-Cd

00470

punjač baterija

serijski proizvod

00480

lulica

plastika

005

Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza

00511

ležište

plastika

00520

nadlakatni deo

plastika/metal

00530

podlakatni deo

plastika/metal

00541

estetska šaka

plastika/metal

00550

estetska rukavica

plastika

00560

suspenzija

koža/plastika/tkanina

006

Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna)

00611

ležište

plastika

00620

nadlakatni deo

plastika/metal

00630

lakatni zglob sa kočnicom

plastika/metal

00640

podlakatni deo

plastika/metal

00650

rotor

plastika

00660

mehanička radna šaka

metal/plastika

00670

suspenzija

plastika/koža/tkanina

00680

estetska rukavica

plastika

007

Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna)

00711

ležište

plastika

00720

nadlakatni deo

plastika/metal

00730

spoljni lakatni zglob sa kočnicom

plastika/metal

00740

podlakatni deo

plastika/metal

00750

rotor

metal

00760

šaka mehanička (radna)

metal/plastika

00770

suspenzija

metal/plastika/tkanina

00780

estetska rukavica

plastika

008

Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna)

00810

ležište

plastika

00820

nadlakatni deo

plastika

00830

lakat

metal/plastika

00840

podlakatni deo

plastika/metal

00850

mioelektrična šaka

metal/plastika

00860

baterija

Ni-Cd

00870

estetska rukavica

plastika

00880

rotor

metal

00890

suspenzija

metal/plastika/tkanina

008A0

mikroprocesor

metal

008B0

mikroprekidač

metal

009

Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

00910

ležište

plastika

00920

pasivni zglob ramena

plastika/metal

00930

nadlakatni deo

plastika/metal

00940

pasivni zglob lakta

plastika/metal

00950

podlakatni deo

plastika/metal

00964

estetska šaka

plastika/metal

00970

suspenzija

plastika/metal/tkanina

00980

estetska rukavica

plastika

010

Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna)

01011

navlaka nadlakatna

pamuk

01012

navlaka nadlakatna

vuna

01013

navlaka nadlakatna

sintetika

01021

navlaka podlakatna

pamuk

01022

navlaka podlakatna

vuna

01023

navlaka podlakatna

sintetika

011

Elastični zavoj (2 komada)

011

serijski proizvod

2 x 1

 

Održavanje proteza za gornje ekstremitete

1. Popravka proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka

P01

Korekcija ležišta proteze (plastika)

002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009

P02

Bandaža nadlakatne proteze

005; 006; 007; 008; 009

P03

Bandaža podlakatne proteze

002: 003; 004

P04

Opravka mehaničke šake

003; 006; 007

P05

Opravka mioelektrične podlakatne proteze

004

P06

Opravka mehanoelektrične nadlakatne proteze

008

P07

Opravka nadlakatne mehaničke proteze

006; 007; 009

2. Zamena dela proteze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka

A01

Zamena plastičnog ležišta na nadlakatnoj protezi

00511; 00611; 00711; 00810; 00910

A04

Zamena plastičnog ležišta na podlakatnoj protezi

00211; 00310; 00411

A07

Zamena nadlakatne suspenzije

00560; 00670; 00770; 00890; 00970

A08

Zamena podlakatne suspenzije

00251; 00351

A09

Zamena lakatnog zgloba

00630; 00730; 00830; 00940

A10

Zamena mehaničkog ručnog zgloba (rotor)

00330; 00650; 00750

A11

Zamena estetske šake

00233; 00541;00964

A12

Zamena radne šake (mehaničke)

00340; 00660; 00760

A13

Zamena estetske rukavice

00150; 00240; 00360; 00450; 00550; 00680; 00780; 00870; 00980

A14

Zamena mioelektrične šake

00440; 00850

 

Proteze za donje ekstremitete

012

Proteza posle delimične amputacije stopala - Šopartu i Lisfranku (Chopart, Lisfranc)

01210

ležište

plastika

01221

stopalo

plastika/koža

013

Potkolena proteza posle amputacije stopala po Sajmu (Syme)

01310

privremeno ležište

plastika

01321

ležište

plastika

01330

umetak

tepefon

01341

adapter

metal/drvo

01352

protetsko stopalo

plastika

01360

suspenzija

tkanina/koža

014

Potkolena (transtibijalna) egzoskeletna plastična proteza (funkcionalna)

01410

privremeno ležište

plastika

01421

ležište

plastika

01432

umetak

tepefon

01450

potkoleni deo-maleol

drvo/plastika

01472

protetsko stopalo

plastika

01480

transtibijalna suspenzija

koža/tkanina

119

Potkolena (transtibijalna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

11910

privremeno ležište

plastika

11921

ležište

plastika

11932

umetak

tepefon

11940

adapter

metal

11950

skeletni potkoleni deo

metal/plastika

11962

protetsko stopalo

plastika

11970

kozmetska obloga

plastika/sunđer

11980

transtibijalna suspenzija

koža/tkanina

120

Proteza posle dezartikulacije kolena endoskeletna (funkcionalna)

12010

privremeno ležište

plastika

12022

ležište

plastika

12030

dezartikulaciono koleno s kočnicom

metal/plastika

12040

skeletni potkoleni deo

metal

12051

protetsko stopalo

plastika

12060

kozmetska obloga

plastika/sunđer

12072

suspenzija

koža/tkanina

121

Natkolena (transfemoralna) endoskeletna proteza (funkcionalna)

12110

privremeno ležište

plastika

12121

ležište

plastika

12122

ležište

drvo

12130

adapter

metal/plastika

12140

skeletni natkoleni deo

metal/plastika

12151

mehaničko koleno - jednoosovinsko sa kočnicom

metal/plastika

12152

mehaničko koleno - sa frikcijom

metal/plastika

12153

mehaničko koleno - četvoroosovinsko

metal/plastika

12160

skeletni potkoleni deo

metal

12172

protetsko stopalo

plastika

12180

kozmetska obloga

plastika-sunđer

12191

transfermoralna suspenzija

plastika/koža

12192

suspenzija - vakuum ventil

serijski proizvod

12101

Fleksibilni umetak (za uzdužno-ovalno ležište)

plastika

122

Proteza posle dezartikulacije kuka endoskeletna (funkcionalna)

12210

ležište tipa kanadske korpe

koža

12211

ležište tipa kanadske korpe

plastika

12221

veštački zglob kuka sa kočnicom

plastika/metal

12222

veštački zglob kuka bez kočnice

plastika/metal

12230

skeletni natkoleni deo

metal

12240

mehaničko koleno jednoosovinsko

plastika/metal

12250

skeletni potkoleni deo

metal

12260

skočni zglob (adapter)

metal

12270

kozmetska obloga

sunđer/plastika

12282

protetsko stopalo

plastika

12290

suspenzija

koža/tkanina

122A1

mehaničko koleno-jednoosovinsko

metal

122A2

mehaničko koleno sa frikcijom

metal

122A3

mehaničko koleno-četvoroosovinsko

metal

020

Navlaka za patrljak (potkolena ili natkolena)

02011

navlaka potkolena

pamuk

02012

navlaka potkolena

sintetika

02013

navlaka potkolena

vuna

02021

navlaka natkolena

pamuk

02022

navlaka natkolena

sintetika

02023

navlaka natkolena

vuna

021

Elastični zavoj

021

serijski proizvod

2 x 1; 3 x 1

 

Održavanje proteza za donje ekstremitete

1. Popravka proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka

P08

Korekcija ležišta

012; 014; 119; 120; 121;122

P09

Opravka u zglobu kuka, kolena i skočnog zgloba

013, 014; 119; 122; 120, 121

P10

Korekcija visine proteze

014; 119; 120; 121; 122

P11

Laminacija natkolenih proteza

120; 121; 122

P12

Laminacija potkolenih proteza

014; 119

P13

Korekcija kozmetske obloge kod endoskeletnih proteza

119; 120; 121; 122

2. Zamena dela proteze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka

A15

Zamena plastičnog ležišta na natkolenoj protezi

12022; 12121

A16

Zamena drvenog ležišta na natkolenoj protezi

12122

A17

Zamena kožnog ležišta na natkolenoj protezi

12210

A18

Zamena plastičnog ležišta na potkolenoj protezi

01210; 01321; 01421; 11921

A21

Zamena zgloba kuka

12221; 12222

A22

Zamena kolenog zgloba za dezartikulaciju

12030

A23

Zamena kolenog zgloba jednoosovinskog

12151; 12240

A24

Zamena kolenog zgloba frikcionog

12152; 122A2

A26

Zamena kolenog zgloba četvoroosovinskog

12153; 122A3

A27

Zamena skočnog zgloba (adapter)

01341; 01342; 01440; 11940; 12130; 12260

A28

Zamena stopala (plastika)

01352; 01472; 11962; 12051; 12172; 12282

A29

Zamena natkolene suspenzije

12072; 12191; 12192; 12290

A30

Zamena potkolene suspenzije

01480; 11980

A31

Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne natkolene proteze

12060; 12180; 12270

A32

Zamena kozmetske obloge kod endoskeletne potkolene proteze

11970

A33

Zamena fleksibilnog umetka za uzdužno-ovalno ležište

12101

A69

Zamena tepefonskog umetka u potkolenoj protezi

01330; 01432; 11932

 

Spoljna proteza za dojku

023

Spoljna proteza za dojku

023

serijski proizvod

silikon

Epiteze (estetske proteze)

024

Epiteza za uho

024

serijski proizvod

plastika

025

Epiteza za nos

025

serijski proizvod

plastika

026

Epiteza za lice

026

serijski proizvod

plastika

 

2. Ortotička sredstva (ortoze)

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Ortoze za gornje ekstremitete

029

Ortoza za rame i lakat - mitela za stabilizaciju

029

individualna izrada

tkanina

033

Štitnik za lakat (par)

033

serijski proizvod

plastika - 2 x 1

034

Ortoza za lakat, ručni zglob i šaku za stabilizaciju - plastična (statička)

034

individualna izrada

plastika

036

Ortoza za ručni zglob funkcionalna

036

individualna izrada

plastika

038

Štitnik za koleno (par)

038

serijski proizvod

plastika - 2 x 1

Održavanje ortoza za gornje ekstremitete

1. Zamena dela ortoze za gornje ekstremitete po isteku garantnog roka

A34

Zamena zgloba lakta

03020; 03220

A35

Zamena suspenzijske trake

03030

Ortoze za donje ekstremitete

042

Potkolena plastična ortoza sa posteriornom šinom i tabanskim produžetkom - zglobna

042

individualna izrada ili gotov proizvod

plastika

043

Ortoza za stopalo i gležanj peronealna - čelična sa ortopedskom cipelom po meri

04320

individualna izrada

čelični lim

04330

ortopedska cipela po meri

koža - 2 x 1

044

Natkoleni aparat otvorenog tipa od čeličnog lima sa ortopedskom cipelom po meri

04420

individualna izrada

čelični lim

04430

ortopedska cipela po meri

koža - 2 x 1

045

Natkolena plastična ortoza sa tabanskim produžetkom i zglobom za pozicioniranje

045

serijski proizvod - individualno prilagođavanje proizvoda

plastika

200

Aparat za egalizaciju donjih ekstremiteta (Štuc aparat)

200

individualna izrada

koža/metal/plastika

047

Korektivni aparat za koleno sa regulacijom kolena "O" ili "X" (dinamički)

047

individualna izrada

plastika

048

Ortoza za kukove - dinamička

048

serijski proizvod

plastika

049

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - dvozglobna

049

individualna izrada

plastika/metal

050

Ortoza za kuk, koleno, skočni zglob i stopalo - trozglobna

050

individualna izrada

plastika/metal

052

Aparat za korekciju stopala po Denis Braunu (Denis Brown)

052

individualna izrada

metal/plastika

124

Dokoleni aparat sa Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskom cipelom

124

individualna izrada

metal/plastika/koža

125

Visoki aparat sa pelvičnim pojasom obostrano, kočnicama na isključenje u kuku i kolenu i Perštejn zglobom u vezi sa ortopedskim cipelama

125

individualna izrada

metal/plastika/koža

Održavanje ortoza za donje ekstremitete

1. Zamena dela ortoze za donje ekstremitete po isteku garantnog roka

A36

Zamena zgloba kolena

04920; 05030

A37

Zamena skočnog zgloba

04930; 05040

A38

Zamena zgloba kuka

05020

A39

Zamena Perštejn zgloba

12420; 12520

Aparati za lečenje iščašenih kukova

054

Aparat za iščašene kukove po Pavliku (Pavlikovi remenčići)

054

serijski proizvod

koža/tekstil

055

Ortoza za dečiji kuk abdukciona, stabilizaciona

055

serijski proizvod

plastika/tekstil

056

Atlanta aparat - ortoza

056

individualna izrada po gipsanom modelu

plastika

Ortoze za kičmu - spinalne ortoze

061

Tomas kragna - jednodelna

061

individualna izrada

plastika

062

Tomas kragna - dvodelna

062

individualna izrada

plastika/metal

064

Cervikalna ortoza po Rodžersu (ekstenziona)

064

serijski proizvod

plastika/metal

067

TLSO sa tri tačke oslonca

067

individualna izrada

plastika/metal

068

TLSO dinamička - korektivna

068

individualna izrada po gipsanom otisku

plastika/metal

071

LSO stabilizaciona ortoza

071

serijski proizvod

plastika

201

Pectus carinatum aparat

201

individualna izrada

plastika-koža-tkanina

Održavanje za kičmu - spinalnih ortoza

1. Zamena dela ortoze za kičmu po isteku garantnog roka

A40

Zamena šina

06420; 06720; 06820

A41

Zamena zatvarača za ortozu

06220; 06430; 06830

 

3. Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave

 

Šifra

Naziv pomagala

Šifra dela ili pomagala

Tehnički elementi

Delovi

Standard

1

2

3

4.1

4.2

Ortopedske cipele

073

Ortopedske cipele sa ulošcima

07311

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 1,5-6 cm

koža ili skaj - 1x1

07312

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 6-10 cm

koža ili skaj - 1x1

07313

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 10-15 cm

koža ili skaj - 1x1

07314

cipela po gipsanom otisku sa povišicom 15-20 cm

koža ili skaj - 1x1

07320

cipela po meri za zdravu nogu

koža ili skaj - 1x1

07331

uložak za cipelu

koža 2x1

07332

uložak za cipelu

silikon 2x1

07341

ispun za nedostajuće prste

sunđer 2x1

07342

ispun za nedostajuće prste

guma 1x1

074

Ortopedske cipele za paretično ili paralitično stopalo

07411

cipela po meri

koža 2x1

07412

cipela po meri

skaj 2x1

07420

uložak za cipele

koža 2x1

075

Ortopedske cipele za Talipes equines

07511

cipela po gipsanom otisku

koža 2x1

07512

cipela po gipsanom otisku

skaj 2x1

07520

uložak za cipele

koža 2x1

076

Ortopedske cipele za Talipes equinovarus

07611

cipela po gipsanom otisku

koža 2x1

07612

cipela po gipsanom otisku

skaj 2x1

07620

uložak za cipele

koža 2x1

077

Ortopedske cipele za elephantiasis

07711

cipela po meri

koža 2x1

07712

cipela po meri

skaj 2x1

Invalidska kolica

202

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica

Standardne mere:
- težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 41-48 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica do 126 kg

202

serijski proizvod

 

20210

konstrukcija

metal

20220

sedište

plastificirana tkanina

20230

naslon

plastificirana tkanina

20240

prednji točkovi - puni

poliuretan

20250

zadnji točkovi - pumpani

guma

20260

papučice za stopala - podesive

plastika/metal

20270

kočnica

metal/plastika

20280

jastuk za sedište

tkanina

20290

naslon za glavu

tapacirana plastika

202A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

202B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

202C0

sigurnosni kaiševi za stopala

tekstil

203

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobu potpuno zavisnu od drugog lica - ojačana

Standardne mere:
- težina kolica do 22 kg, metalna, sklapajuća, inklinacija do 6 stepeni, skidanje zadnjih točkova, skidanje držača za ruke
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 49-54 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica preko 126 kg

203

serijski proizvod

 

20310

konstrukcija

metal

20320

sedište

plastificirana tkanina

20330

naslon

plastificirana tkanina

20340

prednji točkovi - puni

poliuretan

20350

zadnji točkovi - pumpani

guma

20360

papučice za stopala - podesive

plastika

20370

kočnica

metal/plastika

20380

jastuk za sedište

tkanina

20390

naslon za glavu

tapacirana plastika

203A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

203B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

203C0

sigurnosni kaiševi za stopala

tekstil

204

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu

Standardne mere:
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 41-48 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na polugu
- nosivost kolica do 126 kg

204

serijski proizvod

 

20410

konstrukcija

metal

20420

sedište

plastificirana tkanina

20430

naslon

plastificirana tkanina

20440

poluga

metal

20450

prednji točkovi - puni

poliuretan

20460

zadnji točkovi - pumpani

guma

20470

papučice za stopala - podesive

plastika

20480

kočnica

metal/plastika

20490

jastuk za sedište

tkanina

205

Invalidska kolica na ručni pogon jednom rukom za samostalnu upotrebu sa pogonom na polugu - ojačana

Standardne mere:
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 49-54 cm
- visina sedišta 43-48 cm
- pogon na polugu
- nosivost kolica preko 126 kg

205

serijski proizvod

 

20510

konstrukcija

metal

20520

sedište

plastificirana tkanina

20530

naslon

plastificirana tkanina

20540

poluga

metal

20550

prednji točkovi - puni

poliuretan

20560

zadnji točkovi - pumpani

guma

20570

papučice za stopala - podesive

plastika

20580

kočnica

metal/plastika

20590

jastuk za sedište

tkanina

128

Invalidska kolica na ručni pogon (laka aktivna)

Standardne mere:
- visina naslona do 40 cm
- širina sedišta 43-48 cm
- visina sedišta 43-45 cm
- pogon na oba točka
- nosivost kolica do 110 kg
- težina kolica do 20 kg

128

serijski proizvod

 

12810

konstrukcija

lake legure

12820

sedište

plastificirana tkanina

12830

naslon

plastificirana tkanina

12840

prednji točkovi - puni

poliuretan

12850

zadnji točkovi - pumpani-skidajući

guma

12860

papučice za stopala - sklopive

plastika

12870

kočnica

metal/plastika

129

Invalidska kolica sa nagibom sedišta do 30 stepena

Standardne mere:
- sklopiva kolica po tipu kišobrana,
- visina kolica 93-100 cm
- visina sedišta 25-38 cm
- širina sedišta 25-38 cm
- visina naslona 62-76 cm
- bez ručnog pogona
- nosivost kolica do 50 kg

129

serijski proizvod

 

12910

konstrukcija

metal

12920

sedište

plastificirana tkanina-tapacirana

12930

naslon

plastificirana tkanina-tapaciran

12940

prednji točkovi - puni

poliuretan

12950

zadnji točkovi - puni

poliuretan

12960

kočnica

metal/plastika

12970

papučice za stopala - podesive

plastika

12980

jastuk za sedište

tekstil

12990

naslon za glavu

tapacirana plastika

129A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

129B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

129C0

abdukcioni klin

metal/tapacirana plastika

129D0

kaiševi za kolena

tekstil

129E0

kaiševi za stopala

tekstil

207

Dečija invalidska kolica za samostalnu upotrebu i potpuno zavisnu od drugog lica

Standardne mere:
- visina kolica do 100 cm
- visina sedišta 25-38 cm
- širina sedišta 25-38 cm
- visina naslona 62-76 cm
- bez ručnog pogona
- nosivost kolica do 70 kg

207

serijski proizvod

 

20710

konstrukcija

metal

20720

sedište

plastificirana tkanina

20730

naslon

plastificirana tkanina

20740

prednji točkovi - puni

poliuretan

20750

zadnji točkovi - puni

poliuretan

20760

papučice za stopala - podesive

plastika

20770

kočnica

metal/plastika

20780

jastuk za sedište

tekstil

20790

naslon za glavu

tapacirana plastika

207A0

pelote za glavu

tapacirana plastika

207B0

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

207C0

abdukcioni klin

metal/tapacirana plastika

207D0

kaiševi za kolena

tekstil

207E0

kaiševi za stopala

tekstil

083

Toaletna kolica

Standardne mere:
- visina kolica 90 cm
- sedišta širine 45 cm

083

serijski proizvod

 

08310

sedište

plastika

08320

naslon

plastika

08330

prednji točkovi - puni

poliuretan

08340

zadnji točkovi - puni

poliuretan

08350

noćna posuda

plastika

084

Elektromotorna invalidska kolica
(sa 2 akumulatora i punjačem akumulatora)

Mere:
- visina kolica 90 cm
- visina naslona 35-45 cm
- širina sedišta 43-54 cm

084

serijski proizvod

 

08410

konstrukcija

metal

08420

sedište

plastificirana tkanina

08430

naslon

plastificirana tkanina

084BO

naslon za glavu

tapacirana plastika

084CO

pelote za glavu

tapacirana plastika

08440

prednji točkovi - puni

poliuretan

08450

zadnji točkovi - pumpani

guma

08460

ručne komande

serijski proizvod

08470

kočnica

metal/plastika

08480

papučice za stopala - podesive

plastika

084DO

sigurnosni pojas za grudi

tekstil

084EO

kaiševi za kolena

tekstil

084FO

kaiševi za stopala

tekstil

08490

akumulator 2 komada

1 x 2

084A0

punjač akumulatora

serijski proizvod

086

Antidekubitus jastuk za invalidska kolica

086

serijski proizvod

pneumatski

Održavanje invalidskih kolica

1. Servisiranje invalidskih kolica van garantnog roka

S01

Servis invalidskih kolica

 

2. Popravka dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka

P14

Opravka kočnice

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

P15

Opravka komandne palice kod elektromotornih kolica

08460

P16

Opravka motora elektromotornih kolica

084

3. Zamena dela na invalidskim kolicima po isteku garantnog roka

A42

Prednje pune gume

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

A43

Prednjeg točka

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440

A44

Zadnje spoljne gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

A45

Zadnje unutrašnje gume

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450

A46

Zadnjeg točka

20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450

A47

Viljuške prednjeg točka

202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084

A48

Sedišta za invalidska kolica

20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420

A49

Naslona za invalidska kolica

20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430

A50

Kočnice za invalidska kolica

20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470

A51

Naslona za glavu

20290; 20390; 12990; 20790; 084B0

A52

Sedišta tapaciranog kod invalidskih kolica sa nagibom sedišta do 30 stepeni

12920

A53

Pelote

202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0

A54

Sigurnosnog kaiša

202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084D0; 084E0; 084F0

A55

Instalacije na elektromotornim kolicima

084

A56

Prekidača na upravljačkoj kutiji za elektromotorna kolica

084

A57

Komandne palice za elektromotorna kolica

084

A58

Kočnice za elektromotorna kolica

08470

A63

Četkice motora

084

A64

Zamena 2 akumulatora za elektromotorna kolica

08490

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja

087

Drvene potpazušne štake na podešavanje

08712

serijski proizvod na podešavanje

drvo - 2 x 1

08722

elastična guma

guma - 2 x 1

089

Metalni štap za hodanje sa 3 ili 4 tačke oslonca

08911

serijski proizvod - tri noge

1 x 1

08912

serijski proizvod - četiri noge

1 x 1

08921

elastična guma

3 x 1

08922

elastična guma

4 x 1

090

Metalni ortopedski štap sa krivinom

09010

serijski proizvod

metal -1 x 1

09020

elastična guma

guma - 1 x 1

091

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri noge

09110

serijski proizvod - 4 noge

metal

09120

elastična guma

gume - 4 x 1

131

Stalak za hodanje (hodalica) sa četiri točka i potpazušnim osloncem

131

serijski proizvod - 4 točka i potpazušni oslonci

metal

132

Stalak za hodanje (hodalica) sa dva točka i dve noge

132

serijski proizvod - 2 točka i 2 noge

metal

190

Metalne podlakatne štake

19010

serijski proizvod

metal - 2 x 1

19020

elastična guma

guma - 2 x 1

Ostala pomoćna pomagala

093

Bolnički krevet sa trepezom

093

serijski proizvod

metal

094

Sobna dizalica

094

serijski proizvod

gotov proizvod

095

Antidekubitus dušek

095

serijski proizvod

poliuretan sa saće profilom

208

Pojas za femoralnu ili ingvinalnu kilu (jednostrani ili obostrani)

20810

serijski proizvod jednostrani

koža-tekstil

20820

serijski proizvod obostrani

koža-tekstil

135

Pojas za trbušnu kilu

135

serijski proizvod

koža-tekstil

Koncentrator kiseonika

099

Koncentrator kiseonika protoka 2-3 I/min (kiseonički koncentrator)

099

serijski proizvod

 

09910

serijski proizvod sa prot. kiseonika 2-3 l/min

1 x 1

09920

crevo za dovod kiseonika

plastika

09930

filter za kiseonik - serijski proizvod

1 x 1

09940

binazalna sonda (potrošni materijal)

plastika

Održavanje koncentratora kiseonika

1. Zamena dela koncentratora kiseonika po isteku garantnog roka

A65

Zamena filtera na koncentratoru kiseonika na godinu dana

09930

A66

Zamena creva za dovod kiseonika na 5 godina

09920

Sanitarne sprave

097

Endotrahealna kanila metalna (2 komada)

097

serijski proizvod

metal - 2 x 1

188

Endotrahealna kanila plastična (2 komada)

188

serijski proizvod

plastika - 2 x 1

098

Električni inhalator sa maskom

09810

serijski proizvod

električni

09820

maska

plastika

100

Disk podloga sa kesama za ileostomu

10010

disk podloga - serijski proizvod

1 x 10 kom.

10020

kese za ileostomu - serijski proizvod

do 60 kom.

136

Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu

13610

serijski proizvod

1 x 30 kom.

137

Disk podloga sa kesama za kolostomu

13710

disk podloga - serijski proizvod

1 x 10 kom.

13720

kese za kolostomu - serijski proizvod

do 60 kom.

138

Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu

13810

serijski proizvod

1 x 30 kom.

139

Disk podloga sa kesama za urostomu

13910

disk podloga - serijski proizvod

1 x 10 kom.

13920

kese za urostomu - serijski proizvod

do 30 kom.

140

Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu

14010

serijski proizvod

1 x 30 kom.

141

Krema za negu stome

14110

serijski proizvod

1 x 30 grama

142

Pasta za ispune ožiljnih neravnina

14210

serijski proizvod

1 x 60 grama

193

Silikonski upijajući flaster

19310

serijski proizvod

do 6 kom., dimenzija 20 x 50 cm

143

Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu

143

serijski proizvod

 

101

Stalni - Foli (Foleu) urin kateter sa urin kesama sa ispustom

10111

urin kateter - silikon

1 x 1 kom.

10112

urin kateter - lateks

1 x 3 kom.

10120

urin kese - plastika

1 x 10 kom.

144

Urin kateter za jednokratnu upotrebu: (bez urin kesa)

14411

PVC kateter - serijski proizvod

do 60 kom. mesečno

14412

lumbrifikovani kateter - serijski proizvod

do 60 kom. mesečno

145

Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom

14510

urinarni kondom - serijski proizvod

1 x 30 kom.

14520

urin kese - plastika

1 x 15 kom.

102

Pelene

10210

serijski proizvod visoko upijajuće moći (do 30 kg; od 31 do 40 kg; od 41 do 70 kg; preko 70 kg)

do 60 kom.

103

Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu

10310

serijski proizvod - špric i igla (prema broju dnevnih doza insulina)

30 - 150 kompleta

10320

serijski proizvod - igle za vađenje insulina iz bočice

do 30 komada

146

Pen špric

146

serijski proizvod

1 x 1

147

Igle za pen špric

14710

serijski proizvod

30 - 150 kom.

148

Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu

14810

serijski proizvod

50 kom.

149

Aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi

149

serijski proizvod

1 x 1

150

Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)

15010

serijski proizvod - trake (mesečno)

50 - 150 kom.

15021

serijski proizvod - lancete (mesečno)

50 - 150 kom.

15022

umetak za automatsku lancetu (lancetar)

do 30 kom.

104

Spoljna portabilna insulinska pumpa

10410

serijski proizvod

1 x 1

152

Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu

15210

kateteri - serijski proizvod

1 x 10 (mesečno)

15220

špricevi - serijski proizvod

1 x 10 (mesečno)

 

 

Baza korisnika