Indeks članaka

 

 

 

 

 


V. USLUGE PODRŠKE ZA SAMOSTALNI ŽIVOT

1. Stanovanje uz podršku

1.1. Specifikacija usluge stanovanje uz podršku

Ciljne grupe

Član 88.
Usluga stanovanja uz podršku dugotrajno je dostupna osobama sa fizičkim invaliditetom, intelektualnim ili mentalnim teškoćama, sa navršenih 15 godina.
Usluga stanovanja uz podršku dostupna je najduže dve godine:
1) licima uzrasta između 15 i 26 godine, koje po prestanku smeštaja u ustanovi socijalne zaštite ili hraniteljskoj porodici, kao i po prestanku boravka u ustanovi za vaspitanje dece i omladine, odnosno u ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija, ne mogu ili ne žele da se vrate u biološku ili srodničku porodicu, niti su u mogućnosti da započnu samostalan život;
2) licima uzrasta između 15 i 26 godina, koje nemaju mogućnosti da i dalje žive u biološkim ili srodničkim porodicama, kao alternativa smeštaju u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu, odnosno radi osposobljavanja za samostalan život;
3) licima lečenim od zavisnosti od alkohola ili psihoaktivnih supstanci, starijim od 18 godina.
Usluga stanovanja uz podršku dostupna je žrtvama trgovine ljudima sa navršenih 15 godina života, najduže godinu dana.

Svrha usluge stanovanja uz podršku

Član 89.
Svrha usluge stanovanja uz podršku za osobe sa fizičkim invaliditetom, intelektualnim ili mentalnim teškoćama, jeste pomoć i podrška u sticanju što većeg stepena samostalnosti koji im omogućava kvalitetniji nezavisan život u zajednici.
Svrha usluge za mlade koji se osamostaljuju i lečene zavisnike od alkohola ili psihoaktivnih supstanci, je pomoć i podrška u sticanju samostalnosti i integracije u zajednicu.
Stanovanjem uz podršku obezbeđuje se odgovarajući smeštaj, stručna pomoć i podrška za što potpunije osamostaljivanje i uključivanje korisnika u zajednicu.
Stanovanje uz podršku obezbeđuje se radi sprečavanja korišćenja usluge domskog smeštaja.

Programske aktivnosti za uslugu stanovanje uz podršku

Član 90.
Usluga stanovanja uz podršku ostvaruje se realizacijom programskih aktivnosti kojima se, u skladu sa procenom individualnih potreba i potreba korisničke grupe:
1) osigurava bezbedno okruženje i nadzire bezbednost korisnika;
2) pruža pomoć i podrška u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba;
3) obezbeđuje okruženje u kome su dostupne raznovrsne socijalne, obrazovne, zdravstvene, kulturno zabavne, sportske i rekreativne usluge u skladu sa identifikovanim potrebama korisnika.
Pružalac usluge obezbeđuje i druge programe koji su posebno prilagođeni mogućnostima i interesovanjima korisnika.

Aktivnosti usluge stanovanja uz podršku, usmerene ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika

Član 91.
Aktivnosti usmerene ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za održiv nezavisan život, realizuju se u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom, a u skladu sa procenom potreba korisnika mogu obuhvatiti:
1) podršku uspostavljanju i održavanju pozitivnih odnosa sa licima u okruženju;
2) organizovanje radno - okupacionih i edukativnih aktivnosti koje podstiču sticanje novih znanja i veština;
3) ovladavanje praktičnim veštinama, koje se koriste u svakodnevnom životu, posebno onim veštinama koje se odnose na pripremu ishrane, održavanje lične higijene i higijene stanovanja, vođenja domaćinstva, poznavanja i korišćenja resursa zajednice;
4) podršku u razvoju samostalnosti u donošenju odluka i preuzimanja odgovornosti;
5) pomoć prilikom održavanja stanova i staranja o ličnim stvarima;
6) organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
7) organizovanje zabavnih sadržaja u skladu sa interesovanjima, željama i sposobnostima korisnika;
8) razvoj veština za prepoznavanje i rešavanje problema;
9) razvoj socijalnih i komunikacionih veština;
10) razvoj veština za samozaštitu.

Aktivnosti usluge stanovanja uz podršku, usmerene na podršku pri školovanju i zapošljavanju

Član 92.
Aktivnosti usmerene na podršku pri školovanju i zapošljavanju korisnika, u skladu sa kapacitetima i procenom potreba korisnika, obuhvataju:
1) pomoć u profesionalnoj orijentaciji, započinjanju i nastavku školovanja;
2) podršku u sticanju i razvoju veština potrebnih za pronalaženje i zadržavanje zaposlenja ili radnog angažovanja;
3) podršku u početnim danima novog zaposlenja ili radnog angažovanja.

1.2. Posebni minimalni strukturalni standardi za uslugu stanovanje uz podršku

Lokacija objekta i oprema

Član 93.
Minimalna struktura stambene jedinice obezbeđuje nesmetano obavljanje osnovnih životnih funkcija: spavanje, obedovanje, dnevni boravak i održavanje higijene korisnika.
U stambenoj jedinici može biti smešteno najviše šest korisnika.
U jednoj sobi smeštena su najviše dva korisnika.
Po korisniku se obezbeđuje najmanje 12 m² stambenog prostora.

Osnovni kadrovi

Član 94.
Pružalac usluge ima jednog stručnog radnika, odgovornog za organizaciju i koordinaciju rada i pružanja usluge za najmanje tri stambene jedinice.
Svaki korisnik ima zaduženog stručnog radnika - savetnika za osamostaljivanje.

Broj stručnih radnika i saradnika

Član 95.
Minimalni broj stručnih radnika i saradnika, određuje se na sledeći način:
1) lica sa invaliditetom:
(1) jedan stručni radnik - savetnik za osamostaljivanje na deset korisnika;
(2) jedan negovatelj na četiri korisnika.
2) mladi koji se osamostaljuju:
(1) jedan stručni radnik - savetnik za osamostaljivanje na 15 korisnika.

1.2. Posebni minimalni funkcionalni standardi za uslugu stanovanje uz podršku

Prijem korisnika

Član 96.
Pružalac usluge sačinjava plan pripreme korisnika za preseljenje u stambenu jedinicu za stanovanje uz podršku, kojim se obezbeđuje priprema korisnika u periodu do dva meseca.

Procena

Član 97.
Procena se vrši u toku pripreme korisnika za preseljenje.
Sastavni deo procene za žrtve trgovine ljudima je bezbednosna procena pribavljena preko službe nadležne za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima.
Primerak procene za žrtve trgovine ljudima, dostavlja se i službi nadležnoj za koordinaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Planiranje i ponovni pregled

Član 98.
Individualni plan usluge sačinjen je pre početka korišćenja usluge u saradnji sa nadležnom službom za koordinaciju žrtava trgovine ljudima.
Primerak individualnog plana usluge za žrtve trgovine ljudima, dostavlja se i službi nadležnoj za koordinaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Ponovni pregled individualnog plana usluge vrši se u skladu sa individualnim planom usluge, a najmanje:
1) za lica sa invaliditetom na svakih šest meseci;
2) za mlade koji se osamostaljuju na svaka tri meseca.

2. Personalna asistencija

2.1. Specifikacija usluge

Ciljna grupa

Član 99.
Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili aktivno uključena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Svrha usluge

Član 100.
Svrha usluge personalne asistencije je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Programske aktivnosti za uslugu personalne asistencije

Član 101.
Usluga personalne asistencije ostvaruje se kroz aktivnosti kojima se, u skladu sa svrhom usluge, a u zavisnosti od identifikovanih potreba korisnika obezbeđuje praktična pomoć i podrška.

Aktivnosti usluge personalne asistencije

Član 102.
Usmerene su ka održavanju i unapređenju kvaliteta života korisnika, u zavisnosti od identifikovanih potreba i kapaciteta za samostalno obavljanje određenih aktivnosti, kao i kapaciteta porodice korisnika i dostupnih resursa i po potrebi uključuju:
1) pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba (pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, itd.);
2) pomoć u održavanju higijene stana, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba; (obezbeđivanju ishrane, nabavku namirnica, spremanje obroka, hranjenje, održavanju čistoće prostorija i itd.);
3) podizanje, premeštanje (transfer) i pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta i mesta gde se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti, pomoć u korišćenju prevoza;
4) pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju pomagala;
5) pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba;
6) pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti.
Na osnovu identifikovanih potreba i procene dostupnih resursa, pružalac usluge i korisnik određuju obim i vrstu angažovanja personalnog asistenta.

2.2. Posebni minimalni strukturalni standardi za uslugu personalne asistencije

Organizacija rada

Član 103.
Pružalac usluge sačinjava listu potencijalnih personalnih asistenata, sastavljenu na osnovu definisanih kriterijuma i procedure za regrutovanje, izbor i osnovnu obuku personalnih asistenata.
Pružalac usluge zaključuje ugovor o pružanju usluge, sa korisnikom i personalnim asistentom.
Ugovorom se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, a po potrebi i uloga člana porodice ili drugog lica značajnog za korisnika prilikom pružanju usluge.

Stručni radnici i saradnici

Član 104.
Pružalac usluge ima najmanje jednog stručnog radnika.
Neposrednu uslugu personalne asistencije pruža saradnik - personalni asistent.
Personalni asistent ima završenu osnovnu obuku po akreditovanom programu obuke za pružanje usluge personalne asistencije.
Korisnik usluge personalne asistencije ima završenu obuku po osnovnom programu za korišćenje usluge personalne asistencije.
Jedan personalni asistent po pravilu pruža uslugu za jednog korisnika.
Personalni asistent ne može biti član porodičnog domaćinstva u kome živi korisnik, srodnik u pravoj liniji kao ni rođeni brat i sestra, odnosno brat i sestra po ocu ili majci korisnika.
Personalni asistent angažovan je u radu sa jednim korisnikom, najmanje 20 a najviše 40 sati nedeljno, prema procenjenim potrebama i kapacitetima korisnika, a u skladu sa odredbama o radnom vremenu iz zakona kojim su uređeni radni odnosi.
Pružalac usluge, korisnik usluge i personalni asistent mogu da se dogovore o preraspodeli radnog vremena personalnog asistenta, prema individualnim potrebama korisnika, a u skladu sa zakonom kojim su uređeni radni odnosi.

2.3. Posebni minimalni funkcionalni standardi za uslugu personalne asistencije

Uzajamno prilagođavanje

Član 105.
Period uzajamnog prilagođavanja personalnog asistenta i korisnika traje najduže 30 dana.

Planiranje

Član 106.
Korisnik usluge i angažovani personalni asistent sačinjavaju individualni nedeljni i mesečni plan rada.
U zavisnosti od procenjenih kapaciteta korisnika i porodice, individualnim planom usluga definišu se dostupne aktivnosti.
U izradi nedeljnog i mesečnog plana rada može učestvovati i roditelj ili druga značajna osoba za korisnika.

Baza korisnika