Indeks članaka

 

 

 

 

 

III. USLUGE SMEŠTAJA

1. Specifikacija usluga

Ciljne grupe

Član 22.
Usluge domskog smeštaja privremeno se pružaju deci, kao i mladima do 26. godine života, odnosno do završetka školovanja i radnog osposobljavanja.
Usluge domskog smeštaja pružaju se deci i mladima čije se potrebe ne mogu zadovoljiti u okviru biološke, srodničke ili hraniteljske porodice ili kroz usluge u zajednici, na osnovu odluke organa starateljstva ili suda, odnosno po uputu centra za socijalni rad, do povratka deteta ili mlade osobe u biološku porodicu, odnosno do smeštaja u srodničku ili hraniteljsku porodicu, usvojenja ili osamostaljivanja.
Dete mlađe od tri godine ne smešta se u dom, osim u slučajevima predviđenim zakonom kojim je uređena socijalna zaštita.
Usluge domskog smeštaja pružaju se odraslim i starijim licima:
1) sa navršenih 65 godina života koja usled ograničenih sposobnosti imaju teškoće da žive samostalno, bez celodnevne podrške, nege ili nadzora;
2) sa navršenih 26 godina života, koja usled fizičkih, intelektualnih ili teškoća u psihičkom funkcionisanju imaju potrebu za intenzivnim i celodnevnim nadzorom, negom i podrškom tokom 24 sata, a čije se potrebe trenutno ne mogu zadovoljiti u porodičnom okruženju ili kroz usluge u zajednici.

Svrha domskog smeštaja i smeštaja u male domske zajednice

Član 23.
Svrha domskog smeštaja i smeštaja u male domske zajednice dece i mladih je obezbeđivanje privremenog bezbednog i stimulativnog okruženja, u okolnostima kada to nije moguće obezbediti u porodičnoj sredini, kako bi im se pružila podrška i priprema za održiv nezavisan život.
Usluge iz stava 1. ovog člana usmerene su na pripremu dece i mladih za povratak biološkoj porodici, odlazak u hraniteljsku porodicu, usvojenje, ili osposobljavanje da se kao nezavisne odrasle osobe integrišu u zajednicu u najkraćem mogućem roku.
Rad sa decom i mladima usmeren je ka zadovoljavanju njihovih kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih potreba, razvijanju sposobnosti, znanja i praktičnih veština neophodnih u svakodnevnom životu, uspostavljanju samopoštovanja i poverenja u odnosima sa drugima.
Organizacija rada i programske aktivnosti u malim domskim zajednicama koncipirane su na način koji je blizak porodičnim uslovima života, uz podsticanje individualnosti svakog korisnika.
Organizacija rada u malim domskim zajednicama bazirana je na principima multifunkcionalnosti angažovanog osoblja.
Organizacija rada i programske aktivnosti u malim domskim zajednicama usmerene su na interakciju i korišćenje dostupnih resursa u lokalnoj zajednici.
Svrha domskog smeštaja odraslih i starih sastoji se u održanju ili unapređenju kvaliteta života, njihove samostalnosti, odnosno pripreme za održiv nezavisan život.

Ciljne grupe malih domskih zajednica

Član 24.
Usluge smeštaja u male domske zajednice dostupne su:
1) deci i mladima sa III i IV stepenom podrške, najduže do završetka srednjeg obrazovanja;
2) deci i mladima sa I i II stepenom podrške.

Ciljne grupe smeštaja u prihvatilište

Član 25.
Usluge smeštaja u prihvatilište pružaju se najduže u trajanju do šest meseci:
1) deci, mladima i odraslim žrtvama nasilja u porodici, zlostavljanja ili zanemarivanja;
2) deci, mladima i odraslim žrtvama trgovine ljudima;
3) deci i mladima koji se nalaze u skitnji, bez pratnje i u različitim kriznim situacijama, kojima je potreban privremeni smeštaj i procena potreba radi upućivanja na korišćenje drugih usluga;
4) odraslim i starim licima u kriznim situacijama, beskućnicima i prosjacima.

Svrha smeštaja u prihvatilište

Član 26.
Svrha smeštaja u prihvatilište je zadovoljavanje osnovnih potreba pojedinca ili porodice kojima je potrebno neodložno osigurati bezbednost u kriznim situacijama.
Usluga iz stava 1. ovog člana usmerena je ka proceni potreba za drugim uslugama i započinjanju procesa pomoći korisniku za uspostavljanje stabilnog porodičnog ili nezavisnog života, prevazilaženje krizne situacije i održivih rešenja u budućnosti.
Usluga je usmerena na uspostavljanje osećanja sigurnosti kao osnove za dalji napredak i osnaživanje korisnika, radi podizanja njihove sposobnosti za bezbedan život i uključivanje u zajednicu.

Ciljne grupe predah smeštaja

Član 27.
Usluga predah smeštaja pruža se najduže 45 dana u toku kalendarske godine, s tim što može trajati najduže 20 dana u kontinuitetu, deci i mladima sa smetnjama u razvoju uzrasta od pet do 26 godina života, i to:
1) sa intelektualnim teškoćama i autizmom;
2) sa višestrukim smetnjama u razvoju;
3) sa senzornim invaliditetom;
4) sa fizičkim invaliditetom.

Svrha predah smeštaja

Član 28.
Svrha predah smeštaja je kratkoročni i povremeni smeštaj deteta sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, čime se pruža podrška kako detetu tako i porodici deteta, u održavanju i poboljšanju kvaliteta njihovog života s ciljem ostanka deteta u porodici.
Predah smeštajem obezbeđuje se kratkoročna i povremena nega deci i mladima sa smetnjama u razvoju, unapređuju se i razvijaju veštine samostalnog života, stvaraju mogućnosti za uključivanje u zajednicu, kao i za razvijanje, očuvanje i unapređenje snaga porodice.

Programske aktivnosti u uslugama smeštaja

Član 29.
Usluge smeštaja ostvaruju se kroz programske aktivnosti, kojima se u skladu sa procenom potreba korisnika, obezbeđuje:
1) zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i osiguranje bezbednog i prijatnog okruženja;
2) razvoj i očuvanje potencijala korisnika;
3) pravna podrška;
4) podrška pri školovanju i zapošljavanju.

Aktivnosti usmerene ka zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i osiguranju bezbednog i prijatnog okruženja

Član 30.
Aktivnosti pomoći i podrške usmerene su ka zadovoljavanju osnovnih potreba i osiguranju bezbednog i prijatnog okruženja korisnika, i u skladu sa procenom potreba korisnika, obuhvataju:
1) obezbeđivanje ishrane u skladu sa razvojnim i zdravstvenim potrebama korisnika;
2) pomoć pri oblačenju i presvlačenju;
3) pomoć pri hranjenju i obavljanju lične higijene (tuširanje i kupanje);
4) pomoć pri kretanju;
5) pomoć pri održavanju higijene usne šupljine, nogu i noktiju;
6) pomoć pri brijanju i šišanju;
7) pomoć pri obavljanju fizioloških potreba;
8) pomoć pri održavanju higijene kreveta i prostora;
9) davanje prepisane terapije;
10) saniranje i nega manjih povreda;
11) kontrola vitalnih funkcija (pritisak, temperatura, nivo šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti i sl.);
12) nabavku odeće i obuću primerene uzrastu i vremenskim prilikama;
13) obezbeđivanje prikladne dekoracije koja odražava individualne ukuse i želje korisnika;
14) obezbeđivanje dovoljno prostora i opreme koji korisniku omogućavaju privatnost;
15) čišćenje zajedničkih prostorija, soba i pripadajućih sanitarnih prostorija;
16) pranje i peglanje posteljnog rublja;
17) pranje i peglanje ličnog rublja;
18) pomoći prilikom održavanja prostora u kojem borave i staranja o ličnim stvarima;
19) po potrebi pratnja korisnika prilikom odlaska kod lekara ili do drugih potrebnih službi van ustanove.

Aktivnosti usmerene ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika

Član 31.
Aktivnosti usmerene ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, kao i pripremi za održiv nezavisan život, realizuju se u skladu sa svrhom smeštaja, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom i u skladu sa procenom potreba korisnika obuhvataju pojedinačne i grupne pristupe radi:
1) podrške u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa drugim licima u okruženju;
2) organizovanja radno-okupacionih i edukativnih aktivnosti koje podstiču sticanje novih znanja i veština;
3) podrške u održavanju kontakta sa biološkom porodicom i drugim licima značajnim za korisnika;
4) organizovanja slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika;
5) organizovanja kulturno-zabavnih sadržaja u skladu sa interesovanjima, željama i sposobnostima korisnika u ustanovi i izvan nje;
6) razvoja veština za prepoznavanje i rešavanje problema;
7) razvoja komunikacionih veština;
8) razvoja veština za samozaštitu;
9) razvoja veština i znanja potrebnih za život i rad izvan institucije;
10) pružanja rehabilitacionih i terapijskih usluga;
11) pomoći u učvršćivanju stečenih znanja i veština.

Aktivnosti pravne podrške

Član 32.
Aktivnosti pravne podrške i usmeravanja, u skladu sa procenom potreba korisnika, obuhvataju:
1) utvrđivanje identiteta korisnika;
2) iniciranje utvrđivanja i rešavanja građansko - pravnog statusa korisnika;
3) obezbeđivanje dostupnosti pravne pomoći i podrške u skladu sa potrebama korisnika;
4) obezbeđivanje komunikacije korisnika stranih državljana sa diplomatsko konzularnim predstavništvima;
5) druge poslove pravne podrške i usmeravanja, u skladu sa posebnim propisom.

Aktivnosti usmerene na podršku pri školovanju i zapošljavanju

Član 33.
Aktivnosti usmerene na podršku pri školovanju i zapošljavanju, u skladu sa kapacitetima i procenom potreba korisnika, obuhvataju:
1) pomoć u započinjanju i nastavku školovanja;
2) pomoć u traženju prilika za zapošljavanje unutar zajednice;
3) podsticanje i podrška u početnim danima novog zaposlenja.

2. Zajednički minimalni strukturalni standardi za usluge domskog, smeštaja u male domske zajednice, prihvatilišta i predah smeštaja

Smeštaj korisnika

Član 34.
Ležaji u spavaonici prilagođeni su uzrastu i potrebama korisnika prema stepenu podrške.
Razmak između ležajeva omogućava nesmetano funkcionisanje korisnika u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima.
Prostor u spavaonicama prilagođen je potrebama korisnika.
Jednokrevetna spavaonica treba da ima površinu najmanje 10 m².
Prostor u višekrevetnim spavaonicama treba da ima najmanje 5 m² po korisniku.
Spavaće sobe su odvojene za lica različitog pola, osim kada su smeštena deca do sedam godina starosti, vanbračni partner i bračni supružnici.
Objekat ima prostoriju za nesmetane susrete i druženja korisnika i lica iz bliskog okruženja.

Ishrana

Član 35.
Korisnicima se obezbeđuju najmanje tri obroka dnevno i dve užine po potrebi i u skladu sa nutricionističkim standardima, a u zavisnosti od korisničke grupe ili uputstva lekara, i više obroka.
Ishrana korisnika obezbeđuje se prema nedeljnom jelovniku, koji se sastavlja u skladu sa nutricionističkim standardima, uz učešće korisnika i istaknut je na vidnom mestu.

Posluživanje hrane

Član 36.
Za posluživanje hrane, objekat ima odgovarajuću trpezariju koju istovremeno može koristiti najmanje 50% korisnika na smeštaju.

Održavanje higijene

Član 37.
Lično i posteljno rublje i odeća korisnika pere se i pegla prema potrebi, a najmanje jedanput u sedam dana.
Najmanje jednom u 30 dana pruža se pomoć korisniku prilikom pospremanja ormara i drugih ličnih stvari.
Sobe u kojima žive korisnici i pripadajuće sanitarne prostorije svakodnevno se čiste.
Pranje staklenih površina, zavesa i tepiha obavlja se najmanje jednom u šest meseci.

Osnovni kadrovi

Član 38.
Pružalac usluge ima stalno zaposlenog socijalnog radnika.
Pružalac usluge ima obezbeđenu profesionalnu pravnu podršku.
Pružalac usluge ima najmanje 60% stručnih radnika, od ukupnog broja zaposlenih stručnih radnika i stručnih saradnika, u skladu sa pravilnikom kojim su propisani stručni poslovi u socijalnoj zaštiti.

Prostor za dnevni boravak

Član 39.
Objekat ima prostor za dnevni boravak.
Prostorija za dnevni boravak opremljena je stolovima i stolicama, televizorom, uređajem za video-reprodukciju, priborom i opremom za radne aktivnosti i društvene igre, igračkama i didaktičkim i radnim materijalom u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika.

Obeležavanje rođendana i praznika

Član 40.
Pružalac usluge omogućava proslavu rođendana i obeležavanje značajnih praznika korisnika, u skladu sa sposobnostima i interesovanjima korisnika.

Dostupnost usluge smeštaja

Član 41.
Usluge smeštaja obezbeđuju se 24 sata dnevno, tokom cele godine.

3. Posebni minimalni strukturalni standardi za domski i predah smeštaj

Smeštaj korisnika

Član 42.
U jednoj spavaonici smeštena su najviše četiri korisnika.
Sobe imaju noćne svetiljke, sto, stolice po potrebi, ormar za odeću odvojeno za svakog korisnika.
Za korisnike sa otežanim kretanjem iznad kreveta ugrađene su hvataljke.
Za korisnike sa otežanim kretanjem obezbeđena je oprema koja omogućava serviranje obroka u krevetu.
Za korisnike sa otežanim kretanjem obezbeđeni su paravani prilikom pružanja nege i održavanja lične higijene.

Održavanje lične higijene i higijene prostora

Član 43.
Umivaonik, tuš i toalet obezbeđuju se na svakih deset korisnika.
U spavaonici, kupatilu i toaletu obezbeđen je signalni uređaj vezan sa prostorijom za dežurstvo.
Korisnicima se obezbeđuje podrška u održavanju lične higijene u skladu sa procenjenim stepenom podrške.

4. Posebni minimalni strukturalni standardi za domski smeštaj dece i mladih

Lokacija, prostor i oprema

Član 44.
Pružalac usluge obezbeđuje prostor za igru i rekreaciju, u skladu sa razvojnim potrebama dece i mladih.

Broj osoblja neposredno angažovanog u radu sa decom i mladima na domskom smeštaju

Član 45.
Stručni radnici angažovani u pružanju usluge domskog smeštaja obavljaju i poslove radno-okupacione terapije.
Minimalni broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa decom i mladima na domskom smeštaju, određuje se na sledeći način:
1) deca i mladi sa intelektualnim teškoćama:
(1) jedan stručni radnik ili jedan stručni saradnik na 15 korisnika;
(2) jedan negovatelj na deset korisnika sa utvrđenim I i II stepenom podrške.
2) deca i mladi bez roditeljskog staranja:
(1) jedan stručni radnik ili jedan stručni saradnik na osam korisnika;
(2) jedan stručni radnik - noćni vaspitač na 30 korisnika ili jedan stručni radnik - noćni vaspitač po objektu ukoliko objekat ima do 30 korisnika.
3) deca i mladi u sukobu sa zakonom:
(1) jedan stručni radnik ili jedan stručni saradnik na šest korisnika;
(2) jedan stručni radnik - noćni vaspitač na 20 korisnika.
Struktura stručnih radnika i stručnih saradnika određuje se na način definisan u članu 38. stav 3. ovog pravilnika.

5. Posebni minimalni strukturalni standardi za domski smeštaj odraslih i starijih lica

Lokacija, prostor i oprema

Član 46.
Pružalac usluge obezbeđuje pristup zelenoj površini u okviru samog doma ili u njegovoj neposrednoj blizini.
Pružalac usluge za smeštaj odraslih i starijih sa mentalnim i intelektualnim teškoćama, obezbeđuje prostor za pojačan nadzor sa prirodnim osvetljenjem, odgovarajućom temperaturom i opremom koja obezbeđuje udobnost i onemogućava samopovređivanje korisnika.
Pružalac usluge obezbeđuje prostoriju za izolaciju preminulih korisnika, u skladu sa standardima predviđenim posebnim propisima.

Broj stručnih radnika i drugog osoblja neposredno angažovanog u radu sa odraslim i starijim licima na domskom smeštaju

Član 47.
Minimalni broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa odraslim i starijim licima na domskom smeštaju, određuje se na sledeći način:
1) starija lica:
(1) jedan stručni radnik ili jedan stručni saradnik na 70 korisnika;
(2) jedan negovatelj na deset korisnika sa utvrđenim I i II stepenom podrške.
2) odrasla lica sa intelektualnim teškoćama i duševno obolela:
(1) jedan stručni radnik ili jedan stručni saradnik na 25 korisnika;
(2) jedan negovatelj na deset korisnika sa utvrđenim I i II stepenom podrške;
(3) jedan instruktor po radionici.
3) odrasla lica sa telesnim invaliditetom:
(1) jedan stručni radnik ili jedan stručni saradnik na 40 korisnika;
(2) jedan negovatelj na deset korisnika sa utvrđenim I i II stepenom podrške;
(3) jedan instruktor po radionici.
Struktura stručnih radnika i stručnih saradnika određuje se na način definisan u članu 38. stav 3. ovog pravilnika.

6. Zajednički strukturalni standardi za male domske zajednice

Lokacija, prostor i oprema

Član 48.
Pružalac usluge obezbeđuje prostor za igru i rekreaciju, u skladu sa razvojnim potrebama dece i mladih.

Smeštaj korisnika

Član 49.
Male domske zajednice formiraju se u posebnim, fizički odvojenim objektima, koji mogu biti prostorno, organizaciono i funkcionalno povezani.

Održavanje higijene prostora

Član 50.
Sobe, dnevni boravak, kuhinja i toalet svakodnevno se čiste uz učešće korisnika.
Najmanje dva puta godišnje obavlja se generalno spremanje celog objekta, odnosno stambene jedinice.

7. Posebni minimalni strukturalni standardi za male domske zajednice za decu i mlade III i IV stepena podrške

Smeštaj korisnika

Član 51.
U objektu, odnosno stambenoj jedinici smešteno je do desetoro dece.
U jednoj sobi smešteno je najviše troje korisnika.
Po korisniku se obezbeđuje najmanje 12 m² stambenog prostora.
Objekat, odnosno stambena jedinica sastoji se od: dnevnog boravka, kuhinje i odvojenih soba za dečake i devojčice.
Dnevni boravak je opremljen klub garniturom, trpezarijskim stolom, dovoljnim brojem stolica, televizorom.
Sobe su opremljene ležajevima, noćnim svetiljkama, stočićima, stolicama, garderobnim delom - za svakog korisnika.
Oprema za kuhinju sastoji se od: sudopere, kuhinjskih elemenata, posuđa i kuhinjskog pribora, frižidera i električnog šporeta.

Održavanje lične higijene i higijene prostora

Član 52.
Umivaonik, tuš i toalet obezbeđuju se za pet korisnika u objektima, odnosno stambenim jedinicama u kojima su smešteni.
Sobe, dnevni boravak, kuhinja i toalet svakodnevno se čiste uz učešće korisnika.
Najmanje dva puta godišnje obavlja se generalno spremanje celog objekta, odnosno stambene jedinice.

Osnovni kadrovi

Član 53.
Minimalni broj stručnih radnika i stručnih saradnika neposredno angažovanih u radu sa korisnicima određuje se na sledeći način:
1) u dnevnoj smeni pet stručnih radnika ili stručnih saradnika na dve male domske zajednice.
2) u noćnoj smeni jedan stručni radnik ili stručni saradnik na dve male domske zajednice.
Struktura stručnih radnika i stručnih saradnika određuje se na način definisan u članu 39. stav 3. ovog pravilnika.

8. Posebni minimalni strukturalni standardi za male domske zajednice za decu i mlade I i II stepena podrške

Smeštaj korisnika

Član 54.
U maloj domskoj zajednici može biti smešteno najviše 12 korisnika.
U jednoj sobi smeštena su najviše tri korisnika.
Prilikom raspoređivanja korisnika po sobama vodi se računa o individualnim karakteristikama i potrebama korisnika.
Sobe su opremljene ležajevima i garderobnim delom za svakog korisnika.
Za korisnike sa otežanim kretanjem iznad kreveta ugrađene su hvataljke.
Za korisnike sa otežanim kretanjem obezbeđena je oprema koja omogućava serviranje obroka u krevetu.
Za korisnike sa otežanim kretanjem obezbeđeni su paravani prilikom pružanja nege i održavanja lične higijene.

Član 55.
Pružalac usluge obezbeđuje prostoriju za realizaciju edukativnih i radno - okupacionih aktivnosti, priborom, opremom i didaktičkim i radnim materijalom u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika.

Održavanje lične higijene

Član 56.
Umivaonik, tuš i toalet obezbeđeni su za šest korisnika.
Prostorije za održavanje lične higijene odvojene su za lica muškog i ženskog pola.
U spavaonici, kupatilu i toaletu obezbeđen je signalni uređaj povezan sa prostorijom za dežurstvo.
Korisnicima se obezbeđuje podrška u održavanju lične higijene u skladu sa procenjenim stepenom podrške.

Osnovni kadrovi

Član 57.
Minimalni broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa korisnicima:
1) četiri stručna radnika ili stručna saradnika;
2) šest negovateljica.
U noćnoj smeni obavezno su angažovana dva lica.
Struktura stručnih radnika i stručnih saradnika određuje se na način definisan u članu 38. stav 3. ovog pravilnika.

9. Posebni minimalni strukturalni standardi za usluge smeštaja u prihvatilište

Lokacija, prostor i oprema

Član 58.
Pružalac usluge smeštaja u prihvatilište za žrtve zlostavljanja, nasilja i trgovine ljudima, po potrebi, ima proceduru za obezbeđivanje tajnosti lokacije i bezbednosti korisnika i angažovanog osoblja.
U prihvatilištu za žrtve zlostavljanja, nasilja i trgovine ljudima, obezbeđena je posebna soba za majku sa detetom, odnosno sa decom.
Pružalac usluge obezbeđuje smeštaj u sobi za:
1) najviše troje dece žrtava zlostavljanja bez pratnje roditelja, odnosno žrtava trgovine ljudima;
2) najviše četvoro dece u skitnji i kriznim situacijama;
3) najviše šestoro dece u prihvatilištu za maloletne strance;
4) najviše četiri odrasla korisnika žrtava zlostavljanja odnosno trgovine ljudima;
5) najviše osam korisnika u prihvatilištu za odrasla i stara lica u kriznim situacijama, beskućnike i prosjake.

Broj stručnih radnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa korisnicima smeštaja u prihvatilište

Član 59.
Minimalni broj stručnih radnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa korisnicima smeštaja u prihvatilište, određuje se na sledeći način:
1) za žrtve zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja u porodici; žrtve trgovine ljudima; decu u skitnji i kriznim situacijama - pet stručnih radnika i dva saradnika za kapacitet do deset korisnika, a jedan stručni radnik na svakih dodatnih pet korisnika, odnosno jedan saradnik na svakih dodatnih deset korisnika;
2) za maloletne strance - tri stručna radnika za kapacitet do 15 korisnika, a jedan stručni radnik na svakih dodatnih pet korisnika;
3) za odrasle beskućnike i prosjake - dva stručna radnika i pet saradnika za kapacitet do deset korisnika, a jedan saradnik na svakih dodatnih pet korisnika, odnosno jedan stručni radnik na svakih dodatnih deset korisnika.

10. Posebni minimalni funkcionalni standardi za usluge smeštaja u prihvatilište

Prijem

Član 60.
Ako je prijem korisnika na smeštaj u prihvatilište izvršen kao urgentan bez uputa centra za socijalni rad, pružalac usluge o prijemu korisnika obaveštava nadležni centar za socijalni rad najkasnije u roku od tri dana.
Ako je korisnik primljen u prihvatilište pod sumnjom da je žrtva trgovine ljudima, pružalac usluge obaveštava nadležni centar za socijalni rad i službu nadležnu za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, u roku od tri dana.

Procena potreba

Član 61.
Sastavni deo procene za žrtve trgovine ljudima je bezbednosna procena pribavljena preko službe nadležne za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima.
Primerak procene za žrtve trgovine ljudima, dostavlja se i službi nadležnoj za kooridinaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Planiranje

Član 62.
Individualni plan usluga za korisnike prihvatilišta obavezno sadrži plan otpusta korisnika.
Primerak individualnog plana usluge za žrtve trgovine ljudima, dostavlja se i službi nadležnoj za kooridinaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

11. Posebni minimalni strukturalni standardi za predah smeštaj

Smeštaj

Član 63.
U objektu je smešteno najviše deset korisnika istovremeno.

Broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa korisnicima predah smeštaja

Član 64.
Pružalac usluge ima angažovana najmanje tri stručna radnika, odnosno stručna saradnika, u dnevnoj smeni u neposrednom radu sa korisnicima.
U dnevnoj smeni minimalno su angažovane tri negovateljice.
Jedan radni instruktor obezbeđuje se po radionici.
U noćnoj smeni angažovana je jedna negovateljica po objektu.

12. Posebni minimalni funkcionalni standardi za predah smeštaj

Prijem

Član 65.
Prvi prijem korisnika radi pružanja usluge predaha, vrši se na osnovu uputa nadležnog centra za socijalni rad.
Uput iz stava 1. ovog člana koristi se kao osnov narednih prijema korisnika, u periodu od godinu dana od njegovog izdavanja.
Prijemna procena traje do sedam dana od prijema zahteva, prilikom prvog prijema korisnika na osnovu uputa u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana.
Ako je prijem korisnika radi pružanja usluge predaha, izvršen kao urgentan bez uputa centra za socijalni rad, pružalac usluge o prijemu korisnika odmah, a najkasnije u roku od tri dana obaveštava nadležni centar za socijalni rad.

Procena potreba

Član 66.
Procena potreba korisnika vrši se neposredno nakon prijema korisnika.

Baza korisnika